Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

Pytania i odpowiedzi
do konkursu na realizację projektu
"Dotacja na powiększenie kapitału funduszu poręczeniowego"

Uwaga: W przypadku, gdy na zadane pytanie nie udzielono odpowiedzi oznacza to, ze dokumentacja konkursowa w tym zakresie nie zostala zmieniona.

Zapytanie dot. pkt. 5.2. Zakresu zadań:

"5.2. Beneficjent powinien dysponować kapitałem funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota wnioskowanej dotacji. Przez kapitał funduszu należy rozumieć środki własne Beneficjenta w formie środków pieniężnych (dodatkowo także w formie bonów lub/i obligacji skarbowych), zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym."

Pyt.: Czy fundusz poręczeniowy posiadający kapitał jedynie w formie udziałów w spółce z o.o. może ubiegać się o dotację na powiększenie kapitału funduszu poręczeniowego w sytuacji, gdy wspomniane udziały są darowizną władzy lokalnej dla funduszu i jest to wyodrębniony majątek?

Odp.: Taki fundusz poręczeniowy nie może ubiegać się o dotację, ponieważ nie posiada kapitału w formie środków pieniężnych, potwierdzonych dowodem ich zgromadzenia na rachunku bankowym.

Zapytanie dotyczy art. 7 pkt. 4 umowy o udzielenie dotacji na powiększenie kapitału funduszu "50% odsetek od poręczeń udzielanych na zasadach określonych w niniejszej umowie powiększy kapitał funduszu, pozostałe 50% może być przeznaczone na koszty operacyjne Beneficjenta."

Pyt.: Czy podstawą rozliczenia odsetek pomiędzy koszty operacyjne i kwotę powiększającą kapitał funduszu stanowią poręczenia udzielone od początku realizacji projektu, czy też udzielone w określonym czasie? (jakim?).

Odp.: Podstawą rozliczenia odsetek pomiędzy koszty operacyjne i kwotę powiększającą kapitał funduszu stanowią poręczenia udzielone (aktywne) w określonym czasie. Oznacza to, że w okresie ich aktywności naliczane odestki w połowie powinny powiększać kapitał funduszu i w połowie mogą być przeznaczane na koszty operacyjne związane z prowadzeniem funduszu.

Zapytanie dotyczy art. 8 pkt. 6 umowy o udzielenie dotacji na powiększenie kapitału funduszu "Wykonywane z rachunku mogą być wyłącznie: a) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń; (...)."

Pyt.: Czy pojęcie zawarte w art. 8 pkt. 6 lit. a) obejmuje wypłatę na rzecz Beneficjenta 50% odsetek z tytułu udzielonych poręczeń? Jeżeli nie obejmuje to, w której z kategorii rodzajów wypłat jest ona zawarta?

Odp.: ojęcie zawarte w art. 8 pkt. 6 lit. a) obejmuje wypłatę na rzecz Beneficjenta 50% odsetek z tytułu udzielonych poręczeń.

Zapytanie dotyczy Załącznika B - formularz oferty - załącznik 4 "oryginały lub kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) uchwał wszystkich organów statutowych organizacji o przystapieniu do projektu oraz akceptacji jego warunków (a w szczególności: uchwała organu nadzorczego, wyrażająca zgodę na ubieganie się Uczestnika konkursu o dotację; uchwała o (powiekszeniu) wielkości kapitału, o ile taka jest potrzebna) (...)."

Pyt.: Czy wymagane będą także uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy/Udziałowców (WZA/U) bądź wystarczające są uchwały rad nadzorczych i zarządów?

Odp.: Jeżeli uchwałą WZA/U zakres podejmowania zobowiązań i deklaracji w takich kwestiach został powierzony np. wyłącznie Zarządowi to wystarczy decyzja Zarządu (wtedy należy oczywiście załączyć właściwą uchwałę, która daje takie uprawnienia Zarządowi). Jeżeli nie - to do formularza oferty powinny być załączone uchwały wszystkich "wymaganych" organów. W sytuacji niemożności zwołania WZA/U przed ostatecznym terminem składania ofert, prosimy o załączenie informacji, kiedy zostanie podjęta taka uchwała przez Zgromadzenie. Należy przy tym pamiętać, że informacja o takiej uchwale powinna być niezwłocznie dostarczona do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i nie powinna zapaść później niż do dnia 5 grudnia br.

Pyt.: W naszym województwie jestesmy jedyna instytucja posiadajaca Fundusz Poreczen Kredytowych. Nie jestesmy w KSU. Czy ten fakt wyklucza nas o staranie sie o dofinansowanie.

Odp.: W dokumentach konkursowych nie ma ograniczenia, ze w konkursie moga brac udzial tylko osrodki KSU (Krajowego Systemu Uslug dla Malych i Srednich Przedsiebiorstw). Swiadczenie przez fundusz uslug zgodnie ze standardami KSU lub wdrozonym systemem zapewniania jakosci jest jedynie jednym z elementów poddawanych ocenie.POWRÓT