Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: poniedziałek, 29 maja 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
02 - 017 Warszawa
Al. Jerozolimskie 125/127
tel. (22) - 699 70 44/45, fax. (22) 699 70 46

działając w oparciu o ustawę z dnia 10 czerwca 1994 r o zamówieniach publicznych
ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30.000,- EUR
na realizację zamówienia nr IT/dz18/25:

Opracowanie studium wykonalności
dla Technoinkubatora
w Krakowskim Parku Technologicznym

położonego w Krakowie (województwo małopolskie)

 1. Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 4 miesięcy od dnia podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia.


 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

  • są wykonawcami krajowymi
  • spełniają warunki określone w art. 22 ustawy,
  • nie są wykluczeni z na podstawie art. 19 ustawy,
  • osiągnęli w ostatnich 3 latach średnią wartość rocznych przychodów z usług konsultingowych powyżej 100 000 zł,
  • opracowali w ostatnich 3 latach minimum 3 studia wykonalności dotyczące projektów infrastrukturalnych.

 3. Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.


 4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia nieodpłatnie można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Zespół Innowacji i Technologii
  02 - 017 WARSZAWA
  Al. Jerozolimskie 125/127

  lub na podstawie pisemnego zgłoszenia zostanie przesłana pocztą. W tym celu należy zgłosić się z wnioskiem lub przesłać na powyższy adres wypełniony wniosek o wydanie/przesłanie SIWZ wg. wzoru załączonego da ogłoszenia znajdującego się na stronie www.parp.gov.pl - zakładka "Ogłoszenia/Przetargi". Wniosek należy wypełnić komputerowo i wydrukować.

 5. Oferty należy składać w sekretariacie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, przesłać listownie lub pocztą kurierską do dnia 2 grudnia 2003, do godziny 10.00 (decyduje data dotarcia do siedziby Zamawiającego).

  Oferta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na poniższy adres

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Zespół Innowacji i Technologii
  Al. Jerozolimskie 125/127
  02-017 Warszawa

  i opatrzona napisem:
  Opracowanie studium wykonalności dla Technoinkubatora w Krakowskim Parku Technologicznym

 6. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 2 grudnia 2003 o godzinie 11.00


 7. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie są następujące:


 8. cena 50%
  zaprezentowana metodologia i program działań 30%
  harmonogram realizacji działania 10%
  zaproponowane wykonanie dodatkowych opracowań 10%

 9. Informacji udziela pani Joanna Podgórska lub pan Dariusz Szymańczak,

  tel. (022) 699-72-83, faks (022) 699 70 46/56,
  e-mail:  j_podgorska@parp.gov.pld_szymanczak@parp.gov.pl
  w siedzibie Zamawiającego, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30-16.30  Dariusz Szewczyk
Zastępca Prezesa


Do pobrania: Wniosek o wydanie/przesłanie SIWZ w formacie Word.

Plik: word ( 0,0 kb )