Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: niedziela, 23 kwietnia 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


Rozmiar: 813 bajtów

Zaproszenie do składania wniosków o udzielenie wsparcia
w ramach Phare 2002 Spójność Społeczno-Gospodarcza
Przedsiębiorczość w Polsce – Regionalny Program Wsparcia dla MSP
Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw
2002/000-580-06.05-3

Oznaczenie referencyjne: EUROPEAID/119833/M/G/PL

Informujemy, iż w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż de minimis (Dz. U. Nr 191, poz. 1960) przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc inną niż de minimis po 15 września 2004 r. zobowiązani są do załączania do wniosku o udzielenie wsparcia wypełnionego formularza stanowiącego załącznik do ww. rozporządzenia. Wzór formularza stanowi załącznik do wniosku o udzielenie wsparcia i został umieszczony poniżej wśród plików do pobrania.1. Podstawowe dokumenty i źródło finansowania 

Memorandum Finansowe w ramach Phare 2002 Spójność Społeczno-Gospodarcza podpisane w październiku 2002 roku.

Linia budżetowa: 2002/000-580-06.05 Przedsiębiorczość w Polsce – Regionalny Program Wsparcia MSP Program Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw.

2. Cele programu i priorytety na lata 2003-2005 oraz oczekiwane rezultaty

Celem Programu Phare 2002 Spójność Społeczno-Gospodarcza jest stworzenie warunków dla osiągnięcia lepszej spójności społecznej i gospodarczej wybranych regionów Polski. Wybrane regiony objęte są Programem Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw, który ma na celu pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom w rozwoju i tworzeniu nowych miejsc pracy. Program Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw ustanowił Fundusz Wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) na współfinansowanie wdrożenia działań zmierzających do wprowadzenia nowoczesnych technologii w działalności przedsiębiorstw (sprzęt komputerowy, oprogramowanie, internet).

Cele i priorytety Programu Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw są ukierunkowane na wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych do MSP, dzięki którym doskonalone będzie  zarządzanie przedsiębiorstwem, relacje z klientami oraz skuteczność i efektywność ich działania.

Fundusz Wsparcia umożliwia otrzymanie współfinansowania na usługi doradcze dotyczące nowoczesnych technologii świadczone przez zewnętrznych ekspertów.

3. Kryteria kwalifikacyjne

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP), nie prowadzące działalności związanej z produkcją, przetwórstwem lub promocją produktów wymienionych w Załączniku 1 do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

4. Kryteria wyboru i udzielania wsparcia

Kryteria oceny i wyboru wniosków o udzielenie wsparcia są określone w Wytycznych dla Wnioskodawców. Złożone wnioski będą oceniane przez Komisję Oceniającą na podstawie kryteriów administracyjno - kwalifikacyjnych i jakościowych.

5. Budżet Programu

Całkowity budżet dostępny w ramach obecnego zaproszenia do składania wniosków wynosi 704 000 EUR, w tym 528 000.00 EUR ze środków funduszu Phare i 176 000.00 EUR z polskich środków publicznych.

Alokacja środków w 7 województwach przedstawia się następująco:

Linia budżetowa

Województwo

Całkowity budżet TIP

(w mln EUR)

w tym

środki Unii Europejskiej

polskie środki publiczne

2002/000-580-06.05-3/1

Dolnośląskie

0,192

0,144

0,048

2002/000-580-06.05-3/2

Kujawsko-Pomorskie

0,140

0,105

0,035

2002/000-580-06.05-3/8

Opolskie

0,087

0,065

0,022

2002/000-580-06.05-3/10

Podlaskie

0,079

0,059

0,020

2002/000-580-06.05-3/11

Pomorskie

0,133

0,100

0,033

2002/000-580-06.05-3/13

Świętokrzyskie

0,036

0,027

0,009

2002/000-580-06.05-3/14

Warmińsko-Mazurskie

0,037

0,028

0,009

Łącznie

0,704

0,528

0,176

6. Harmonogram Zaproszenia do składania wniosków o udzielenie wsparcia

Ostateczny termin zawierania umów pomiędzy Jednostką Kontraktującą a MSP - beneficjentami programu

31 grudnia 2005 r.

