Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 22 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


Rozmiar: 1987 bajtów

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI
do
Programu pomocowego Unii Europejskiej
Phare 2000 Spójność Społeczna i Gospodarcza (Phare 2000 SSG)
Rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Rozmiar: 813 bajtów

Fundusz Dotacji Inwestycyjnych
Ogłoszone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości


Uwaga: Uzupełnienia w "Wytycznych dla Wnioskodawców"
dotyczące wymagań formalnych.


Wskazówki dotyczące przygotowywania
wniosków o udzielenie dotacji przez spółki cywilne

1. Oznaczenia referencyjne

PL0008.01.02.003 Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw - woj. warmińsko-mazurskie
PL0008.02.02.003 Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw - woj. podlaskie
PL0008.03.02.003 Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw - woj. lubelskie
PL0008.04.02.003 Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw - woj. podkarpackie
PL0008.05.02.003 Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw - woj. śląskie

Program dostępny jest jedynie w wymienionych województwach.

2. Program i Źródła finansowania

Fundusz Dotacji Inwestycyjnych - linie budżetowe PL0008.01.02 - PL0008.05.02 w ramach Linii budżetowej programu Phare 2000 Spójność Społeczna i Gospodarcza (Phare 2000 SSG) oraz polskie środki publiczne.

3. Rodzaj działań, obszar geograficzny i czas trwania projektu

(a) Celem programu Phare 2000 SSG jest stworzenie warunków dla osiągnięcia większej spójności społecznej i gospodarczej województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i śląskiego objętych pomocą Funduszu Dotacji Inwestycyjnych poprzez rozwój małych i średnich przedsiębiorstw i tworzenie nowych miejsc pracy. Fundusz Dotacji Inwestycyjnych ukierunkowany jest na pomoc przedsiębiorstwom w zwiększeniu ich konkurencyjności i efektywności na rynku poprzez opracowywanie i realizację projektów inwestycyjnych

(b) Obszar geograficzny: województwa wymienione pod lit. a), na terenie których wnioskujące małe i średnie przedsiębiorstwa muszą realizować projekty inwestycyjne dofinansowane ze środków funduszu.

(c) Maksymalny czas trwania projektu: do 30 czerwca 2004 r. Szczegółowe informacje znajdują się w pkt 1.2 Wytycznych dla Wnioskodawców.

4. Budżet Programu

Linia budżetowa

Województwo

Całkowity budżet Funduszu Dotacji Inwestycyjnych

w tym

środki Unii Europejskiej

polskie środki publiczne

PL0008/01/02

warmińsko-mazurskie

4,392679 mln EURO

3,294509 mln EURO

1,098170 mln EURO

PL0008/02/02

podlaskie

4,688543 mln EURO

3,516407 mln EURO

1,172136 mln EURO

PL0008/03/02

lubelskie

10,505 146 mln EURO

7,878 860 mln EURO

2,626 286 mln EURO

PL0008/04/02

podkarpackie

8,662657 mln EURO

6,496993 mln EURO

2,165664 mln EURO

PL0008/05/02

śląskie

7,185 985 mln EURO

5,389 488 mln EURO

1,796 497 mln EURO

Razem

województwa

35,43501 mln EURO

26,576257 mln EURO

8,858753 mln EURO

Zakończenie okresu wydatkowania środków: 31 października 2004

5. Maksymalna i minimalna kwota dotacji

(a) Minimalna kwota dotacji: 2.000 EURO

(b) Maksymalna kwota dotacji: 50.000 EURO

(c) Maksymalne dofinansowanie kosztów projektu z budżetu Programu: 25%

6. Maksymalna liczba dotacji, które mogą być przyznane

17 158 we wszystkich województwach objętych programem.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

7. Kryteria kwalifikacyjne: kto może być wnioskodawcą

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) z siedzibą na terenie Polski realizujące projekty inwestycyjne na terenie województw, o których mowa w pkt 3 powyżej.

