Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 22 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


Rozmiar: 813 bajtów

Zaproszenie do składania wniosków o udzielenie dotacji
Do programu pomocowego Unii Europejskiej
Phare 2002 - Sektorowy program rozwoju MŚP i innowacji
KRAJOWY FUNDUSZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH
Fundusz Dotacji Inwestycyjnych
2002/000-580-06.02-03

Najczęściej popełniane przez Beneficjentów błędy we wnioskach o płatność końcową


Szanowni Państwo,
Z przykrością informujemy, że chwilowo PARP nie posiada na swoim koncie środków pieniężnych umożliwiających wypłaty dotacji przedsiębiorcom, którzy złożyli wnioski o wypłatę refundacji w ramach 2002 Program Sektorowy MSP i Innowacyjność. Niezwłocznie po otrzymaniu decyzji w sprawie zasilenia konta PARP na wypłaty dla beneficjentów powiadomimy Państwa o wznowieniu wypłat. Za zaistniałe trudności serdecznie przepraszamy, zapewniając jednocześnie, że robimy wszystko, aby uruchomić wypłaty refundacji.
więcej...Uwaga:

Z powodu wyczerpania budżetu Programu kolejne terminy składania wniosków zostały odwołane. Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że wszystkie środki finansowe dostępne w ramach Krajowego Funduszu Dotacji Inwestycyjnych Phare 2002 zostały wykorzystane na dotacje przyznane przedsiębiorcom, którzy złożyli wnioski w pierwszym terminie tj. 12 lipca 2004.
W terminie do 16 sierpnia 2004 roku wpłynęło 1098 wniosków o dotację, z czego 261 wniosków uzyskało ocenę pozytywną. Niestety, z powodu braku środków przyznanie dotacji na te projekty nie było możliwe.LISTA PRZYZNANEGO WSPARCIA


1. Oznaczenia referencyjne

EUROPEAID/119846/M/G/PL

2. Program i Źródła finansowania

Nazwa programu: program Krajowy Fundusz Dotacji Inwestycyjnych

Linia budżetowa: 2002/000-580-06.02.03 Sektorowy program rozwoju MŚP i Innowacji – Krajowy Fundusz Dotacji Inwestycyjnych.

Źródła finansowania: środki Unii Europejskiej w ramach programu Phare, budżet państwa.

3. Rodzaj działań, obszar geograficzny i czas trwania projektu

(a) Celem programu Phare 2002 Sektorowy program rozwoju MŚP i Innowacji – Krajowy Fundusz Dotacji Inwestycyjnych jest stworzenie warunków dla osiągnięcia większej spójności społecznej i gospodarczej Polski, na terenie wszystkich 16 województw objętych pomocą Funduszu Dotacji Inwestycyjnych, poprzez rozwój małych i średnich przedsiębiorstw i tworzenie nowych miejsc pracy. Fundusz Dotacji Inwestycyjnych ukierunkowany jest na pomoc przedsiębiorstwom w zwiększeniu ich konkurencyjności i efektywności na rynku poprzez współfinansowanie projektów inwestycyjnych.

(b) Obszar geograficzny: Polska - 16 województw, na terenie których wnioskujące małe i średnie przedsiębiorstwa będą realizować projekty inwestycyjne dofinansowane ze środków funduszu.

(c) Maksymalny czas trwania projektu: do 31 stycznia 2006 r.

4. Budżet Programu

Budżet funduszu dotacji wynosi 8 mln EUR z funduszu Phare oraz 5,87 mln EUR z budżetu państwa.

5. Maksymalna i minimalna kwota dotacji

(a) Minimalna wielkość dotacji na jedno działanie:     2 000 EUR

(b) Maksymalna wielkość dotacji na jedno działanie: 100 000 EUR

(c) Maksymalny udział dofinansowania kosztów działania do pokrycia ze środków dotacji:

-30% kosztów kwalifikowanych opisanych w punkcie 2.1.4, jeżeli działanie jest realizowane w powiecie m. Warszawa lub w powiecie m. Poznań,

-40% kosztów kwalifikowanych opisanych w punkcie 2.1.4, jeżeli działanie jest realizowane w powiecie: m. Wrocław, m. Kraków, m. Gdańsk, m. Gdynia lub m. Sopot,

-50% kosztów kwalifikowanych opisanych w punkcie 2.1.4, jeżeli działanie jest realizowane w powiecie innym niż wyżej wymienione.

