Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: poniedziałek, 29 maja 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     
Strona główna >> EFSUwaga Wykonawcy !!

W związku z zaleceniem Komisji Europejskiej zawartym w Sprawozdaniu misji audytowej Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równych Szans Komisji Europejskiej w ramach SPO RZL wszyscy Wykonawcy realizujący usługi szkoleniowe w ramach projektów własnych PARP, zobowiązani są do zapewnienia:
- warunków pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie trwania szkolenia,
- koniecznego sprzętu, jaki powinien zostać dostarczony beneficjentom ostatecznym na czas trwania szkolenia.

Fundusze europejskie na projekty innowacyjne
oraz ogólnopolskie programy szkoleniowe

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)
Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy
Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
Schemat b) „Promocja rozwiązań systemowych
w zakresie potencjału adaptacyjnego
i gospodarki opartej na wiedzy”

Schemat b) zakłada realizację projektów szkoleniowych na dużą skalę, odpowiadających na potrzeby setek mikro,małych i średnich przedsiębiorstw. Projekty te mają charakter innowacyjny, pilotażowy oraz testują rozwiązania systemowe. Wszystkie spośród dziewiętnastu przygotowanych przez PARP projektów są realizowane przez wykonawców wybranych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.Program szkoleń dla rozwoju małych firm w regionach wschodniej Polski
Celem projektu „Program szkoleń dla rozwoju małych firm w regionach wschodniej Polski” jest wsparcie rozwoju i profesjonalizacja działań mikro i małych przedsiębiorstw działających nie dłużej niż 3 lata w miastach o liczbie ludności poniżej 50.000 w województwach: podlaskim, lubelskim, podkarpackim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim. Projektem objętych zostanie co najmniej 1000 osób z co najmniej 600 przedsiębiorstw. W jego ramach beneficjenci będą mieli szansę uzyskać kompleksową pomoc w zarządzaniu małą firmą dzięki szkoleniom poświęconym nowoczesnym formom zarządzania, księgowości, zamówieniom publicznym i programom pomocowym dla przedsiębiorców, jak również dzięki indywidualnemu doradztwu i mentoringowi.
  Wyniki postępowania Weź udział w projekcie

Inwestycja w kadry
Projekt pt. „Inwestycja w kadry” jest skierowany przede wszystkim do pracowników działów kadr małych i średnich przedsiębiorstw oraz do instytucji szkoleniowych. Celem projektu jest skoordynowanie potrzeb pracodawców w zakresie szkoleń i oferty instytucji szkoleniowych. Projekt ma zainteresować pracowników działów kadr nowoczesnymi metodami szkoleń i rozwojem zawodowym pracowników oraz promować wśród instytucji szkoleniowych nowoczesną metodykę szkoleń i technik badania potrzeb szkoleniowych. Projekt obejmie 4500 firm, 1000 instytucji szkoleniowych i 400 organizacji przedsiębiorców, w sumie 9900 osób.
  Wyniki przetargu Weź udział w projekcie
Inwestycja w kadry II
Projekt ten jest uzupełnieniem i kontynuacją obecnie realizowanego projektu "Inwestycja w kadry". Celem projektu jest podniesienie świadomości właścicieli i kadry zarządzającej MMŚP dotyczącej doskonalenia pracowników, promocji nowoczesnych metod planowania szkoleń oraz stworzenie mechanizmów współpracy pomiędzy firmami szkoleniowymi a przedsiębiorstwami sektora MMŚP. W ramach projektu 250 przedstawicieli kadry zarządzającej przedsiębiorstw sektora MMŚP weźmie udział w studiach podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (zarządzania kompetencjami pracowników) uwzględniających specyfikę MMŚP. Dla kadry zarządzającej z 250 przedsiębiorstw sektora MMŚP przeprowadzone zostaną szkolenia wewnętrzne, mające na celu usprawnienie zarządzania kompetencjami pracowników. Szkolenia te poprzedzone zostaną analizą dotychczasowych metod zarządzania w przedsiębiorstwie, przeprowadzoną przez specjalistów z zakresu ZZL. Projekt przewiduje również rozbudowę komputerowej bazy danych instytucji szkoleniowych oraz ofert szkoleniowych z terenu całej Polski, przygotowanej w trakcie realizacji projektu „Inwestycja w kadry”.
  Wyniki postępowania Weź udział w projekcie

