Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 22 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


Zaproszenie do składania wniosków
o udzielenie dotacji
w ramach programu Phare 2002 Spójność Społeczno-Gospodarcza

"Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży"
dla osób prawnych nie działających dla osiągnięcia zysku

Nr referencyjny: EuropeAid/118205/M/G/PL

Z przykrością informujemy, że przyjmowanie wniosków do programu "Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży" dla osób prawnych nie działających dla osiągnięcia zysku zostało zakończone z powodu wyczerpania środków. W związku z tym, termin na składanie wniosków wyznaczony na dzień 28 września br. został odwołany.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie informuje, iż na podstawie zgody udzielonej przez Reprezentację Komisji Europejskiej działania realizowane w ramach projektów (okres realizacji) mogą być realizowane najpóźniej do dnia 31 lipca 2005 r.


UWAGA! Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie w dniu 1 czerwca br. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99. poz.1001), wszelkie odwołania do ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu w tekście Wytycznych dla Wnioskodawców należy rozumieć jako odwołania do zapisów obowiązującej ustawy. Zapisy ww. ustawy należy w szczególności stosować w odniesieniu do grup docelowych oraz usług świadczonych na rzecz uczestników projektów".

Następujące grupy docelowe zdefiniowane w oparciu o obowiązującą ustawę z dn. 20.04.2004 r. O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy mogą korzystać z powyższego projektu:

 • bezrobotni, którzy w roku kalendarzowym zastosowania wobec nich usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończyli 25 roku życia,
 • bezrobotni pozostający w rejestrze Powiatowych Urzędów Pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, którzy w momencie zastosowania wobec nich ustawy lub instrumentów rynku pracy nie ukończyli 26 roku życia,
 • osoby zarejestrowane jako bezrobotne w okresie do upływu 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, które nie ukończyły 27 roku życia.


LISTA PROJEKTÓW, KTÓRE OTRZYMAŁY DOTACJĘ W RAMACH I EDYCJI PROGRAMU

LISTA PROJEKTÓW, KTÓRE OTRZYMAŁY DOTACJĘ W RAMACH II EDYCJI PROGRAMU

LISTA PROJEKTÓW, KTÓRE OTRZYMAŁY DOTACJĘ W RAMACH III EDYCJI PROGRAMU

LISTA PROJEKTÓW, KTÓRE OTRZYMAŁY DOTACJĘ W RAMACH IV EDYCJI PROGRAMU
poszerzona o projekty, które uzyskały dotację dzięki dodatkowej alokacji środków Phare


PYTANIA I ODPOWIEDZI


1. Program i źródło finansowania

Memorandum finansowe 2002 Program Krajowy, część II, Krajowy Program Rozwoju Zasobów Ludzkich, PL2002/000-580.06.01-03-02

2. Rodzaj działań, priorytety na lata 2004-2005 i oczekiwane rezultaty

Celem programu jest zwiększenie szans młodych ludzi, którzy nie ukończyli 26 roku życia na znalezienie zatrudnienia, poprzez:

 1. opracowanie we współpracy z doradcą zawodowym indywidualnych planów (IPD) działania dla uczestników projektu,
 2. realizację opracowanych IPD w tym m.in.: szkolenia zawodowe, szkolenia w zakresie metod poszukiwania pracy, szkolenia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą,
 3. świadczenie poradnictwa i doradztwa zawodowego,
 4. organizację staży zawodowych

Oczekuje się, że około 40% uczestników projektu znajdzie zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub rozpocznie własną działalność gospodarczą.

3. Kryteria kwalifikacyjne

Do ubiegania się o dotację uprawnieni są osoby prawne spełniające poniższe warunki:

 • zgodnie ze statutem nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe;
 • zajmują się problematyką zwalczania bezrobocia;
 • nie uzależniają świadczenia usług od członkostwa w jakiejkolwiek organizacji, przestrzegania reguł jakiejkolwiek ideologii, doktryny lub religii;
 • są zarejestrowane w Polsce;
 • są bezpośrednio odpowiedzialne za przygotowanie i zarządzanie projektem;
 • zatrudniają pracowników posiadających kwalifikacje niezbędne do świadczenia usług w zakresie zwalczania bezrobocia;
 • posiadają niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie realizacji programów zwalczania bezrobocia;
 • posiadają stabilne i wystarczające źródła finansowania zapewniające ciągłość istnienia

4. Kryteria selekcji i oceny

Ocena projektu prowadzona będzie zgodnie z procedurami określonymi w Praktycznym Przewodniku dla umów dotacji Wspólnot Europejskich zawartych w ramach pomocy zewnętrznej.

