Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 22 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


Rozmiar: 1987 bajtów

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI
do
Programu pomocowego Unii Europejskiej
Phare 2000 Spójność Społeczna i Gospodarcza (Phare 2000 SSG)
Rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Rozmiar: 813 bajtów

Program Rozwoju Przedsiębiorstw
Ogłoszone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Wskazówki dotyczące przygotowywania
wniosków o udzielenie dotacji przez spółki cywilne

1. Oznaczenia referencyjne

PL0008/01/02/001 dla województwa warmińsko - mazurskiego
PL0008/03/02/001 dla województwa lubelskiego
PL0008/04/02/001 dla województwa podkarpackiego
PL0008/05/02/001 dla województwa śląskiego

Program dostępny jest jedynie w wymienionych województwach.

2. Program i źródła finansowania

Program Rozwoju Przedsiębiorstw - Linia budżetowa PL0008/01/02, PL0008/03/02, PL0008/04/02, PL0008/05/02 w ramach Linii budżetowej programu Phare 2000 Spójność Społeczna i Gospodarcza (Phare 2000 SSG) oraz polskie środki publiczne.

3. Rodzaj działań, obszar geograficzny i czas trwania projektu

(a) Celem programu Phare 2000 SSG jest stworzenie warunków dla osiągnięcia większej spójności społecznej i gospodarczej województw: warmińsko - mazurskiego, lubelskiego, podkarpackiego i śląskiego objętych pomocą Programu Rozwoju Przedsiębiorstw poprzez rozwój małych i średnich przedsiębiorstw i tworzenie nowych miejsc pracy. Program Rozwoju Przedsiębiorstw ukierunkowany jest na pomoc przedsiębiorstwom w zwiększeniu ich konkurencyjności i efektywności na rynku.

(b) Obszar geograficzny: województwa warmińsko-mazurskie, lubelskie, podkarpackie i śląskie, na terenie których wnioskujące Małe i Średnie Przedsiębiorstwa aplikujące do programu muszą mieć siedzibę.

(c) Maksymalny czas trwania projektu: do 30 czerwca 2004 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w pkt 1.2 Wytycznych dla Wnioskodawców.


Listy akredytowanych wykonawców:

Wykonawcami usług konsultacyjnych w ramach Programu będą konsultanci i organizacje akredytowane przez PARP. Listy akredytowanych wykonawców w poszczególnych zakresach działań dostępne do obejrzenia tutaj:

1) Ocena konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa, w tym:

a) analizy rynku,
b) określenie czynników konkurencyjności firmy,

2) Rozwój strategii przedsiębiorstwa;

3) Planowanie inwestycyjne:

a) wniosek o finansowanie zewnętrzne,
b) business plan dla inwestycji,
c) studium wykonalności inwestycji,
d) ocena wpływu inwestycji na środowisko,
e) dokumentacja techniczna związana z inwestycją;

W przypadku specyficznych usług koszty mogą być zafakturowane przez wykonawców spoza akredytowanej listy. Szczegółowe informacje znajdują się w p. 2.1.4 Wytycznych dla Wnioskodawców.

4. Budżet Programu

Linia budżetowa

Województwo

Całkowity budżet Programu Rozwoju Przedsiębiorstw

w tym

środki Unii Europejskiej

polskie środki publiczne

PL0008.01.02.001

warmińsko-mazurskie

0,133 mln EURO

0,100 mln EURO

0,033 mln EURO

PL0008.03.02.001

lubelskie

0,533 mln EURO

0,400 mln EURO

0,133 mln EURO

PL0008.04.02.001

podkarpackie

1,333 mln EURO

1,000 mln EURO

0,333 mln EURO

PL0008.05.02.001

śląskie

0,733 mln EURO

0,550 mln EURO

0,183 mln EURO


Zakończenie okresu wydatkowania środków: 31 października 2004

5. Maksymalna i minimalna kwota dotacji

(a) Minimalna kwota dotacji: 500 EURO

(b) Maksymalna kwota dotacji: 5,000 EURO

(c) Maksymalne dofinansowanie kosztów projektu z budżetu Programu: 60 %

6. Maksymalna liczba dotacji, które mogą być przyznane

PL0008.01.02.001 -     266
PL0008.03.02.001 - 1.066
PL0008.04.02.001 - 1.133
PL0008.05.02.001 - 1.466


KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

7. Kryteria kwalifikacyjne: kto może być wnioskodawcą

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP) z siedzibą na terenie województw: warmińsko - mazurskiego, lubelskiego, podkarpackiego lub śląskiego.