Program szkolenia kadr dla rozwoju produktów turystycznych
Celem projektu "Program szkolenia kadr dla rozwoju produktów turystycznych" jest podniesienie konkurencyjności podmiotów funkcjonujących i mających wpływ na funkcjonowanie branży turystycznej w wybranych regionach poprzez doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr zarządzających i pracowników. Projekt ten przewiduje szkolenia zawodowe i językowe dla pracowników regionalnych przedsiębiorstw turystycznych oraz promocję ich oferty wśród touroperatorów. Będzie on realizowany na terenie 5 województw: podlaskiego, świętokrzyskiego, kujawsko - pomorskiego, dolnośląskiego i pomorskiego. Przeszkolonych zostanie 600 osób reprezentujących samorząd terytorialny i 200 osób z organizacji pracodawców. Szkolenia będą dotyczyć również doskonalenia lokalnych i regionalnych produktów turystycznych oraz marketingu i poprawy jakości usług turystycznych.
  Wyniki przetargu Weź udział w projekcie

Program szkolenia kadr dla rozwoju produktów turystycznych II
Projekt „Program szkolenia kadr dla rozwoju produktów turystycznych” ma na celu podniesienie konkurencyjności podmiotów funkcjonujących i mających wpływ na funkcjonowanie branży turystycznej w wybranych regionach poprzez doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr zarządzających oraz pracowników. Przedsięwzięcie będzie zmierzało do rozwoju umiejętności tworzenia, doskonalenia i promowania produktów turystycznych poprzez sieciowe formy współpracy. Projekt adresowany jest do pracowników firm turystycznych, samorządu terytorialnego i organizacji turystycznych. Będzie on służyć przede wszystkim rozwojowi kluczowych umiejętności, których celem jest podniesienie konkurencyjności podmiotów na rynku turystycznym (promocja markowych produktów, marketing i informacja, sieciowanie, współpraca z touroperatorami, zarządzanie) oraz poprawa jakości usług (szkolenia językowe i zawodowe zgodne z potrzebami firm). Ponadto budowa lokalnej i regionalnej oferty turystycznej zostanie wzmocniona poprzez włączenie samorządów lokalnych. Projekt realizowany będzie na terenie 5 województw, a szczególna uwaga zostanie skierowana na miejscowości wypoczynkowe i uzdrowiskowe, które stanowią specyficzny regionalny produkt markowy.
  Wyniki postępowania Weź udział w projekcie

Program szkolenia kadr dla rozwoju produktów turystycznych III.
Projekt „Program szkolenia kadr dla rozwoju produktów turystycznych” jest adresowany do pracowników firm turystycznych i organizacji turystycznych, a także do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Celem projektu jest rozwój umiejętności kluczowych dla podniesienia konkurencyjności podmiotów na rynku turystycznym (promocja markowych produktów, marketing i informacja, sieciowanie, współpraca z touroperatorami, zarządzanie) oraz poprawa jakości usług (szkolenia językowe i zawodowe zgodne z potrzebami firm). Budowa lokalnej i regionalnej oferty turystycznej zostanie wzmocniona poprzez udział przedstawicieli JST w działaniach, które będą realizowane w projekcie. Projekt będzie realizowany na terenie 6 województw o zróżnicowanym charakterze i różnorodnym potencjale, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości wypoczynkowych i uzdrowiskowych, stanowiących specyficzny regionalny produkt markowy.
  Wyniki postępowania Weź udział w projekcie