HARMONOGRAM

8. Przewidywany termin ogłoszenia wyników oceny wniosków

Termin powiadomienia o wynikach oceny: nie póĽniej niż po 24 dniach kalendarzowych od wyznaczonego terminu przyjmowania wniosków.

KRYTERIA OCENY

9. Kryteria oceny

Kryteria oceny wniosków są określone w Wytycznych dla wnioskodawców. Złożone wnioski będą oceniane przez Komisję Oceniającą na podstawie kryteriów kwalifikacyjnych i jakościowych.

ZASADY DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

10. Format składanego wniosku i wymagane informacje

Wnioski muszą być złożone w standardowym formacie załączonym do Wytycznych dla wnioskodawców, o których mowa w pkt 12 poniżej. Każdy wniosek musi być dostarczony w dwóch egzemplarzach (jeden podpisany oryginał i jedna potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia).

11. Termin składania wniosków

Wnioski mogą być składane w siedzibie Regionalnej Instytucji Finansującej właściwej dla lokalizacji projektu w następujących terminach w roku 2002: do 19 sierpnia do godz. 16.00, do 19 września do godz. 16.00 lub do 18 paĽdziernika 2002 do godz. 16.00.

Na podstawie podpisanego w sierpniu 2002 r. aneksu do Memorandum Finansowego PL0008 wyznacza się 11 terminów składania wniosków w roku 2003: 17 stycznia do godz. 16.00, 17 lutego do godz. 16.00, 24 marca do godz. 16.00, 25 kwietnia do godz. 16.00, 23 maja do godz. 16.00, 23 czerwca do godz. 16.00, 25 lipca do godz. 16.00, 22 sierpnia do godz. 16.00, 26 września do godz. 16.00, 24 paĽdziernika do godz. 16.00, 21 listopada do godz. 16.00. Wnioski otrzymane po pierwszym terminie lub po następnych terminach będą dołączone do następnej grupy wniosków aż do wyczerpania się środków Funduszu. Wnioski, które wpłyną do Jednostki Kontraktującej po tym terminie nie będą rozpatrywane. Listę Regionalnych Instytucji Finansujących stanowi Załącznik B do Wytycznych dla wnioskodawców.

12. Informacje szczegółowe

Szczegółowe informacje dotyczące Zaproszenia do składania wniosków o udzielenie dotacji znajdują się w Wytycznych dla wnioskodawców oraz na stronach internetowych. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego Zaproszenia do składania wniosków o udzielenie dotacji powinny być kierowane pocztą elektroniczną lub telefaksem: do siedziby Regionalnej Instytucji Finansującej właściwej dla lokalizacji projektu. Listę tych instytucji stanowi Załącznik B do Wytycznych dla wnioskodawców.

RIF opublikuje odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na swoich stronach internetowych nie póĽniej niż 11 dni przed wyznaczonym terminem składania wniosków.

Pliki do pobrania:

Wytyczne dla Wnioskodawców
wraz z załącznikami:
w formacie word oraz w formacie pdf
 • Wzór wniosku o udzielnie dotacji
 • w formacie word oraz w formacie pdf
 • Lista sprawdzajaca dotycząca sprawdzenia zgodności administracyjnej i spełnienia kryteriów kwalifikacyjnych
 • w formacie word oraz w formacie pdf
 • Lista Regionalnych Instytucji Finansujących
 • w formacie word oraz w formacie pdf
 • Wzór umowy o udzielenie dotacji - warunki szczeg.
  wraz z załącznikami:
 • w formacie word oraz w formacie pdf
  - Warunki ogólne
  w formacie word oraz w formacie pdf
  - Wzór wniosku o wypłatę dotacji
     oraz wzór raportu finansowego
  w formacie word oraz w formacie pdf
  - Wzór raportu technicznego
  w formacie word oraz w formacie pdf
 • Szablon studium wykonalności projektu
 • w formacie word oraz w formacie pdf


  PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PROGRAMU