HARMONOGRAM

8. Przewidywany termin ogłoszenia wyników oceny wniosków

Termin powiadomienia o wynikach oceny: nie później niż po 27 dniach kalendarzowych od wyznaczonego terminu przyjmowania wniosków.

KRYTERIA OCENY

9. Kryteria oceny

Kryteria oceny wniosków są określone w Wytycznych dla wnioskodawców. Złożone wnioski będą oceniane przez Komisję Oceniającą na podstawie kryteriów kwalifikacyjnych i jakościowych.

ZASADY DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

10. Format składanego wniosku i wymagane informacje

Wnioski muszą być złożone w standardowym formacie załączonym do Wytycznych dla wnioskodawców, o których mowa w pkt 12. Każdy wniosek musi być dostarczony w dwóch egzemplarzach (jeden podpisany oryginał i jedna potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia).

11. Termin składania wniosków

Pierwsze posiedzenie Komisji Oceniającej odbędzie się nie wcześniej niż 60 dni po dacie opublikowania niniejszego Zaproszenia do składania wniosków o udzielenie dotacji.

Wnioski mogą być składane w siedzibie Regionalnej Instytucji Finansującej właściwej dla siedziby Wnioskodawcy w następujących terminach: do 12 sierpnia do godz. 16.00, do 12 września do godz. 16.00, do 11 października 2002 do godz. 16.00, do 10 stycznia 2003 do godz. 16.00, do 10 lutego 2003 do godz. 16.00, do 17 marca 2003 do godz. 16.00, do 14 kwietnia 2003 do godz. 16.00, do 19 maja 2003 do godz. 16.00, do 16 czerwca 2003 do godz. 16.00, do 18 lipca 2003 do godz. 16.00, do 18 sierpnia 2003 do godz. 16.00, do 19 września 2003 do godz. 16.00, do 17 października 2003 do godz. 16.00, do 14 listopada 2003 do godz. 16.00 (ostatni termin). Wnioski, które wpłyną do Jednostki Kontraktującej po tym terminie nie będą rozpatrywane.

12. Informacje szczegółowe

Szczegółowe informacje dotyczące Zaproszenia do składania wniosków o udzielenie dotacji znajdują się w Wytycznych dla wnioskodawców.

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego Zaproszenia do składania wniosków o udzielenie dotacji będą dostępne w siedzibie Regionalnej Instytucji Finansującej właściwej dla siedziby Wnioskodawcy oraz na jej stronach internetowych. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego Zaproszenia do składania wniosków o udzielenie dotacji powinny być kierowane:

dla Wnioskodawców z województwa warmińsko - mazurskiego:

- do siedziby Warmińsko - Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kajki 10/12, 10-546 Olsztyn
- pocztą elektroniczną na adres: wmarr@wmarr.olsztyn.pl
- faksem pod numer: 0 - prefiks - 89 - 53 49 200

dla Wnioskodawców z województwa lubelskiego:

- do siedziby Lubelskiej Fundacji Rozwoju
ul. Rynek 7, 20-111 Lublin
- pocztą elektroniczną na adres: fundacja@lfr.lublin.pl
- faksem pod numer: 0 - prefiks - 81 - 743 73 26

dla Wnioskodawców z województwa podkarpackiego:

- do siedziby Mieleckiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Chopina 18, 39-300 Mielec
- pocztą elektroniczną na adres: marr@ptc.pl
- faksem pod numer: 0 - prefiks - 17 - 788 74 64

dla Wnioskodawców z województwa śląskiego:

- do siedziby Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Wita Stwosza 31, 40-042 Katowice
- pocztą elektroniczną na adres: garr@garr.com.pl
- faksem pod numer: - prefiks - 32 - 257 95 29

RIF opublikuje odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na swoich stronach internetowych nie później niż 11 dni przed wyznaczonym terminem składania wniosków.

Pliki do pobrania:

Wytyczne dla Wnioskodawców
wraz z załącznikami:
w formacie word oraz w formacie pdf
 • Wzór wniosku o udzielenie dotacji
 • w formacie word oraz w formacie pdf
 • Lista Regionalnych Instytucji Finansujących
 • w formacie word oraz w formacie pdf
 • Wzór umowy o udzielenie dotacji
  wraz z załącznikami:
 • w formacie word oraz w formacie pdf
  - Warunki ogólne
  w formacie word oraz w formacie pdf
  - Wzór wniosku o wypłatę dotacji
  w formacie word oraz w formacie pdf
  - Wzór raportu finansowego
  w formacie word oraz w formacie pdf
  - Wzory raportów technicznych
  w formacie word oraz w formacie pdf