Telepraca. Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców
Projekt "Telepraca - ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców" zakłada m.in. stworzenie mechanizmów funkcjonowania rynku telepracy w Polsce oraz wzrost wiedzy o możliwości wykorzystania telepracy. Do projektu włączone będą również Gminne Centra Informacji, które będę promować telepracę wśród osób bezrobotnych. Projekt obejmie 5200 pracowników przedsiębiorstw i samorządów terytorialnych.
  Wyniki przetargu Weź udział w projekcie

Rotacja pracy
Projekt „Rotacja pracy” realizowany będzie w wybranych powiatach we współpracy z powiatowymi urzędami pracy. Projekt ten będzie łączyć organizowanie szkoleń dla pracowników małych i średnich przedsiębiorstw (finansowane w ramach projektu) z zatrudnieniem bezrobotnych w zastępstwie osób uczestniczących w szkoleniu (współfinansowane przez PUP). W ramach projektu pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw zostaną przeszkoleni zarówno na kursach podnoszących umiejętności zarządzania firmą (kadra zarządzająca), jak i na kursach zawodowych. Na czas ich nieobecności w pracy zostaną przyjęte osoby bezrobotne, które dzięki temu będą mogły zdobyć doświadczenie zawodowe.
  Wyniki postępowania Weź udział w projekcie

Program szkoleń promujących clustering
Projekt „Program szkoleń promujących clustering” ma na celu zapoznanie kadry firm z wybranych czterech branż z zasadami i praktyką realizacji idei klastrów. W ramach projektu przedsiębiorstwa w nim uczestniczące zostaną przeszkolone m.in. w zakresie funkcjonowania klasteringu, kooperacji i komunikacji oraz podejmowania wspólnych działań marketingowych i dystrybucji. Projekt przewiduje również szkolenia wąskoprofilowe związane z potrzebami branż, które reprezentują firmy uczestniczące w projekcie oraz praktyczne warsztaty z zakresu organizacji współpracy, marketingu wspólnych produktów, definiowania potrzeb w stosunku do organów samorządowych, wyższych uczelni i instytutów naukowych. Grupa przedsiębiorstw po ukończeniu cyklu szkoleń powinna być gotowa do podjęcia prac związanych z praktyczną realizacją idei klastrów.
  Wyniki przetargu Weź udział w projekcie

Przygotowanie do eksportu (Eksport I)
Projekt „Przygotowanie do eksportu” ma na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw eksportowych. Projekt obejmuje szkolenia z zakresu przygotowania i prowadzenia działań eksportowych adresowane do branż sektora producentów artykułów spożywczych, branży odzieżowej i meblarskiej oraz innych sektorów gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem sektora usług oraz mikroprzedsiębiorstw działających m.in. w branży rzemiosła artystycznego. Projekt ma również ułatwić przedsiębiorstwom nawiązanie bezpośredniej współpracy z partnerami z Unii Europejskiej.
  Wyniki postępowania Weź udział w projekcie

Wsparcie rozwoju polskiego eksportu (Eksport II)
Projekt „Wsparcie rozwoju polskiego eksportu” skierowany jest do przedsiębiorstw sektora MMSP produkujących wyroby takie jak: maszyny i urządzenia, środki transportu i komponenty do wytwarzania pojazdów, materiały budowlane, meble, produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz gotowe artykuły spożywcze. Oferta skierowana jest również do przedsiębiorstw usługowych takich jak przedsiębiorstwa budowlane, biura projektowo-techniczne, firmy zajmujące się doradztwem gospodarczym i eksportem polskich specjalistów. W ramach projektu realizowane będą usługi szkoleniowe o charakterze ponadlokalnym przygotowujące kadrę zarządzającą wyższego i średniego szczebla do realizacji ekspansji eksportowej na rynki krajów w okresie transformacji społeczno-gospodarczej i krajów rozwijających się. Szkolenia dotyczyć będą przygotowania i realizacji strategii eksportowej na rynkach zagranicznych, marketingu eksportowego, transakcji eksportowych oraz wiedzy o wybranych rynkach krajów w okresie transformacji społeczno-gospodarczej i krajów rozwijających się.
  Wyniki postępowania Weź udział w projekcie

