Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 22 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


Rozmiar: 813 bajtów

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI
w ramach programu
"Wstęp do jakości"


Uprzejmie informujemy, iż w Wytycznych dla Wnioskodawców
został zmieniony ostateczny termin podpisywania umów dotacji przez beneficjentów.
Obecnie obowiązujący termin to 31 marca 2004 r.

Uprzejmie informujemy, iż termin 31 maja 2004r. jest ostatecznym terminem
zakończenia realizacji działań w ramach programu "Wstęp do Jakości".
Umowa - w tym zakresie - nie podlega aneksowaniu.


Informacja na temat wstrzymania przyjmowania wniosków o wypłatę zaliczek do umów zawartych w Programie Phare 2000 "Wstęp do Jakości" PL0003.07.05-01.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż ze względu na opóźnienia w przekazywaniu na konto PARP środków finansowych planowanych na rok 2003, wstrzymane zostaje chwilowo przyjmowanie wniosków o wypłatę zaliczek do umów zawartych w Programie Phare 2000 "Wstęp do Jakości" PL0003.07.05-01. (dot. umów dotacji przyznanych dla wniosków składanych w terminach: 21 lipca, 18 sierpnia 2003). Jednocześnie chcielibyśmy zapewnić, iż przyjmowanie wniosków zostanie wznowione niezwłocznie po otrzymaniu przez PARP środków finansowych.

Serdecznie przepraszamy za powstałe utrudnienia.


Wskazówki dotyczące przygotowywania
wniosków o udzielenie dotacji przez spółki cywilne

1. Oznaczenia referencyjne

PL 0003.07-05.1 Krajowy program rozwoju MSP - program Wstęp do jakości

2. Program i Źródła finansowania

Nazwa programu: program Wstęp do jakości

Linia budżetowa: PL 0003.07-05.1 Krajowy program rozwoju MSP - program Wstęp do jakości

źródła finansowania: środki Unii Europejskiej w ramach programu Phare, budżet Państwa.

3. Rodzaj działań, obszar geograficzny i czas trwania projektu

 1. W ramach programu Wstęp do jakości udzielane są dotacje dla MSP na współfinansowanie kwalifikowanych kosztów usług doradczych i szkoleniowych związanych z wdrażaniem systemów jakości. Projekty realizowane w ramach programu mogą dotyczyć następujących działań, szczegółowo opisanych w Wytycznych dla wnioskodawców:
  • przygotowanie kadry małych i średnich przedsiębiorstw do zarządzania jakością,
  • uzyskanie certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i personelu,
  • ocena zgodności wyrobów z dyrektywami Unii Europejskiej, nadawanie wyrobom znaku CE, umożliwiającego dostęp do rynków Unii Europejskiej,
  • uzyskanie certyfikatu specyficznych systemów jakości w niektórych sektorach przemysłu,
  • doskonalenie systemów zarządzania po uzyskaniu certyfikatu.
 2. działania objęte programem muszą być realizowane na terenie Polski.
 3. działania realizowane w ramach programu Wstęp do jakości muszą być zakończone do dnia 31 maja 2004 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w p. 2.1.3 Wytycznych dla wnioskodawców.

Wykonawcami usług doradczych i szkoleniowych dla MSP w ramach programu będą specjaliści i organizacje akredytowane przez PARP.


Listy akredytowanych wykonawców
Przygotowanie kadry małych i średnich przedsiębiorstw do zarządzania jakością
Uzyskanie certyfikatów zgodności dla wyrobów, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i personelu
Ocena zgodności wyrobów z dyrektywami Unii Europejskiej. Nadawanie wyrobom znaku CE, umożliwiającego dostęp do rynków Unii Europejskiej
Uzyskanie certyfikatu specyficznych systemów jakości w niektórych sektorach przemysłu
Doskonalenie systemów zarządzania po uzyskaniu certyfikatu

W przypadku wybranych usług wykonawcami mogą być również wykonawcy spoza akredytowanej listy. Szczegółowe informacje znajdują się w p. 2.1.4 Wytycznych dla wnioskodawców.

4. Budżet Programu

Budżet funduszu dotacji wynosi 8 mln EUR ze środków Unii Europejskiej oraz 2,67 mln EUR z budżetu państwa.

5. Maksymalna i minimalna kwota dotacji

 1. minimalna wysokość dotacji:     1.000 EUR
 2. maksymalna wysokość dotacji:     10.000 EUR
 3. maksymalne dofinansowanie kosztów projektu z budżetu programu:     60%

6. Maksymalna liczba wniosków złożonych przez jednego wnioskodawcę

Nie ma ograniczeń co do liczby złożonych wniosków, jednak dotacja przyznana na każdy projekt nie może być mniejsza niż 1.000,00 EUR, a suma wszystkich przyznanych dotacji nie może przekroczyć 10.000,00 EUR.