Ostateczny termin zakończenia działań współfinansowanych z budżetu programu

30 stycznia 2006 r.

Ostateczny termin przyjmowania wniosków o wypłatę od beneficjentów programu (płatności będą dokonywane w ciągu maksymalnie 60 dni)

1 marca 2006 r.

Wyznaczono 9 terminów składania wniosków: 6 sierpnia 2004 r., 27 września 2004 r., 25 października 2004 r., 29 listopada 2004 r., 17 stycznia 2005 r. oraz 1 marca 2005 r., 1 kwietnia 2005 r., 22 kwietnia 2005 r., 6 czerwca 2005 r. do godz. 15.00 oraz dodatkowy termin 24 października 2005 r. do godz. 15.00 dla wnioskodawców z województwa dolnośląskiego.

7. Limity kwot wsparcia w ramach zaproszenia do składnia wniosków o udzielenie wsparcia 

(a) Minimalna kwota wsparcia na projekt:  1.000 EUR

(b) Maksymalna kwota wsparcia na projekt:  10.000 EUR

(c) Maksymalne dofinansowanie kosztów projektu z budżetu Programu:  50 % 

8. Format składanego wniosku i wymagane informacje

Wniosek musi być dostarczony w jednym oryginale i 1 kopii na standardowym formularzu aplikacyjnym, który stanowi załącznik do Wytycznych dla Wnioskodawców wraz z wersją elektroniczną. Wnioski muszą być złożone w Regionalnej Instytucji Finansującej właściwej dla siedziby wnioskodawcy. Lista Regionalnych Instytucji Finansujących znajduje się poniżej.

9. Informacje szczegółowe

Szczegółowe informacje dotyczące Zaproszenia do składania wniosków o udzielenie wsparcia znajdują się w Wytycznych dla wnioskodawców, które opublikowane są razem z niniejszym Zaproszeniem.


LISTY AKREDYTOWANYCH WYKONAWCÓW


ARCHIWUM ZMIAN PLIKÓW


Pliki do pobrania:


Wytyczne dla Wnioskodawców wraz z załącznikami:
Nowa wersja z dnia:
( kb ) ( kb )
 • Wzór wniosku o udzielenie wsparcia
 • Nowa wersja z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wzór formularza informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis
  Nowy plik z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Lista Regionalnych Instytucji Finansujących (RIF)
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Wzór umowy wsparcia wraz z załącznikami:
 • Nowa wersja z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Warunki ogólne
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wzór budżetu projektu
  Nowa wersja z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wzór wniosku o wypłatę wsparcia
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wzór raportu finansowego i technicznego
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wzór deklaracji weksla in blanco
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Formularz identyfikacji finansowej
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP
  Nowa wersja z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Załącznik a (załącznik do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP)
  Nowe pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Załącznik b (załącznik do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP)
  Nowe pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Załącznik c (załącznik do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP)
  Nowe pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Załącznik d (załącznik do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP)
  Nowe pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Deklaracja nieakredytowanego wykonawcy
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Informacje o weryfikacji prawidłowości realizacji umów dotacji
 • Nowe pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wszystkie dokumenty w archiwum zip :
  Pliki z dnia:
  archiwum zip ( kb ) archiwum zip ( kb )

  Tabela zawierająca interpretację, jaka działalność gospodarcza w zakresie produkcji, przetwórstwa i obrotu towarami rolnymi może być wsparta w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw l. 2004-2006": Rozmiar: 927 bajtów 264 kb

  PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PROGRAMU

  Wszelkie informacje na temat programu można uzyskać w Punkcie Informacyjno-Doradczym PARP lub pod adresem e-mail: prpi@parp.gov.pl. oraz w Regionalnych Instytucjach Finansujących.