Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 22 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

Rozmiar: 813 bajtów

Zaproszenie do składania wniosków o udzielenie wsparcia
w ramach Phare 2002 Program Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
w Sektorze MSP
Program Rozwoju BHP
PL2002/000-196.01.04

Oznaczenie referencyjne: EUROPEAID/119829/M/G/PLW związku z bardzo dużą liczbą wniosków złożonych do programu Phare PL2002/000-196.01.04 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w sektorze MSP w województwach:
- dolnośląskim,
- lubuskim,
- opolskim,
- wielkopolskim,
uprzejmie informujemy, że ostatni termin (2 grudnia 2004 r.) składania wniosków o udzielenie wsparcia dla tych województw zostaje zawieszony.


1. Podstawowe dokumenty i źródło finansowania 

Memorandum Finansowe w ramach Phare 2002 Program Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w sektorze MSP podpisane w marcu 2002 roku.

Linia budżetowa: 2002/000-196.01.04 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w sektorze MSP Program Rozwoju BHP.

2. Cele programu i priorytety na lata 2004-2005 oraz oczekiwane rezultaty

Głównym celem Programu Rozwoju Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jest podniesienie zdolności polskich MSP we wdrażaniu i wprowadzaniu w życie acquis communautaire w zakresie BHP, a tym samym zachęcenie małych i średnich przedsiębiorców do podnoszenia bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. Kryteria kwalifikacyjne

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP), z wyjątkiem przedsiębiorstw prowadzących działalność produkcyjną, przetwórczą lub promocyjną produktów wymienionych w Załączniku 1 do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

4. Kryteria wyboru i udzielania wsparcia

Kryteria oceny i wyboru wniosków o udzielenie wsparcia są określone w Wytycznych dla Wnioskodawców. Złożone wnioski będą oceniane przez Komisję Oceniającą na podstawie spełnienia kryteriów administracyjno - kwalifikacyjnych i jakościowych.

5. Maksymalna wielkość dofinansowania

Budżet Programu BHP

Całkowity budżet Programu:  7 729 900 EUR

W tym:

  - środki Phare 6 183 920 EUR

  - polskie środki publiczne  1 545 980 EUR

6. Harmonogram Zaproszenia do składania wniosków o udzielenie wsparcia

Ostateczny termin zakończenia działań współfinansowanych z budżetu programu

30 kwietnia 2005 r.

Ostateczny termin przygotowania i złożenia raportu końcowego oraz przyjmowania wniosków o wypłatę od beneficjentów programu (płatności będą dokonywane w ciągu maksymalnie 60 dni)

30 maja 2005 r.

Zakończenie okresu wydatkowania

30 lipca 2005 r.

Wyznaczono 4 terminy składania wniosków od sierpnia do grudnia: 2 sierpnia 2004 r., 27 września 2004 r., 25 października oraz 2 grudnia 2004 r. do godziny 15:00.

7. Limity kwot wsparcia w ramach zaproszenia do składnia wniosków o udzielenie wsparcia

7.1. Działania doradcze:

(a) Minimalna kwota wsparcia na projekt: 500 EUR

(b) Maksymalna kwota wsparcia na projekt:  4.000 EUR 

(c) Maksymalne dofinansowanie kosztów projektu z budżetu Programu:  50% 

7.2. Działania inwestycyjne:

(a) Minimalna kwota wsparcia na projekt: 2.000 EUR

(b) Maksymalna kwota wsparcia na projekt:  50.000 EUR 

(c) Maksymalne dofinansowanie kosztów projektu z budżetu Programu:  50 %

Alokacja środków w województwach przedstawia się następująco:

Województwo

Całkowity budżet Programu

(EUR)

w tym

środki Unii Europejskiej

Polskie środki publiczne

mazowieckie, podlaskie, lubelskie i łódzkie

1 987 410

1 590 000

397 410

pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie 

i warmińsko-mazurskie

1 877 540

1 501 960

375 580

małopolskie, śląskie, świętokrzyskie 

i podkarpackie

1 987 410

1 590 000

397 410

wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie i opolskie

1 877 540

1 501 960

375 580

Suma

7 729 900

6 183 920

1 545 980

8. Format składanego wniosku i wymagane informacje

Wniosek musi być dostarczony w jednym oryginale i jednej kopii na standardowym formularzu aplikacyjnym, który stanowi załącznik do Wytycznych dla Wnioskodawców wraz z wersją elektroniczną. Wnioski muszą być złożone w Regionalnej Instytucji Finansującej właściwej dla lokalizacji projektu.

Lista Regionalnych Instytucji Finansujących (RIF)
do obejrzenia tutaj

9. Informacje szczegółowe

Szczegółowe informacje dotyczące Zaproszenia do składania wniosków o udzielenie wsparcia znajdują się w Wytycznych dla Wnioskodawców, które opublikowane są razem z niniejszym Zaproszeniem.


LISTY AKREDYTOWANYCH WYKONAWCÓW


ARCHIWUM ZMIAN PLIKÓW
Pliki do pobrania - część wspólna:


Co wpisać we wniosku o dotacje w pozycji: pomoc publiczna i pomoc de minimis?

Wytyczne dla Wnioskodawców wraz z załącznikami:
Nowa wersja z dnia:
( kb ) ( kb )
 • Wzór wniosku o udzielenie wsparcia
 • Nowa wersja z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wzór zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis
  Plik z dnia:
    ( kb )
 • Lista Regionalnych Instytucji Finansujących
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )


  Część doradcza:

 • Wzór umowy wsparcia wraz z załącznikami:
 • Nowa wersja z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  - Warunki ogólne
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  - Wzór budżetu projektu
  Nowa wersja z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  - Wzór wniosku o wypłatę wsparcia
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  - Wzór raportu finansowego i technicznego
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  - Wzór deklaracji weksla in blanco
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  - Formularz identyfikacji finansowej
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  - Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP
  Nowa wersja z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Deklaracja nieakredytowanego wykonawcy
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )


  Część inwestycyjna:

 • Wzór umowy wsparcia wraz z załącznikami:
 • Nowa wersja z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  - Warunki ogólne
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  - Wzór budżetu projektu
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  - Wzór wniosku o wypłatę wsparcia
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  - Wzór raportu finansowego i technicznego
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  - Wzór deklaracji weksla in blanco
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  - Formularz identyfikacji finansowej
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  - Lista krajów uznanych za kwalifikowane
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  - Lista sprawdzająca do umowy o udzielenie kredytu/pożyczki na współfinansowanie
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  - Informacje o weryfikacji prawidłowości realizacji umów dotacji
  Nowe pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wszystkie dokumenty w archiwum zip :
  Pliki z dnia:
  archiwum zip ( kb ) archiwum zip ( kb )

  Tabela zawierająca interpretację, jaka działalność gospodarcza w zakresie produkcji, przetwórstwa i obrotu towarami rolnymi może być wsparta w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw l. 2004-2006": Rozmiar: 927 bajtów ( 264,0 kb )

  PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PROGRAMU