Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 22 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


Rozmiar: 1987 bajtów

INFORMACJA O DOTACJI
w ramach
Programu "Wprowadzenie do Eksportu"

PROGRAM ZAKOŃCZONY

Rozmiar: 813 bajtów

ogłoszone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Sprawozdanie z realizacji programu

1. Oznaczenia referencyjne

PL 0003.12.02-1 Program "Wprowadzenie do Eksportu"

2. Program i źródła finansowania

Nazwa programu: Program "Wprowadzenie do Eksportu"
Linia budżetowa: PL0003.12.02-1 Krajowe Instrumenty Rozwoju Eksportu - Program "Wprowadzenie do Eksportu"
Źródła finansowania: środki Unii Europejskiej w ramach programu Phare

3. Rodzaj działań, obszar geograficzny i czas trwania projektu

  1. W ramach Programu udzielane były dotacje na współfinansowanie kosztów uczestnictwa w szkoleniu "Studium ABC eksportu dla MSP" składającym się z dwóch modułów tematycznych: "Marketing eksportowy" oraz "Transakcje eksportowe". Dotacja mogła współfinansować zarówno koszty udziału w dwóch modułach, jak również w jednym wybranym module.
  2. Szkolenia były realizowane na terenie Polski.
  3. Okres realizacji programu szkoleniowego nie mógł być dłuższy niż 5 miesięcy.

Szczegółowe informacje znajdują się w p. 2.1.3 i 2.1.4 Wytycznych dla Wnioskodawców.


Wykonawcami szkoleń dla MSP w ramach Programu były firmy i organizacje szkoleniowe akredytowane przez PARP.

Lista akredytowanych wykonawców szkoleń i ich oferta szkoleniowa
do obejrzenia tutaj:
Moduł "Marketing eksportowy"
Moduł "Transakcje eksportowe"

4. Budżet Programu

500.000 EUR.

5. Maksymalna kwota dotacji

  1. Maksymalna wysokość dotacji: 1.000 EUR
  2. Maksymalne dofinansowanie kosztów szkolenia z budżetu Programu: 60%

6. Maksymalna liczba dotacji, które mogą być przyznane

Nie było ograniczeń co do liczby przyznanych dotacji na jedno przedsiębiorstwo oraz liczby pracowników przedsiębiorstwa uczestniczących w szkoleniach, jednak suma wszystkich dotacji nie mogła przekroczyć 1.000 EUR.

WARUNKI UCZESTNICTWA

7. Kryteria kwalifikacyjne: kto może być wnioskodawcą

Wnioskodawcą mogło być małe lub średnie przedsiębiorstwo, mające siedzibę na terenie Polski. Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne określa p. 2.1.1. Wytycznych dla Wnioskodawców.

HARMONOGRAM

8. Przewidywany termin ogłoszenia wyników oceny wniosków

Proces rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji trwał 25 dni kalendarzowych od daty wyznaczonego terminu przyjmowania wniosków. Terminy przyjmowania wniosków są podane w pkt. 11 Zaproszenia.

KRYTERIA OCENY

9. Kryteria oceny

Kryteria oceny wniosków są określone w punkcie 2.3 Wytycznych dla Wnioskodawców.

ZASADY DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

10. Format składanego wniosku i wymagane informacje

Wniosek musiał być dostarczony w dwóch egzemplarzach na standardowym formularzu zgłoszeniowym, który stanowi załącznik do Wytycznych dla Wnioskodawców. Wnioski musiały być złożone w Regionalnej Instytucji Finansującej właściwej dla siedziby wnioskodawcy.

Lista Regionalnych Instytucji Finansujących (RIF)
do obejrzenia tutaj

11. Termin składania wniosków

Wyznaczonych jest 7 terminów składania wniosków w 2002 r.: 15 marca do godz. 16.00, 15 kwietnia do godz. 16.00, 15 maja do godz. 16.00, 14 czerwca do godz. 16.00, 15 lipca do godz. 16.00, 14 sierpnia do godz. 16.00 i 16 września do godz. 16.00. Wnioski otrzymane po upływie ostatniego terminu zostały odrzucone.

12. Informacje szczegółowe

Szczegółowe informacje dotyczące Zaproszenia do składania wniosków o udzielenie dotacji znajdują się w Wytycznych dla Wnioskodawców, które opublikowane są razem z Zaproszeniem.