Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 22 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


Zaproszenie do składania wniosków o udzielenie wsparcia
w ramach Phare 2002 Spójność Społeczno-Gospodarcza
Przedsiębiorczość w Polsce - Regionalny Program Wsparcia dla MSP
Program Rozwoju Przedsiębiorstw
2002/000-580-06.05-1

Oznaczenie referencyjne: EUROPEAID/119830/M/G/PL

Informujemy, iż w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż de minimis (Dz. U. Nr 191, poz. 1960) przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc inną niż de minimis po 15 września 2004 r. zobowiązani są do załączania do wniosku o udzielenie wsparcia wypełnionego formularza stanowiącego załącznik do ww. rozporządzenia. Wzór formularza stanowi załącznik do wniosku o udzielenie wsparcia i został umieszczony poniżej wśród plików do pobrania.


1. Podstawowe dokumenty i źródło finansowania 

Memorandum Finansowe w ramach Phare 2002 Spójność Społeczno-Gospodarcza podpisane w październiku 2002 roku.

Linia budżetowa: 2002/000-580-06.05 Przedsiębiorczość w Polsce – Regionalny Program Wsparcia MSP Program Rozwoju Przedsiębiorstw.

2. Cele programu i priorytety na lata 2004-2005 oraz oczekiwane rezultaty

Celem Programu Phare 2002 Spójność Społeczno-Gospodarcza jest stworzenie warunków dla osiągnięcia lepszej spójności społecznej i gospodarczej wybranych regionów Polski. Wybrane regiony objęte są Programem Rozwoju Przedsiębiorstw, który ma na celu pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom w rozwoju i tworzeniu nowych miejsc pracy. Program Rozwoju Przedsiębiorstw ustanowił Fundusz Wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) na współfinansowanie działań związanych z rozwojem przedsiębiorstwa. Wsparcie przyznawane będzie przedsiębiorstwom w celu zwiększenia ich konkurencyjności i efektywności poprzez współfinansowanie projektów na usługi doradcze i informacyjne..

3. Kryteria kwalifikacyjne

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP), nie prowadzące działalności związanej z produkcją, przetwórstwem lub promocją produktów wymienionych w Załączniku 1 do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

4. Kryteria wyboru i udzielania wsparcia

Kryteria oceny i wyboru wniosków u udzielenie wsparcia są określone w Wytycznych dla Wnioskodawców. Złożone wnioski będą oceniane przez Komisję Oceniającą na podstawie kryteriów administracyjno -  kwalifikacyjnych i jakościowych.

5. Budżet Programu

Całkowity budżet dostępny w ramach obecnego zaproszenia do składania wniosków wynosi 1 561 000 EUR, w tym 1 170 000 EUR ze środków funduszu Phare i 391 000 EUR z polskich środków publicznych.

Alokacja środków w 10 województwach przedstawia się następująco:

Linia budżetowa

Województwo

Całkowity budżet PRP (w mln EUR)

w tym

środki Unii Europejskiej

polskie środki publiczne

2002/000-580-06.05-1/1

Dolnośląskie

0.233

0.175

0.058

2002/000-580-06.05-1/3

Lubelskie

0.068

0.051

0.017

2002/000-580-06.05-1/4

Lubuskie

0.281

0.211

0.070

2002/000-580-06.05-1/5

Łódzkie

0.115

0.086

0.029

2002/000-580-06.05-1/6

Małopolskie

0.395

0.296

0.099

2002/000-580-06.05-1/8

Opolskie

0.047

0.035

0.012

2002/000-580-06.05-1/9

Podkarpackie

0.076

0.057

0.019

2002/000-580-06.05-1/11

Pomorskie

0.175

0.131

0.044

2002/000-580-06.05-1/14

Warmińsko-Mazurskie

0.031

0.023

0.008

2002/000-580-06-05-1/16

Zachodniopomorskie

0.140

0.105

0.035

Łącznie

1.561

1.170

0.391

6. Harmonogram Zaproszenia do składania wniosków o udzielenie wsparcia

Ostateczny termin zawierania umów pomiędzy Jednostką Kontraktującą a MSP- beneficjentami programu 

31 grudnia 2005 r.

