Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 22 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


Rozmiar: 813 bajtów

Zaproszenie do składania wniosków o udzielenie dotacji
Do programu pomocowego Unii Europejskiej
Phare 2002 Spójność Społeczna i Gospodarcza (Phare 2002 SSG)
Regionalny program Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Przedsiębiorczość w Polsce
FUNDUSZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH
2002/000-580-06.05

w woj. opolskim oraz woj. lubuskim


W związku z powstałymi oszczędnościami w realizacji Funduszu Dotacji Inwestycyjnych Phare 2002 SSG w województwie opolskim oraz w woj. lubuskim ogłasza się dodatkowy termin składania wniosków dla tych województw.

W przypadku woj. opolskiego wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie
do 16 stycznia 2006 r. w Regionalnej Instytucji Finansującej do godz. 15.00

W przypadku woj. lubuskiego wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie
do 3 lutego 2006 r. w Regionalnej Instytucji Finansującej do godz. 15.00

Szacowny dostępny budżet dla woj. opolskiego wynosi 117 000 tys. EUR, w tym ze środków Unii Europejskiej 87 750 EUR oraz 29 250 EUR z polskich środków publicznych

Szacowny dostępny budżet dla woj. lubuskiego wynosi 274 000 tys. EUR, w tym ze środków Unii Europejskiej 205 500 EUR oraz 68 500 EUR z polskich środków publicznych1. Oznaczenie referencyjne

EUROPEAID/119851/M/G/PL

2. Program: oznaczenia referencyjne i źródła finansowania

Fundusz Dotacji Inwestycyjnych - linie budżetowe:

PL02.06.05.04.08 Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw - woj. opolskie
PL02.06.05.04.04 Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw - woj. lubuskie

W ramach Linii budżetowej programu Phare 2002 Spójność Społeczna i Gospodarcza (Phare 2002 SSG) oraz polskie środki publiczne.

3. Rodzaj działań, obszar geograficzny i czas trwania projektu

(a) Celem programu Phare 2002 SSG jest stworzenie warunków dla osiągnięcia większej spójności społecznej i gospodarczej Polski, poprzez rozwój małych i średnich przedsiębiorstw i tworzenie nowych miejsc pracy. Fundusz Dotacji Inwestycyjnych ukierunkowany jest na pomoc przedsiębiorstwom w zwiększeniu ich konkurencyjności i efektywności na rynku poprzez współfinansowanie projektów inwestycyjnych.

(b) Obszar geograficzny: Polska – woj. opolskie / lubuskie, na terenie którego wnioskujące małe i średnie przedsiębiorstwa będą realizować projekty inwestycyjne dofinansowane ze środków funduszu.

(c) Maksymalny czas trwania projektu: do 31 marca 2006 r.

W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę przejść do pkt. 12 zaproszenia

4. Budżet Programu

Całkowity budżet Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dla woj. opolskiego wynosi:

Linia budżetowa

Województwo

Całkowity budżet FDI
(w EUR)

w tym

środki Unii Europejskiej
(w EUR)

polskie środki publiczne
(w EUR)

PL02.06.05.04.08 Opolskie 1 813 333,82 EUR 1 360 000,11 EUR 453 333,71 EUR
PL02.06.05.04.04 Lubuskie 2 322 250,53 EUR 1 741 687,90 EUR 580 562,63 EUR

Zakończenie okresu składania wniosków o wypłatę dotacji wraz z raportem końcowym przez beneficjentów: do 30 kwietnia 2006 r.

Termin dokonania płatność na rzecz Beneficjentów: do 19 maja 2006 r.

5. Maksymalna i minimalna kwota dotacji

(a) Minimalna kwota dotacji: 2.000 EURO

(b) Maksymalna kwota dotacji: 50.000 EURO

(c) Maksymalne dofinansowanie kosztów projektu z budżetu Programu:

 1. 40% kwalifikowanych kosztów określonych w punkcie 2.1.4, jeżeli projekt jest realizowany w powiecie m. Wrocław, Kraków, Gdańsk, Gdynia, Sopot
 2. 50% kwalifikowanych kosztów określonych w punkcie 2.1.4, jeżeli projekt jest realizowany w powiecie innym niż wyżej wymienione

6. Harmonogram składania wniosków

Ostateczny termin realizacji działań współfinansowanych z funduszu przez beneficjentów do 31 marca 2006 r.
Ostateczny termin przygotowywania i przesłanie raportu końcowego i wniosku o wypłatę dotacji do Regionalnych Instytucji Finansujących przez Beneficjentów (wypłata zostanie zrealizowana w okresie nie dłuższym niż 19 dni) do 30 kwietnia 2006 r.
Koniec okresu wypłat środków do Beneficjentów do 19 maja 2006 r.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

7. Kryteria kwalifikacyjne: kto może być wnioskodawcą

Wnioskodawcą może być mały lub średni przedsiębiorca, w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, mający siedzibę na terenie Polski. Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne określa dokument „Wytyczne dla wnioskodawców”, pkt. 2.1.1.

HARMONOGRAM

8. Przewidywany termin ogłoszenia wyników oceny wniosków

Termin powiadomienia o wynikach oceny: niezwłocznie po akceptacji raportu przez Pełnomocnika ds. realizacji programu.

KRYTERIA OCENY

9. Kryteria oceny

Kryteria oceny wniosków są określone w dokumencie „Wytyczne dla wnioskodawców”. Złożone wnioski będą oceniane przez Komisję Oceniającą na podstawie kryteriów kwalifikacyjnych i jakościowych.