Szkolenie kadr MŚP w zakresie wdrażania norm BHP
Celem projektu „Szkolenie kadry MSP w zakresie wdrażania norm BHP” jest zapewnienie kadrze zarządzającej i kadrze inżynieryjno-technicznej małych i średnich przedsiębiorstw dostępu do nowoczesnej wiedzy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Projekt zakłada zorganizowanie szkoleń mających na celu wsparcie MŚP w zakresie aktywnego i skutecznego wdrażania przepisów BHP oraz metod zarządzania BHP. Projekt jest adresowany do przedsiębiorstw sektora produkcyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów produkujących artykuły spożywcze, drewno i wyroby z drewna, wyroby chemiczne, metale i wyroby z metali, maszyny i urządzenia. Treści szkoleń będą ukierunkowane na zagadnienia dotyczące identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka zawodowego, stosowania odpowiednich środków ochronnych i zapobiegawczych, bezpieczeństwa technicznego maszyn i urządzeń, a także nowoczesnych metod zarządzania BHP.
  Wyniki przetargu Weź udział w projekcie

Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie
Celem projektu „Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie” jest pomoc przedsiębiorcom sektora MMŚP z branży budowlanej w skutecznym wdrażaniu przepisów BHP oraz metod zarządzania BHP. W ramach projektu zostaną przeszkoleni pracodawcy z MMP, kadra zarządzająca sektora MMŚP, członkowie zespołów ds. oceny ryzyka zawodowego oraz kierownicy budowy z MŚP (łącznie 9125 osób). Szkolenia będą obejmowały m.in. zagadnienia przepisów prawnych dotyczących BHP, zasad BHP na stanowiskach pracy oraz identyfikacji zagrożeń i szacowania ryzyka zawodowego. Dla grupy ok. 50 przedsiębiorstw, które nie posiadają wdrożonego systemu zarządzania bhp, zostaną przeprowadzone analizy stanu bhp, umożliwiające wdrożenie ww. systemu.
  Wyniki postępowania Weź udział w projekcie

Ogólnopolski program szkoleń w zakresie ochrony środowiska
Ogólnopolski program szkoleń w zakresie ochrony środowiska - projekt obejmuje dwa komponenty: szkolenia zapoznające kadrę zarządzającą MŚP z wymaganiami wynikającymi z regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz szkolenia dostarczające kadrze MŚP wiedzy i umiejętności niezbędnych do kierowania procesami przygotowania i wdrożenia Systemów Zarządzania Środowiskowego (SZŚ). Celem pierwszego komponentu jest pomoc przedsiębiorstwom, poprzez doskonalenie kadr, w adaptacji do zmieniającego się otoczenia prawnego. Celem drugiego komponentu jest promowanie wśród MŚP systemów zarządzania środowiskowego (ISO 14001, EMAS) i ułatwianie kadrze wdrażania tych systemów – w tym przygotowanie ramowych programów wdrażania SZŚ. W ramach pierwszego komponentu szkolenia informacyjne dotyczyć będą głównych obowiązków wynikających z regulacji prawnych: uzyskiwania pozwoleń zintegrowanych, przygotowywania ocen oddziaływania na środowisko, wypełniania standardów emisji z instalacji, prowadzenia gospodarki odpadami, uzyskiwania pozwoleń sektorowych i ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Będą to również szkolenia na temat pozyskiwania środków ERDF na inwestycje w ochronę środowiska oraz przygotowujące kadrę zarządzającą do korzystania z pomocy doradczej konsultantów w toku przygotowywania inwestycji pro – ekologicznych. W ramach drugiego komponentu przeprowadzone zostaną dwie tury szkoleń. W pierwszej turze przeszkolona zostanie kadra zarządzająca MŚP oraz pełnomocnicy ds. systemu zarządzania jakością SZJ. Druga tura szkolenia adresowana jest do tych MŚP, które zdecydowały się wprowadzić system zarządzania środowiskowego.
  Wyniki przetargu Weź udział w projekcie