Ostateczny termin zakończenia działań współfinansowanych z budżetu programu

30 stycznia 2006 r.

Ostateczny termin przyjmowania wniosków o wypłatę od beneficjentów programu (płatności będą dokonywane w ciągu maksymalnie 60 dni)

1 marca 2006 r.

Wyznaczono 9 terminów składania wniosków: 13 sierpnia 2004 r., 6 września 2004 r., 18 października 2004 r., 6 grudnia 2004 r., 24 stycznia 2005 r., 7 marca 2005 r., 1 kwietnia 2005 r., 22 kwietnia 2005 r., 6 czerwca 2005 r. do godz. 15.00 oraz dodatkowy termin 24 października 2005 r. do godz. 15.00 dla wnioskodawców z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego i podkarpackiego.

7. Limity kwot wsparcia w ramach zaproszenia do składnia wniosków o udzielenie wsparcia

(a) Minimalna kwota wsparcia na projekt:  500 EUR

(b) Maksymalna kwota wsparcia na projekt:  5.000 EUR 

(c) Maksymalne dofinansowanie kosztów projektu z budżetu Programu:  50% 

8. Format składanego wniosku i wymagane informacje

Wniosek musi być dostarczony w jednym oryginale i jednej kopii na standardowym formularzu aplikacyjnym, który stanowi załącznik do Wytycznych dla Wnioskodawców. Wnioski muszą być złożone w Regionalnej Instytucji Finansującej właściwej dla siedziby wnioskodawcy. Lista Regionalnych Instytucji Finansujących (RIF) znajduje się poniżej.

9. Informacje szczegółowe

Szczegółowe informacje dotyczące Zaproszenia do składania wniosków o udzielenie wsparcia znajdują się w Wytycznych dla Wnioskodawców, które opublikowane są razem z niniejszym Zaproszeniem.

LISTY AKREDYTOWANYCH WYKONAWCÓW

ARCHIWUM ZMIAN PLIKÓW


Pliki do pobrania:


Wytyczne dla Wnioskodawców wraz z załącznikami:
Nowa wersja z dnia:
( kb ) ( kb )
 • Wzór wniosku o udzielenie wsparcia
 • Nowa wersja z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wzór formularza informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis
  Nowy plik z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Lista Regionalnych Instytucji Finansujących (RIF)
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Wzór umowy wsparcia wraz z załącznikami:
 • Nowa wersja z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Warunki ogólne
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wzór budżetu projektu
  Nowa wersja z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wzór wniosku o wypłatę wsparcia
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wzór raportu finansowego i technicznego
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wzór deklaracji weksla in blanco
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Formularz identyfikacji finansowej
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP
  Nowa wersja z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Załącznik a (załącznik do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP)
  Nowe pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Załącznik b (załącznik do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP)
  Nowe pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Załącznik c (załącznik do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP)
  Nowe pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Załącznik d (załącznik do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP)
  Nowe pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Deklaracja nieakredytowanego wykonawcy
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Informacje o weryfikacji prawidłowości realizacji umów dotacji
 • Nowe pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wszystkie dokumenty w archiwum zip :
  Pliki z dnia:
  archiwum zip ( kb ) archiwum zip ( kb )

  Tabela zawierająca interpretację, jaka działalność gospodarcza w zakresie produkcji, przetwórstwa i obrotu towarami rolnymi może być wsparta w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw l. 2004-2006": Rozmiar: 927 bajtów 264 kb

  PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PROGRAMU

  Wszelkie informacje na temat programu można uzyskać w Punkcie Informacyjno-Doradczym PARP lub pod adresem e-mail: prp@parp.gov.pl. oraz w Regionalnych Instytucjach Finansujących.