ZASADY DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

10. Format składanego wniosku i wymagane informacje

Wnioski muszą być złożone w standardowym formacie załączonym do Wytycznych dla wnioskodawców, o których mowa w pkt 12 poniżej. Każdy wniosek wraz z załącznikami musi być dostarczony w dwóch egzemplarzach (jeden podpisany oryginał i jedna potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia) oraz w wersji elektronicznej.

11. Termin składania wniosków

W przypadku woj. opolskiego wnioski mogą być składane w siedzibie Regionalnej Instytucji Finansującej w Opolu, nie później niż do dnia 16 stycznia 2006 r. do godz. 15.00

W przypadku woj., lubuskiego wnioski mogą być składane w Regionalnej Instytucji Finansującej – Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze, ul. Chopina 11/13, nie później niż do dnia 03 lutego 2006 r. do godz. 15.00

12. Informacje szczegółowe

Szczegółowe informacje dotyczące Zaproszenia do składania wniosków o udzielenie dotacji znajdują się w Wytycznych dla wnioskodawców oraz na stronach internetowych z zastrzeżeniem, że wymienione w p. 3.3 „Harmonogram wdrażania funduszu dotacji” terminy zostają zastąpione zgodnie z poniższą specyfikacją:

 1. Składanie wniosków:
  do 16 stycznia 2006 r. do godz. 15.00 - woj. opolskie,
  do 03 lutego 2006 r. do godz. 15.00 - woj. lubuskie.
 2. Ocena wniosków przez RIF, złożenie raportu z oceny i listy rekomendowanych dotacji do PARP:
  do 23 stycznia 2006 r. - woj. opolskie,
  do 10 lutego 2006 r. - woj. lubuskie.
 3. Powiadomienie wnioskodawców oraz podpisanie umów dotacji: maksymalnie w ciągu 14 dni po akceptacji raportu i listy rekomendowanych dotacji przez PAO. Beneficjent zobowiązany będzie do podpisania umowy z RIF w ciągu 7 dni od jej otrzymania.
 4. Zakończenie przez Beneficjenta działań współfinansowanych z dotacji: do 31 marca 2006 r.
 5. Przygotowanie i przesłanie ostatecznego raportu technicznego oraz wniosku o dokonanie płatności do Jednostki Kontraktującej: w ciągu 30 dni od dnia zakończenia działań, termin ostateczny przypada na 30 kwietnia 2006 r.
 6. Kontrola pod kątem zgodności administracyjnej i dokonanie wypłaty dotacji: w ciągu 19 dni po dokonaniu zgłoszenia przez Beneficjenta, termin ostateczny przypada na 19 maja 2006r.
Zgodnie z powyższym zmianie ulegają również odpowiedni terminy określone w p. 2.1.3, 2.2.3 oraz 2.2.4. Wytycznych dla wnioskodawców.

Wszelkie pytania dotyczące niniejszego Zaproszenia do składania wniosków o udzielenie dotacji powinny być kierowane pocztą elektroniczną lub telefaksem: do siedziby Regionalnej Instytucji Finansującej właściwej dla lokalizacji projektu:

Nazwa RIF:
Stowarzyszenie "Promocja Przedsiębiorczości"
- Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Opolu


ul. Damrota 4
45-064 Opole
tel. (0-77) 456-56-00
fax. (0-77) 456-56-00
e-mail: biuro@rif.opole.pl
http://archiwum.rif.opole.pl

Nazwa RIF:
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w siedzibie
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze


ul. Chopina 11/13
65-001 Zielona Góra
tel. (0-68) 327-05-04
fax. (0-68) 325-38-88
e-mail: agencja@region.zgora.pl
http://archiwum.region.zgora.pl

Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami będą publikowane na stronach internetowych PARP nie później niż 11 dni przed wyznaczonym terminem składania wniosków.

ARCHIWUM ZMIAN PLIKÓW


archiwum do pobrania:


Wytyczne dla Wnioskodawców wraz z załącznikami
Nowa wersja z dnia:
( kb ) ( kb )
 • Wzór wniosku o udzielenie dotacji
 • Nowa wersja z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wzór formularza informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis
  Nowy plik z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Lista sprawdzającą dotycząca sprawdzenia zgodności administracyjnej i spełnienia kryteriów kwalifikacyjnych
 • Nowa wersja z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Lista Regionalnych Instytucji Finansujących
 • archiwum z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Wzór umowy dotacji wraz z załącznikami:
 • Nowa wersja z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Warunki ogólne
  archiwum z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wzór tabeli Wydatki kwalifikowane
  Nowa wersja z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wzór wniosku o wypłatę dotacji
  archiwum z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wzór raportów finansowego i technicznego
  archiwum z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wzór formularza deklaracji wekslowej
  archiwum z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wzór formularza identyfikacji finansowej
  archiwum z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Lista krajów uznanych za kwalifikujące się
  archiwum z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Lista sprawdzająca do umowy kredytowej
  archiwum z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Wzór studium wykonalności projektu
 • archiwum z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP
 • Nowa wersja z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wszystkie dokumenty w archiwum zip :
  archiwum z dnia:
  archiwum zip ( kb ) archiwum zip ( kb )


  Tabela zawierająca interpretację, jaka działalność gospodarcza w zakresie produkcji, przetwórstwa i obrotu towarami rolnymi może być wsparta w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw l. 2004-2006":  ( kb)

  PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PROGRAMU