Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     
Strona główna >> EFSPodsumowanie ramowego planu działania 2.3
w okresie: wrzesień 2004 r - 10 marca 2006 r

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest najważniejszym instrumentem Unii Europejskiej, w zakresie rozwoju zasobów ludzkich oraz przeciwdziałaniu bezrobociu. Fundusz wspiera działania podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz rocznych Wytycznych w sprawie zatrudnienia.

Środki EFS przeznacza się w Polsce na realizację Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL), Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL ukierunkowanej na przeciwdziałanie dyskryminacji i zwalczanie nierówności na rynku pracy.

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) koncentruje się na budowie otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy. Jest to generalny cel SPO RZL, a jego realizacja przyczyni się do rozwijania konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości. Równomierny rozwój gospodarki zapewni wzrost zatrudnienia i osiągnięcia spójności społecznej i ekonomicznej z Unią Europejską na poziomie zarówno regionalnym, jak i krajowym.

Cele SPO RZL zostaną osiągnięte poprzez realizację trzech Priorytetów:

  • Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i -społecznej,
  • Priorytet 2: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy
  • Priorytet 3: Pomoc techniczna

SPO RZL określa, jakie Działania mogą być podejmowane w ramach poszczególnych Priorytetów. Każdy projekt musi być przypisany do konkretnego Priorytetu i Działania.

Ministerstwo Gospodarki i Pracy powierzyło Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wdrażanie części współfinansowanego przez EFS Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Część ta to Działanie 2.3. "Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki" Jego celem jest podwyższanie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw poprzez kształcenie i doskonalenie kwalifikacji pracowników i kadry zarządzającej przedsiębiorstw.

Kwota na kształcenie przedsiębiorców i ich pracowników w latach 2004-2006 wynosi ponad 250 mln. euro. Środki te zostały rozdzielone na trzy rodzaje działalności szkoleniowej, czyli schematy. Ponad 200 mln. euro (ok. 80 proc) przeznaczonych jest na dotacje w ramach schematu a) „Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr”, w którym instytucje szkoleniowe w imieniu pracodawców mogą składać wnioski o dofinansowanie szkoleń. Tak więc schemat a) jest formą wspierania inicjatyw oddolnych, generowanych przez samych przedsiębiorców i ich usługodawców. Natomiast schemat b) „Promocja rozwiązań systemowych w zakresie potencjału adaptacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy”, zakłada realizację projektów na dużą skalę.

W ramach tego schematu PARP składa własne projekty do Instytucji Pośredniczącej (Departament Zarządzania EFS), która, po weryfikacji kompletności i poprawności formalnej, przekazuje projekt do zatwierdzenia przez Komitet Sterujący. Wybór wykonawcy projektu następuje w drodze przetargu, ogłoszonego przez PARP zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Schemat b), zakłada realizację projektów na dużą skalę, odpowiadających na potrzeby setek przedsiębiorstw oraz projektów o charakterze innowacyjnym, pilotażowym, które testują rozwiązania systemowe.

Ponadto celem działania 2.3 jest podnoszenie umiejętności i kwalifikacji pracowników służby zdrowia, w szczególności pracownicy modelowych centrów screeningowych. Cel ten realizowany jest ramach schematu c) „Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji pracowników służby zdrowia” W ramach tego schematu projekty wdrażane są na podstawie wniosków zgłaszanych przez Centrum Onkologii - Instytut Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie i dotyczą szkoleń z zakresu wykrywania i profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronach: www.efs.gov.pl oraz www.europa.eu.intRamowy plan realizacji działania na rok 2007 i 2008


Wytyczne dotyczące zasad realizacji projektów realizowanych w ramach
Działania 2.3 schemat a Sektorowego Programu Operacyjnego
Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)
archiwum zip kb

Wytyczne dotyczące zasad wizualizacji projektów realizowanych w ramach
Działania 2.3 schemat a Sektorowego Programu Operacyjnego
Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)
oraz Księga znaku Działania 2.3 SPO RZL znajdują się tutaj

Logo Działania 2.3 SPO RZL Doskonalenie Kadr Nowoczesnej Gospodarki
w formatach Corel Draw 6.0 i EPS w spakowanym archiwum zip archiwum zip - 214 kb