Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 22 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

Rozmiar: 813 bajtów

Zaproszenie do składania wniosków o udzielenie wsparcia
w ramach Phare 2003 Wsparcie Konkurencyjności Polskich Przedsiębiorstw
- Inwestycje MSP w Technologie i Innowacje

Rozwój i modernizacja przedsiębiorstw
w oparciu o nowe technologie

- Wsparcie na Inwestycje
2003/004-379/05.02/01-02

LISTA PRZYZNANEGO WSPARCIAZ przykrością informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości nie otrzymała zgody na alokacje dodatkowych środków do programu Rozwój i modernizacja przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie - Wsparcie na inwestycje (2003/004-379/05.02/01-02). W związku z powyższym PARP nie ma możliwości podpisania umów z przedsiębiorcami, których projekty znalazły się na liście projektów oczekujących


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że raport z oceny wniosków o dotację złożonych w ramach programu PHARE 2003 - 2003/004-379/05.02/01-02 Rozwój i Modernizacja przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie - Wsparcie na Inwestycje został zaakceptowany przez Pełnomocnika ds. Realizacji Programu.

Komisja Oceniająca oceniła pozytywnie 953 projekty. Dostępne środki w wysokości
10 400 000,00 EUR pozwalają na podpisanie umów wsparcia jedynie z 399 Wnioskodawcami, których projekty uzyskały największą liczbę punktów. Wykaz wnioskodawców, którym przyznano dotację zamieszczony jest powyżej.

Przedsiębiorcy, których wnioski zostały ocenione pozytywnie, a z powodu ograniczonej wielkości budżetu nie jest możliwe podpisanie z nimi umów o wsparcie, znajdują się na liście oczekującej. Podpisanie umów będzie możliwe po otrzymaniu pozytywnej decyzji o realokacji środków i zależeć będzie od wielkości tej realokacji. Oczekujących przedsiębiorcow poinformujemy natychmiast po otrzymaniu decyzji Komisji Europejskiej o przyznaniu dodatkowych środków na ww. program .
Ulotka o programie w formacie pdf

Kto może ubiegać się o wsparcie:
Mali i średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę w Polsce

Jakie działania mogą być dofinansowane:
Inwestycje dotyczące realizacji kwalifikowanych działań na rzecz rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o wdrożenie nowoczesnej technologii (pozyskanej lub opartej na własnych rozwiązaniach), maszyn i urządzeń automatyzacji, zgodne z opisem w Wytycznych dla Wnioskodawców.

Limity kwot wsparcia:

 1. Minimalna kwota wsparcia na projekt: 2.000 EUR
 2. Maksymalna kwota wsparcia na projekt: 100.000 EUR
 3. Maksymalny udział wsparcia w finansowaniu kosztów działań (różnica musi zostać sfinansowana ze środków własnych Wnioskodawcy):

  • 30% całkowitych kosztów kwalifikowanych jeżeli projekt jest realizowany w powiecie m. Warszawa (miasto na prawach powiatu) lub w powiecie m. Poznań,
  • 40% całkowitych kosztów kwalifikowanych jeżeli projekt jest realizowany w powiecie: m. Wrocław, m. Kraków, m. Gdańsk, m. Gdynia lub m. Sopot,
  • 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych jeżeli projekt jest realizowany w powiecie innym niż wyżej wymienione,

  z zastrzeżeniem, że projekty w zakresie budownictwa okrętowego, konserwacji i napraw statków morskich o tonażu nie mniejszym niż 100 GT i przebudowy statków morskich o tonażu nie większym niż 1000 GT, w przypadku, gdy projekt związany jest z transportem morskim, gdzie wysokość wsparcia nie może przekroczyć 22,5% całkowitych kosztów kwalifikowanych.
Wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek o wsparcie na kwotę nie mniejszą niż 2.000 EUR pod warunkiem, że całkowita suma wsparcia o jakie ubiega się jeden Wnioskodawca nie przekroczy 100.000 EUR.

Terminy składania wniosków:
Wyznaczono 1 termin składania wniosków: 8 sierpnia 2005 roku do godziny 15.00.

Gdzie złożyć wniosek:
Wnioski muszą być złożone w Regionalnej Instytucji Finansującej właściwej dla lokalizacji projektu inwestycyjnego.
Lista Regionalnych Instytucji Finansujących

>> Więcej informacji o programie <<


ARCHIWUM ZMIAN PLIKÓW


Pliki do pobrania:

Wytyczne dla Wnioskodawców wraz z załącznikami:
Pliki z dnia:
( kb ) ( kb )
 • Formularz wniosku o udzielenie wsparcia
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wzór formularza informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Formularz umowy wsparcia:
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Budżet Działania
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Formularz wniosku o płatność
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Formularze Raportów (A: Finansowego i B: Technicznego)
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wzór deklaracji weksla in blanco osoby fizyczne
  Nowa wersja z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wzór deklaracji weksla in blanco osoby prawne
  Nowa wersja z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Instrukcja dotycząca poprawności składanych dokumentów
  Nowe pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej
  Nowe pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Formularz identyfikacji finansowej
  Załącznik niezbędny do podpisania umowy wsparcia
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Warunki Ogólne
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów MSP
  Załącznik niezbędny do podpisania umowy wsparcia
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Załącznik a (załącznik do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP)
  Załącznik niezbędny do podpisania umowy wsparcia
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Załącznik b (załącznik do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP)
  Załącznik niezbędny do podpisania umowy wsparcia
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Załącznik c (załącznik do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP)
  Załącznik niezbędny do podpisania umowy wsparcia
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Załącznik d (załącznik do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP)
  Załącznik niezbędny do podpisania umowy wsparcia
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wzór deklaracji o niekaralności dla osób fizycznych
  Dokument niezbędny do podpisania umowy wsparcia
  Nowe pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wzór deklaracji o niekaralności dla Wnioskodawców nie będących osobami fizycznymi   Dokument niezbędny do podpisania umowy wsparcia
  Nowe pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Oświadczenie o braku negatywnych przesłanek do uzyskania pomocy   Dokument niezbędny do podpisania umowy wsparcia
  Nowe pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Lista sprawdzająca do umowy o udzielenie kredytu na współfinansowanie
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Studium wykonalności (wzór)
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wszystkie dokumenty w archiwum zip:
  Pliki z dnia:
  archiwum zip ( kb ) archiwum zip ( kb )


  Tabela zawierająca interpretację, jaka działalność gospodarcza w zakresie produkcji, przetwórstwa i obrotu towarami rolnymi może być wsparta w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw l. 2004-2006": Rozmiar: 927 bajtów ( 264,0 kb )

  PYTANIA I ODPOWIEDZI

  Wszelkie informacje na temat programu można uzyskać w Informatorium PARP
  pod numerami telefonów:
  (022) 432 89 91, 432 89 92, 432 89 93
  lub pod adresem e-mail: info@parp.gov.pl
  oraz w Regionalnych Instytucjach Finansujących.