Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

Konkurs na wyłonienie kandydatów na trenerów współpracujących z Krajowym Ośrodkiem Szkoleniowym Europejskiego Funduszu Społecznego (KOSzEFS)Lista kandydatów na trenerów współpracujących z KOSzEFS

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła 12 sierpnia 2003 r. konkurs na wybór kandydatów na trenerów współpracujących z Krajowym Ośrodkiem Szkoleniowym Europejskiego Funduszu Społecznego (KOSzEFS).

Ogłoszenie ukazało się w wydaniu ogólnopolskim "Gazety Wyborczej", w dodatku "Komunikaty", zaproszenie do udziału w konkursie wraz z dokumentami aplikacyjnymi zostało umieszczone na stronach internetowych PARP pod adresem www.parp.gov.pl oraz www.koszefs.pl.

Celem konkursu było wyłonienie grupy ok. 30 kandydatów na trenerów, którzy wraz z KOSzEFS podejmą wspólne działania na rzecz promocji, informowania i szkoleń w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS): Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL), działań współfinansowanych z EFS w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) oraz Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Do konkursu na wyłonienie kandydatów na trenerów KOSzEFS mogły aplikować osoby, które posiadają ukończone wyższe wykształcenie, posiadają kwalifikacje w zakresie problematyki rynku pracy i edukacji oraz Unii Europejskiej w zakresie funduszy strukturalnych (FS)-potwierdzone stosownymi świadectwami odbytych wcześniej szkoleń lub studiów, doświadczeniem w świadczeniu usług informacyjnych szkoleniowych i doradczych na rzecz osób lub instytucji, zwłaszcza działających w obszarze EFS oraz, że są pracownikami lub współpracują z organizacjami, takimi jak:

  • fundacje, z wyłączeniem fundacji Skarbu Państwa,
  • stowarzyszenia,
  • jednostki badawczo-rozwojowe i naukowo-badawcze,
  • szkoły wyższe,
  • osoby prawne, takie jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, przeznaczające zysk na cele statutowe.

Do konkursu nie mogli przystąpić pracownicy administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz osoby zatrudnione w partiach politycznych.

Wnioski aplikacyjne wraz z załącznikami nadesłało 187 osób.

Prezes PARP powołał Komisję Oceniającą złożoną z przedstawicieli PARP i Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, która w pierwszej kolejności sprawdziła nadesłane formularze aplikacyjne pod względem formalnym. Następnie kompletne formularze wniosków były oceniane pod względem merytorycznym na podstawie zawartych informacji, przy zastosowaniu następujących kryteriów:

  1. Kwalifikacje kandydata na trenera w zakresie rynku pracy i edukacji;
  2. Kwalifikacje kandydata w zakresie Unii Europejskiej;
  3. Doświadczenie kandydata w świadczeniu usług szkoleniowych zwłaszcza dotyczących obszaru EFS;
  4. Doświadczenie kandydata w świadczeniu usług doradczych i informacyjnych zwłaszcza dotyczących EFS.

Ostatecznie Komisja wybrała 32 kandydatów na trenerów, których wnioski uzyskały najwyższą liczbę punktów.

Z wybranymi w drodze konkursu kandydatami na trenerów PARP podpisze Ramową Umowę o Współpracy, a następnie, w miarę pojawiających się potrzeb, umowy szczegółowe, dotyczące realizacji konkretnych działań szkoleniowych oraz informacyjno-promocyjnych.

W celu uzyskania dodatkowej specjalizacji w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego przyszli trenerzy będą uczestniczyli w bezpłatnym, specjalistycznym szkoleniu organizowanym w ramach KOSzEFS w 2003 r. (training of trainers). Kandydaci na trenerów, którzy ukończą szkolenie zostaną poddani egzaminowi sprawdzającemu ich wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia szkoleń. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu kandydaci na trenerów uzyskają akredytację KOSzEFS.

KOSzEFS oraz sieć regionalnych ośrodków KOSzEFS (wybranych na początku 2004 r. w drodze konkursu na dotacje przeznaczone na realizację projektów dotyczących informowania, szkolenia doradztwa i motywowania potencjalnych projektodawców do ubiegania się o środki EFS) będzie współpracować z akredytowanymi trenerami w zakresie świadczenia usług informacyjnych, szkoleniowych, animowania lokalnych projektodawców, inspirowania w zakresie kreowania pomysłów na dobre projekty oraz wspierania współpracy przy realizacji przedsięwzięć z obszaru EFS.

Opracowała:
Mrosława Płyta
Kierownik Sekcji KOSzEFSLista kandydatów na trenerów współpracujących z KOSzEFS


Lp.
Imię
Nazwisko
Zamieszkiwane województwo
1.
Tomasz Danilewicz opolskie
2.
Piotr Faltus śląskie
3.
Agata Jurkowska łódzkie
4.
Janina Jaszczur dolnośląskie
5.
Anna Jawor lubelskie
6.
Bohdan Kamiński wielkopolskie
7.
Izabela Kloc śląskie
8.
Sylwia Kosińska łódzkie
9.
Krystyna Łukaszuk podlaskie
10.
Jan Mertl łódzkie
11.
Ida Musiałkowska wielkopolskie
12.
Grzegorz Nowakowski podkarpackie
13.
Maciej Nowicki lubuskie
14.
Justyna Osuch zachodniopomorskie
15.
Przemysław Pawlak kujawsko-pomorskie
16.
Marek Piasecki lubelskie
17.
Ewa Polak śląskie
18.
Aleksandra Popławska lubuskie
19.
Mariola Rokita-Surówka śląskie
20.
Małgorzata Rulińska lubuskie
21.
Michał Rutkowski mazowieckie
22.
Małgorzata Samusjew warmińsko-mazurskie
23.
Andrzej Sokołowski małopolskie
24.
Daria Sowińska-Milewska mazowieckie
25.
Wanda Stankiewicz pomorskie
26.
Sonia Szczepańska małopolskie
27.
Marek Świć lubelskie
28.
Dorota Tekieli-Bisińska świetokrzyskie
29.
Jacek Tomasik małopolskie
30.
Łukasz Waszak łódzkie
31.
Sławomir Wysocki mazowieckie
32.
Jarosław Zarychta łódzkie

POWRÓT
do głównej strony o przetargach i konkursach