Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 22 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     PROGRAM ZAKOŃCZONY

Rozmiar: 1987 bajtów

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI
w ramach
programu Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw

ogłoszone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Rozmiar: 813 bajtów

Wskazówki dotyczące przygotowywania
wniosków o udzielenie dotacji przez spółki cywilne

1. Oznaczenia referencyjne

PL 0003.07-05.2 Krajowy program rozwoju MSP
program Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw

2. Program i Źródła finansowania

Nazwa programu: program Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw

Linia budżetowa: PL 0003.07-05.2 Krajowy program rozwoju MSP - program Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw

Źródła finansowania: środki Unii Europejskiej w ramach programu Phare, budżet państwa.

3. Rodzaj działań, obszar geograficzny i czas trwania projektu

 1. W ramach programu udzielane są dotacje na współfinansowanie kosztów usług doradczych i szkoleniowych bezpośrednio związanych z realizacją projektów nakierowanych na rozwój technologiczny przedsiębiorstw. Projekty te mogą obejmować następujące działania:
  • ocena technologii stosowanych przez przedsiębiorcę,
  • przygotowanie do wdrożenia rozwiązań innowacyjnych i nowych technologii,
  • wdrożenie pozyskanych technologii,
  • wdrożenie własnych rozwiązań technologicznych przedsiębiorcy.
 2. Działania objęte projektem muszą być realizowane na terenie Polski.
 3. Działania realizowane w ramach programu Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw powinny zostać zakończone do dnia 31 maja 2004 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w p. 2.1.3 Wytycznych dla wnioskodawców.

Wykonawcami usług doradczych i szkoleniowych dla MSP w ramach programu Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw mogą być organizacje akredytowane przez PARP.


Listy akredytowanych wykonawców
Ocena technologii stosowanych przez przedsiębiorcę
Przygotowanie do wdrożenia rozwiązań innowacyjnych i nowych technologii
Wdrożenie pozyskanych technologii
Wdrożenie własnych rozwiązań technologicznych przedsiębiorcy

W przypadku wybranych usług ich dostarczycielami mogą być również wykonawcy spoza listy akredytowanych wykonawców. Szczegółowe informacje znajdują się w p. 2.1.4 Wytycznych dla wnioskodawców.

4. Budżet Programu

Budżet funduszu dotacji wynosi 7 mln EUR z funduszu Phare oraz 2,33 mln EUR z budżetu państwa.

5. Maksymalna i minimalna kwota dotacji

 1. minimalna wysokość dotacji:     1.500 EUR
 2. maksymalna wysokość dotacji:     10.000 EUR
 3. maksymalne dofinansowanie kosztów projektu z budżetu programu:     60%

6. Maksymalna liczba wniosków złożonych przez jednego wnioskodawcę

Wnioskodawca, w trakcie trwania programu Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw, może złożyć więcej niż jeden wniosek. Dotacja przyznana na każdy projekt nie może być mniejsza niż 1.500,00 EUR, a suma wszystkich przyznanych dotacji nie może przekroczyć 10.000,00 EUR.

WARUNKI UCZESTNICTWA

7. Kryteria kwalifikacyjne: kto może ubiegać się o dotację

Wnioskodawcą może być mały lub średni przedsiębiorca, w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, mający siedzibę na terenie Polski. Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne określa p. 2.1.1. Wytycznych dla wnioskodawców.

HARMONOGRAM

8. Przewidywany termin ogłoszenia wyników oceny wniosków

Proces rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji trwa 38 dni kalendarzowych od daty wyznaczonego terminu przyjmowania wniosków. Terminy przyjmowania wniosków są podane w p. 11 Zaproszenia.

KRYTERIA OCENY

9. Kryteria oceny

Kryteria oceny wniosków są określone w punkcie 2.3 Wytycznych dla wnioskodawców.

ZASADY DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

10. Format składanego wniosku i wymagane informacje

Wniosek musi być dostarczony w jednym oryginale i dwóch kopiach na standardowym formularzu, który stanowi załącznik A do Wytycznych dla wnioskodawców. Wnioski muszą być złożone w Regionalnej Instytucji Finansującej właściwej dla siedziby wnioskodawcy.

Lista Regionalnych Instytucji Finansujących (RIF)
do obejrzenia tutaj

11. Termin składania wniosków

Przedsiębiorcy mogą składać wnioski do 9 lutego 2004 roku. Kolejne terminy składania projektów w RIF to: 4 sierpnia, 8 września, 6 października, 3 listopada, 1 grudnia w 2003 r. oraz 12 stycznia, 9 lutego w 2004 r. - każdorazowo do godz. 16.00. Wnioski otrzymane po danym terminie będą dołączone do następnej grupy wniosków. Wnioski otrzymane po upływie ostatniego terminu będą odrzucone.

12. Informacje szczegółowe

Szczegółowe informacje dotyczące Zaproszenia do składania wniosków o udzielenie dotacji znajdują się w Wytycznych dla wnioskodawców, które opublikowane są razem z niniejszym Zaproszeniem.

Zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej uprzejmie prosimy o podawanie tytułu projektu w wersji polskiej i angielskiej.

Pliki do pobrania:

Wytyczne dla Wnioskodawców
wraz z załącznikami:
w formacie word oraz w formacie pdf
 • Wzór wniosku o udzielenie dotacji
 • w formacie word oraz w formacie pdf
 • Lista sprawdzajaca dotycząca sprawdzenia zgodności administracyjnej i spełnienia kryteriów kwalifikacyjnych
 • w formacie word oraz w formacie pdf
 • Wzór umowy dotacji
  wraz z załącznikami:
 • w formacie word oraz w formacie pdf
  - Warunki ogólne
  w formacie word oraz w formacie pdf
  - Wzór wniosku o końcową wypłatę
  w formacie word oraz w formacie pdf
  - Wzór raportu technicznego
  w formacie word oraz w formacie pdf
  - Wzór raportu finansowego
  w formacie word oraz w formacie pdf
  - Wzór wniosku o wypłatę zaliczki
  w formacie word oraz w formacie pdf
  - Wzór deklaracji weksla in blanco
  w formacie word oraz w formacie pdf
  - wymagany załącznik -
  - dane dotyczące rachunku bankowego
  w formacie excel
  Wniosek o wypłatę zaliczki - wymagane załączniki w formacie word oraz w formacie pdf