Maksymalna liczba wniosków złożonych przez jednego wnioskodawcę

Wnioskodawca, w trakcie trwania programu Krajowy Fundusz Dotacji Inwestycyjnych, może złożyć więcej niż jeden wniosek. Dotacja przyznana na każdy projekt nie może być mniejsza niż 2 000 EUR, a suma wszystkich przyznanych dotacji nie może przekroczyć 100 000 EUR.

6. Harmonogram składania propozycji

Ostateczny termin podpisywania umów o dotację pomiędzy Instytucjami Kontraktującymi a przedsiębiorstwami korzystającymi z dotacji 28 lutego 2005 r.
Ostateczny termin zakończenia działań współfinansowanych udzieloną dotacją 31 stycznia 2006 r.
Ostateczny termin przygotowania i złożenia raportu końcowego oraz wniosku o wypłatę dotacji w Instytucji Kontraktującej (wypłata może zostać zrealizowana w okresie nie dłuższym niż 60 dni) 2 marca 2006 r.
Ostateczny termin wypłacenia dotacji 30 czerwca 2006 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA

7. Kryteria kwalifikacyjne: kto może ubiegać się o dotację

Wnioskodawcą może być mały lub średni przedsiębiorca, w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, mający siedzibę na terenie Polski. Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne określa dokument „Wytyczne dla wnioskodawców”, pkt. 2.1.1.

HARMONOGRAM

8. Przewidywany termin ogłoszenia wyników oceny wniosków

Proces rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji trwa 51 dni kalendarzowych od daty wyznaczonego terminu przyjmowania wniosków. Terminy przyjmowania wniosków są podane w p. 11 Zaproszenia.

KRYTERIA OCENY

9. Kryteria oceny

Kryteria oceny wniosków są określone w punkcie 2.3 Wytycznych dla wnioskodawców.

ZASADY DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

10. Format składanego wniosku i wymagane informacje

Wniosek musi być dostarczony w jednym oryginale i jednej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na standardowym formularzu, który stanowi załącznik A do Wytycznych dla wnioskodawców oraz wersji elektronicznej. Wnioski muszą być złożone w Regionalnej Instytucji Finansującej właściwej dla lokalizacji projektu inwestycyjnego.

Lista Regionalnych Instytucji Finansujących (RIF)
do obejrzenia tutaj

11. Termin składania wniosków

Terminy składania projektów w RIF to: do 12 lipca, do 16 sierpnia, do 13 września w 2004 r. - każdorazowo do godz. 15.00. Wnioski otrzymane po danym terminie będą dołączone do następnej grupy wniosków. Wnioski otrzymane po upływie ostatniego terminu będą odrzucone.

12. Informacje szczegółowe

Szczegółowe informacje dotyczące Zaproszenia do składania wniosków o udzielenie dotacji znajdują się w Wytycznych dla wnioskodawców, które opublikowane są razem z niniejszym Zaproszeniem. Zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej uprzejmie prosimy o podawanie tytułu projektu w wersji polskiej i angielskiej.

Pliki do pobrania:

Wytyczne dla Wnioskodawców wraz z załącznikami
Nowa wersja z dnia:
( kb ) ( kb )
 • Wzór wniosku o udzielenie dotacji
 • Nowa wersja z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wzór formularza informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis
  Nowy plik z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Instrukcja wypełniania formularza wniosku o udzielenie dotacji
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Lista sprawdzającą dotycząca sprawdzenia zgodności administracyjnej i spełnienia kryteriów kwalifikacyjnych
 • Nowa wersja z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Lista Regionalnych Instytucji Finansujących
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Wzór umowy dotacji
  wraz z załącznikami:
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Warunki ogólne
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Tabela Wydatki kwalifikowane
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wzór wniosku o wypłatę dotacji
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wzór raportów finansowego i technicznego
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wzór formularza deklaracji wekslowej
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wzór formularza Identyfikacji Finansowej
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Lista krajów uznanych za kwalifikujące się
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Lista sprawdzająca do umowy kredytowej
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Format studium wykonalności projektu
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Oświadczenie Wnioskodawcy
 • Nowa wersja z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Instrukcja dotycząca poprawności składanych dokumentów do wniosku o wypłatę zaliczki - informacje dodatkowe
 • Nowe pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej - informacje dodatkowe
 • Nowe pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wszystkie dokumenty w archiwum zip :
  Pliki z dnia:
  archiwum zip ( kb ) archiwum zip ( kb )


  Tabela zawierająca interpretację, jaka działalność gospodarcza w zakresie produkcji, przetwórstwa i obrotu towarami rolnymi może być wsparta w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw l. 2004-2006": Rozmiar: 927 bajtów ( 264,0 kb )

  PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PROGRAMU