Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: poniedziałek, 29 maja 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     
Strona główna >> EFS

Fundusze europejskie na szkolenia i studia podyplomowe
dla pracowników firm

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)
Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy
Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
Schemat a) Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE


WAŻNE KOMUNIKATY

Nowoczesna globalna gospodarka stanowi rosnące wymagania przedsiębiorstwom. Rozwój przedsiębiorstwa, sprostanie wymogom konkurencji czy utrzymanie pozycji na rynku w coraz większym stopniu zależą od kapitału ludzkiego. Kapitał ludzki to kompetencje, wiedza, umiejętności oraz kwalifikacje pracowników.

Polskie przedsiębiorstwa, jeśli planują skorzystać z pełnego otwarcia rynku Unii Europejskiej i chcą wziąć udział w wyścigu o lokalny, regionalny, krajowy i europejski czy globalny rynek, muszą docenić wartość posiadanego kapitału ludzkiego. Powinny więc inwestować w ten kapitał, a także kształtować go w sposób planowany i przemyślany.

Począwszy od 28 września 2004 r. przyjmowane są wnioski o dofinansowanie szkoleń dla personelu i kadry zarządzającej przedsiębiorstw. Szkolenia współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Na co można otrzymać dotacje?

Wsparcie można otrzymać na szkolenia współfinansowane przez PARP, realizowane przez wybrane w trybie konkursu instytucje szkoleniowe. Projekty mogą mieć formę

  • szkoleń zawodowych - zarówno w zakresie ogólnego podwyższenia kwalifikacji i umiejętności, jak i zdobycia nowych, związanych ze zmianami technologicznymi (kursy zawodowe, zastosowanie IT, szkolenia z zakresu nowoczesnych technologii i innowacji);
  • szkoleń menedżerskich - służące usprawnieniu zarządzania (zwłaszcza zasobami ludzkimi), identyfikacji potrzeb związanych z kwalifikacjami pracowników, poprawie organizacji pracy;
  • studiów podyplomowych w celu podwyższenia lub zdobycia nowych kwalifikacji;
  • staży odbywających się w instytucjach naukowo - badawczych;
  • podwyższania umiejętności i kwalifikacji pracowników nisko wykwalifikowanych.

Minimalna wartość projektu wynosi 15 000 euro.

Kto może zgłosić projekt?

Projektodawcami w tym działaniu mogą być:

  • organa prowadzące szkoły lub inne placówki działające w systemie oświaty,
  • szkoły wyższe,
  • jednostki naukowe,
  • inne osoby prawne, które zgodnie ze statutem prowadzą działalność gospodarczą w zakresie szkoleń,
  • przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie szkoleń.

Projektodawcy mogą składać zarówno projekty na szkolenia otwarte, jak również szkolenia „szyte na miarę” dla konkretnego przedsiębiorcy.

Kto skorzysta z programu?

Z programu mogą skorzystać wszyscy pracownicy oraz kadra zarządzająca małych, średnich i dużych firm. Przedsiębiorcy, chcąc przeszkolić siebie i swoich pracowników, będą mogli skorzystać z dofinansowanych szkoleń. Informacja o realizowanych projektach znajdować się będzie na stronach internetowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Ile kosztuje udział w szkoleniu?

Dofinansowanie w formie dotacji jest przekazywane organizatorowi szkoleń. Dzięki temu pobiera tylko część opłaty za szkolenie. Dofinansowanie zależy od wielkości firmy i rodzaju szkolenia. W przypadku szkoleń dla małych i średnich przedsiębiorstw wynosi 80%, a w przypadku przedsiębiorstw dużych - 60%. Natomiast szkolenia specjalistyczne (czyli takie, które są przydatne wyłącznie w pracy w danej firmie) dofinansowanie wynosi odpowiednio 45% i 35%. Pozostałą część kosztów ponosi przedsiębiorca. Za współfinansowanie ze strony przedsiębiorstw uznany zostanie także koszt wynagrodzeń pracowników uczestniczących w szkoleniach, a tym samym nieobecnych w miejscu pracy.

Kto i jak wybiera wykonawcę projektu?

Projekty szkoleniowe będą wybieranie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w drodze konkursu otwartego. Ubiegający się o pomoc finansową projektodawcy powinni złożyć wniosek do Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF), gdzie podlega on wstępnej ocenie formalnej (kompletność danych, poprawność wypełnienia wniosku). RIF działa w każdym województwie, adresy RIF znajdują się na stronie: www.parp.gov.pl/rif.php

Oceną merytoryczną wniosków o finansowanie projektu będzie zajmowała się Komisja Oceny Projektów (KOP) powołana przez Prezesa PARP. KOP będzie się zbierała cyklicznie, aby dokonać łącznej oceny wszystkich prawidłowych wniosków złożonych w okresie dwóch miesięcy kalendarzowych.

Warunkiem wyboru projektu zgłoszonego przez instytucję szkoleniową jest organizacja szkoleń, które odpowiadają na potrzeby pracodawców i przyczynią się do rozwoju przedsiębiorstw. Przy wyborze projektu szczególną uwagę zwracać się będzie na: promocję zmian technologicznych i społeczeństwa informacyjnego, wpływ na wzrost konkurencyjności i innowacyjności firm, zastosowanie nowoczesnych technik i metod dydaktycznych, zaangażowanie przedsiębiorców (pracodawców) w przygotowanie i realizację projektów.

Kiedy można składać wnioski?

Wnioski można składać do dnia 17 maja 2006 r. do godz. 15.00. Zostaną one ocenione merytorycznie przez Komisję Oceny Projektów, której obrady rozpoczną się w dniu 20 czerwca 2006 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych PARP do dnia 4 sierpnia 2006 r.

Ewentualne zmiany ww. harmonogramu lub dodatkowe terminy składania i oceny wniosków będą na bieżąco aktualizowane na witrynie internetowej PARP pod adresem: www.parp.gov.pl/efs1.html.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronach: www.efs.gov.pl oraz www.europa.eu.int

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE


Pytania do PARP