WARUNKI UCZESTNICTWA

7. Kryteria kwalifikacyjne: kto może ubiegać się o dotację

Wnioskodawcą może być mały lub średni przedsiębiorca, w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, mający siedzibę na terenie Polski. Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne określa p. 2.1.1. Wytycznych dla wnioskodawców.

HARMONOGRAM

8. Termin składania wniosków

Wnioski można składać w okresie realizacji programu, nie póĄniej jednak niż do dnia 19 stycznia 2004 r. Wniosek, który wpłynie po tym terminie nie będzie rozpatrywany.

KRYTERIA OCENY

9. Kryteria oceny

Kryteria oceny wniosków są określone w p. 2.3 Wytycznych dla wnioskodawców.

ZASADY DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

10. Format składanego wniosku i wymagane informacje

Wniosek musi być dostarczony w jednym oryginale i dwóch kopiach na standardowym formularzu zgłoszeniowym, który stanowi załącznik A do Wytycznych dla wnioskodawców. Wnioski muszą być złożone w Regionalnej Instytucji Finansującej właściwej dla siedziby wnioskodawcy.

Lista Regionalnych Instytucji Finansujących (RIF)
do obejrzenia tutaj

11. Termin składania wniosków

Wyznaczonych jest sześć terminów składania wniosków w 2002 r.: 5 lipca do godz. 16.00, 5 sierpnia do godz. 16.00, 5 września do godz. 16.00, 7 paĄdziernika do godz. 16.00, 5 listopada do godz. 16.00, 5 grudnia do godz. 16.00, oraz trzy terminy w 2003 r.: 6 stycznia do godz. 16.00, 5 lutego do godz. 16.00, 5 marca do godz. 16.00. Zostały wyznaczone następujące, dodatkowe terminy do składania wniosków: 21 lipca 2003 do godz. 16.00, 18 sierpnia 2003 do godz. 16.00, 22 września 2003 r. do godz. 16.00, 20 paĄdziernika 2003 r. do godz. 16.00, 17 listopada 2003 r. do godz. 16.00, 8 grudnia 2003 r. do godz. 16.00 oraz 19 stycznia 2004 r do godz. 16.00. Wnioski otrzymane po danym terminie będą dołączone do następnej grupy wniosków. Wnioski otrzymane po upływie ostatniego terminu będą odrzucone, nawet jeśli stempel pocztowy będzie wskazywał datę poprzedzającą termin.

12. Informacje szczegółowe

Szczegółowe informacje dotyczące Zaproszenia do składania wniosków o udzielenie dotacji znajdują się w Wytycznych dla wnioskodawców, które opublikowane są razem z niniejszym Zaproszeniem.

Pliki do pobrania:

Wytyczne dla Wnioskodawców
wraz z załącznikami:
word ( 546,6 kb ),    pdf ( 56,1 kb )
 • Wzór wniosku o udzielenie dotacji
 • word ( 227,3 kb ),    pdf ( 103,8 kb )
 • Wzór umowy dotacji
  wraz z załącznikami:
 • word ( 97,9 kb ),    pdf ( 28,3 kb )
  - Warunki ogólne
  word ( 113,9 kb ),    pdf ( 82,3 kb )
  - Wzór wniosku o końcową wypłatę
  word ( 17,4 kb ),    pdf ( 25,4 kb )
  - Wzór raportu technicznego
  word ( 15,1 kb ),    pdf ( 19,5 kb )
  - Wzór raportu finansowego
  word ( 19,3 kb ),    pdf ( 22,4 kb )
  - Wzór wniosku o wypłatę zaliczki
  word ( 15,9 kb ),    pdf ( 24,0 kb )
  - Wzór wniosku o wypłatę zaliczki - wymagane załączniki
  word ( 22,6 kb ),    pdf ( 22,7 kb )
  - Wzór deklaracji weksla in blanco
  word ( 6,9 kb ),    pdf ( 11,3 kb )
  - wymagany załącznik -
  - dane dotyczące rachunku bankowego
  excel ( 77,5 kb ),  
  Zmiany w wytycznych dla wnioskodawców - zestawienie zbiorcze word ( 9,3 kb ),    pdf ( 12,5 kb )

  Wszystkie dokumenty w archiwum zip : 

  pliki word ( 140,3 kb )
  pliki pdf ( 163,4 kb )

  Wszelkie informacje na temat programu można uzyskać w Punkcie Informacyjno-Doradczym PARP, tel. (0 prefiks 22) 438-88-42, 438-88-43, 438-88-44, 438-88-45, 438-88-46, 438-88-47,
  e-mail: doradca@parp.gov.pl.  PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PROGRAMU