Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 22 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

INFORMACJA O UDZIELANIU DOTACJI
w ramach programu
DOTACJA NA UZYSKANIE CERTYFIKATU

realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Informacja o programie "Dotacja na uzyskanie certyfikatu" - edycja 2003

1. Oznaczenia referencyjne

Krajowy program rozwoju MSP - program: Dotacja na uzyskanie certyfikatu

2. Program i źródła finansowania

Nazwa programu: program Dotacja na uzyskanie certyfikatu

Dofinansowanie udzielane ze środków budżetowych. Krajowy program rozwoju MSP - program: Dotacja na uzyskanie certyfikatu

Źródła finansowania: budżet państwa.

3. Rodzaj działań, obszar geograficzny i czas trwania projektu

W ramach programu Dotacja na uzyskanie certyfikatu udzielane są dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw na współfinansowanie kwalifikowanych kosztów związanych z uzyskaniem certyfikatów systemów zarządzania określonych w normach (np. ISO serii: 9000, 14000, 18000). Dofinansowanie obejmuje koszty audytów przeprowadzonych przez jednostki akredytowane w systemie akredytacji.

Działania objęte programem muszą być realizowane na terenie Polski, w okresie obowiązywania umowy nie dłuższym niż 12 miesięcy, od daty podpisania umowy z PARP.

Szczegółowe informacje znajdują się w linku Tekst programu "Dotacja na uzyskanie certyfikatu" - edycja 2003.

4. Budżet Programu

Budżet funduszu dotacji wynosi 5,2 mln PLN z budżetu państwa.

5. Kwota dotacji

Maksymalna kwota dotacji wynosi 50% wartości netto (bez VAT) poniesionych kosztów i nie może być wyższa niż:

- 10.000,00 PLN w przypadku certyfikacji jednego systemu zarządzania, oraz
- 15.000,00 PLN w przypadku jednoczesnej certyfikacji więcej niż jednego systemu zarządzania

6. Kryteria kwalifikacyjne: kto może ubiegać się o dotację

Wnioskodawcą może być mały lub średni przedsiębiorca, w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 2000 r. nr 101, poz. 1178 z póź. zm.). Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne określa Tekst programu"Dotacja na uzyskanie certyfikatu".

7. Termin składania wniosków

Wnioski można składać w okresie realizacji programu, tj. od chwili jego rozpoczęcia do momentu zakontraktowania wszystkich przeznaczonych na ten cel środków. O kolejności rozpatrywania wniosków decyduje data złożenia kompletnego wniosku.

8. Zasady i format składanych wniosków

Wniosek musi być dostarczony w jednym egzemplarzu (oryginał), na standardowym formularzu zgłoszeniowym (wniosek o udzielenie dotacji na uzyskanie certyfikatu) Wniosek należy złożyć osobiście lub droga pocztową bezpośrednio na adres PARP.

Pliki do pobrania:

Tekst programu word ( 106,5 kb ),   pdf ( 168,0 kb )
Wzór wniosku o udzielenie dotacji word ( 41,7 kb ),   pdf ( 46,7 kb )
Wzór wniosku o wypłatę dotacji word ( 31,2 kb ),   pdf ( 39,7 kb )
Wzór umowy o udzieleniu dotacji word ( 35,3 kb ),   pdf ( 26,5 kb )
Wzór deklaracji wekslowej word ( 10,6 kb ),   pdf ( 11,6 kb )

Wszystkie dokumenty w archiwum zip : 

pliki word ( 35,0 kb )
pliki pdf ( 69,4 kb )