5. Maksymalna i minimalna kwota dotacji

Kwoty dotacji muszą mieścić się w następującym przedziale:

 • kwota minimalna: 20 000,00 EUR
 • kwota maksymalna: 100 000,00 EUR

Dotacja nie może przekraczać 90% kwalifikowanych kosztów netto projektu.

6. Terminy składania wniosków

Wnioski muszą być składane w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Aleje Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa) w następujących terminach:

 • do 23 lutego 2004 do godz. 16.00,
 • do 16 kwietnia 2004 do godz. 16.00,
 • do 17 czerwca 2004 do godz. 16.00,
 • do 9 sierpnia 2004 do godz. 16.00,
 • do 28 września 2004 do godz. 16.00 (ostatni termin).

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

7. Budżet programu:

Budżet funduszu dotacji w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków wynosi 5,4 mln euro pochodzących ze środków Unii Europejskiej.

8. Informacje szczegółowe

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego Zaproszenia do składania wniosków o udzielenie dotacji znajdują się w Wytycznych dla wnioskodawców. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego zaproszenia do składania wniosków należy kierować pod następującym adresem:

is@parp.gov.pl
fax: 0-22 432 84 41
nie później niż 21 dni przed upływem terminu składania wniosków.

PARP opublikuje odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania nie później niż 11 dni przed wyznaczonym terminem składania wniosków."


Pliki do pobrania:


ARCHIWUM ZMIAN PLIKÓW


Wytyczne dla Wnioskodawców
wraz z załącznikami:
word (636,6 kb),    pdf (299,6 kb) Plik z dnia:
1970 01 01
01:00:00.
 • Wzór wniosku o udzielnie dotacji
 • word (424,1 kb),    pdf (351,7 kb) Plik z dnia:
  1970 01 01
  01:00:00.
 • Wzór budżetu projektu
 • word (34,5 kb),   Plik z dnia:
  1970 01 01
  01:00:00.
 • Wzór umowy o udzielenie dotacji wraz z załącznikami:
 • word (86,0 kb),    pdf (16,6 kb) Plik z dnia:
  1970 01 01
  01:00:00.
  - Warunki ogólne stosowane dla dotacji finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zdecentralizowanych programów pomocy zagranicznej word (267,9 kb),    pdf (50,5 kb) Plik z dnia:
  1970 01 01
  01:00:00.
  - Procedury zawierania kontraktów word (47,4 kb),    pdf (17,0 kb) Plik z dnia:
  1970 01 01
  01:00:00.
  - Wzór wniosku o dokonanie płatności word (12,5 kb),    pdf (57,2 kb) Nowa wersja z dnia:
  1970 01 01
  01:00:00.
  - Wzór formularza identyfikacji finansowej word (77,0 kb),   Plik z dnia:
  1970 01 01
  01:00:00.
  - Wzór certyfikatu audytorskiego word (11,1 kb),    pdf (7,5 kb) Plik z dnia:
  1970 01 01
  01:00:00.
  - Wzór raportu finansowego word (52,1 kb),    pdf (9,7 kb) Plik z dnia:
  1970 01 01
  01:00:00.
  - Wzór raportu merytorycznego word (98,3 kb),    pdf (20,8 kb) Plik z dnia:
  1970 01 01
  01:00:00.
  - Wzór deklaracji wekslowej word (7,8 kb),    pdf (6,9 kb) Plik z dnia:
  1970 01 01
  01:00:00.
 • Metodologia tworzenia Indywidualnych Planów Działania
 • word (631,7 kb),    pdf (553,0 kb) Plik z dnia:
  1970 01 01
  01:00:00.

  Wszystkie dokumenty w archiwum zip : 

  pliki rtf (252,3 kb)
  pliki pdf (937,5 kb)
  Plik z dnia:
  1970 01 01
  01:00:00.

  PYTANIA I ODPOWIEDZI