Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
02 - 017 Warszawa
Al. Jerozolimskie 125/127
tel. (22) - 699 70 44/45, fax. (22) 699 70 46

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, państwowa osoba prawna działająca na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.), z siedzibą w Al. Jerozolimskich 125/127, 02-017 Warszawa, informuje o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do wysokości 30 000 Euro.

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy, który odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie ewaluacji programu PL9811 INICJATYWA - przeprowadzenie badania zakończonego raportem na temat założeń i realizacji programu, a zwłaszcza jego długotrwałych efektów.

Postępowanie przetargowe będzie prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (t. j. Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 664 z późn. zm.). Formularz Specyfikacji Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać w Sekretariacie Zamawiającego, ze stron internetowych PARP lub drogą pocztową.

Termin składania ofert upływa w dniu 7 listopada 2003 r. o godzinie 11.00.


Specyfikacja przedmiotu zamówienia
word ( 0,0 kb ),   pdf ( 0,0 kb )
 • Wzór harmonogramu działań.
 • word ( 0,0 kb ),   pdf ( 0,0 kb )
 • Wzór kosztorysu.
 • word ( 0,0 kb ),   pdf ( 0,0 kb )
 • Wzór życiorysu zawodowego.
 • word ( 0,0 kb ),   pdf ( 0,0 kb )
 • Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy.
 • word ( 0,0 kb ),   pdf ( 0,0 kb )
 • Wzór oświadczenia w sprawie korzystania z preferencji krajowych.
 • word ( 0,0 kb ),   pdf ( 0,0 kb )
 • Oświadczenie o zaakceptowaniu warunków postępowania.
 • word ( 0,0 kb ),   pdf ( 0,0 kb )
 • Wzór umowy.
 • word ( 0,0 kb ),   pdf ( 0,0 kb )
 • zał. do umowy - Deklaracja wekslowa.
 • word ( 0,0 kb ),   pdf ( 0,0 kb )
 • zał. do umowy - Umowa powierzenia danych osobowych
 • word ( 0,0 kb ),   pdf ( 0,0 kb )

  Wszystkie dokumenty w archiwum zip :  

  pliki word ( 0,0 kb )
  pliki pdf ( 0,0 kb )

  UWAGA,

  W odpowiedzi na pytania, które pojawiły się w związku z postępowaniem o zamówienie publiczne polegające na przeprowadzeniu ewaluacji programu PL9811 INICJATYWA, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wyjaśnia co następuje:

  1. Cena, o której mowa w pkt 1 Specyfikacji Przedmiotu Zamówienia jest ceną maksymalną oferowaną przez Zamawiającego.
  2. Dokumentacja, o której mowa w pkt. 3.3.2.a) Specyfikacji Przedmiotu Zamówienia, zostanie dostarczona wykonawcy przez zamawiającego.
  3. Zamawiający przekaże wykonawcy bazę danych beneficjentów programu i powierzy przetwarzanie tych danych na warunkach określonych w Umowie przetwarzania danych osobowych, której wzór stanowi część dokumentacji przetargowej.
  4. Zamawiający nie precyzuje liczebności próby oraz sposobu i kryteriów jej doboru do badań o których mowa w pkt. 3.3.2.(b), (d) i (e) Specyfikacji Przedmiotu Zamówienia. Propozycja metodologii zastosowanej podczas doboru próby powinna zostać przedstawiona w Części I oferty i będzie podlegała ocenie w ramach kryterium „Propozycja techniczna”.
  5. Zamawiający dopuszcza udział konsorcjów w przetargu. W przypadku gdy o uzyskanie zamówienia publicznego ubiega się konsorcjum do oferty powinien zostać dołączona Umowa konsorcjum.