Zwiększenie konkurencyjności przemysłu drzewnego
Projekt „Zwiększenie konkurencyjności przemysłu drzewnego” ma na celu poprawę systemu zarządzania w firmach (logistyka, zarządzanie jakością, pozyskiwanie źródeł finansowania, pozyskiwanie nowych technologii, itp.), uzupełnienie wiedzy zawodowej nowo zatrudnianych pracowników oraz ułatwienie współpracy MMŚP z dużymi firmami na zasadzie podwykonawstwa. Projekt ten zmierza również do zwiększenia konkurencyjności polskiego sektora drzewnego na rynku międzynarodowym. W projekcie zostały wyodrębnione trzy komponenty, w ramach których realizowane będą usługi szkoleniowe o zasięgu ponadlokalnym dla kadry menedżerskiej i pracowników MMŚP.
  Wyniki przetargu Weź udział w projekcie

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw branży elektronicznej
Projekt „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw branży elektronicznej” obejmuje realizację usług szkoleniowych o zasięgu ponadlokalnym dla kadry menedżerskiej i pracowników MMŚP branży elektronicznej. Przewidziane są szkolenia służące poprawie systemu zarządzania strategicznego i operacyjnego w firmach (logistyka, zarządzanie jakością, pozyskiwanie technologii itp). Działania będą skierowane na ułatwienie współpracy MMŚP z dużymi firmami różnych branż na zasadzie podwykonawstwa lub realizacji dostaw.
  Wyniki postępowania Weź udział w projekcie

Zwiększenie innowacyjności sektora MŚP
Projekt „Zwiększenie innowacyjności sektora MŚP” ma na celu zwiększenie innowacyjności sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) przemysłowych w Polsce, a w szczególności: przedsiębiorstw elektromaszynowych, produkcji instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, przetwarzania odpadów oraz produkcji artykułów spożywczych. W ramach projektu realizowane będą usługi szkoleniowe o zasięgu ponadlokalnym dla kadry menedżerskiej i pracowników przedsiębiorstw z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz zarządzania innowacjami (finansowanie działalności innowacyjnej, zarządzanie technologią, transfer technologii, zarządzanie projektami innowacyjnymi, innowacyjność organizacyjna).
  Wyniki postępowania Weź udział w projekcie

Akademia PARP
Projekt „Akademia PARP” jest uzupełnieniem i kontynuacją wcześniejszego projektu o tej samej nazwie, w ramach którego realizowane są ogólnodostępne szkolenia on-line skierowane do przedsiębiorców sektora MMŚP. Celem obecnego projektu jest wsparcie tworzenia rynku szkoleń on-line w Polsce poprzez oddziaływanie zarówno na jego stronę podażową jak i popytową. W ramach projektu przeprowadzona zostanie analiza rynku szkoleń on-line oraz zostaną zorganizowane szkolenia dla pracowników instytucji szkoleniowych w zakresie opracowywania szkoleń on-line i udostępniania ich przedsiębiorstwom sektora MMŚP. Ponadto przewidziana jest kontynuacja 6 szkoleń on-line już udostępnianych w ramach Akademii PARP oraz przygotowanie kolejnych 10 szkoleń dotyczących nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem.
  Wyniki postępowania Weź udział w projekcie

Firma XXI wieku. Program szkoleń wspierających rozwój e-biznesu
Projekt „Firma XXI wieku. Program szkoleń wspierających rozwój e-biznesu” ma na celu wdrożenie mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców do funkcjonowania w obrocie internetowym. Pierwszy komponent ma na celu zaznajomienie przedsiębiorców z podpisem elektronicznym - nowym narzędziem w obrocie prawnym. W ramach drugiego komponentu realizowane będą szkolenia zmierzające do rozwoju umiejętności promocji i sprzedaży produktów oraz usług na stronach www. Projekt adresowany jest do pracowników firm z terenu całej Polski, działających w różnych branżach.
  Wyniki postępowania Weź udział w projekcie