Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 22 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

zaprasza do składania wniosków
o udzielenie dotacji na

"lokalną inicjatywę rynku pracy"

w ramach programu Phare 2002 Koordynacja działań instytucji rynku pracy

Zaktualizowana lista projektów, które uzyskały
dotację w ramach programu
"Dotacja na lokalną inicjatywę rynku pracy",
poszerzona o projekty, które uzyskały dotację
dzięki dodatkowej alokacji środków Phare
W związku z licznymi nieporozumieniami w zakresie tego, czemu służyć ma dotacja na "lokalną inicjatywę rynku pracy" wyjaśniamy:

Dotacja na "lokalna inicjatywę" służyć ma wsparciu realizacji przedsięwzięcia w zakresie rynku pracy podejmowanego przez daną instytucję (np. prowadzenie klubu pracy, utworzenie ośrodka poradnictwa zawodowego itp.) Dotacja nie finansuje natomiast samego przedsięwzięcia. Celem jest wzmocnienia potencjału instytucji/ przygotowanie instytucji do realizacji tego przedsięwzięcia.

Przykład: Instytucja uruchamia bądź prowadzi ośrodek poradnictwa i informacji zawodowej. Może ona ubiegać się o dotację, która posłuży przygotowaniu się do uruchomieniu tego ośrodka (doradztwo, szkolenie personelu instytucji, badania, remont i inne) lub znaczącemu usprawnieniu sposobu jego funkcjonowania. Dotacja nie sfinansuje natomiast realizacji świadczonych przez ten ośrodek usług dla osób bezrobotnych.


1. Oznaczenia referencyjne

EUROPEAID/117698/M/G/PL

2. Program i źródła finansowania

Koordynacja działań instytucji rynku pracy - dotacje
Linia budżetowa PL 2002/000-580-01-05-02 w ramach programu Phare 2002

3. Rodzaj działań, obszar geograficzny i czas trwania projektu

 1. Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz przeciwdziałania bezrobociu, zwłaszcza w kontekście przygotowania ich do uczestnictwa w działaniach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Priorytetowo traktowane będą inicjatywy:

  1. promujące lokalną współpracę na rzecz wzmacniania lokalnych instytucji i organizacji przeciwdziałających bezrobociu,
  2. związane z podniesieniem jakości świadczonych usług i/lub wdrażaniem nowych usług przez wyżej wymienione instytucje,
  3. związane z doskonaleniem kwalifikacji pracowników wymienionych instytucji.

 3. Obszar geograficzny: Polska
 4. Maksymalny czas trwania projektu: 12 miesięcy

Zgłoszony do konkursu projekt powinien zakończyć się do 21 marca 2005 r.

4. Środki dostępne w ramach niniejszego zaproszenia

1 300 000 EUR

5. Maksymalna i minimalna kwota dotacji

 1. Minimalna kwota dotacji: bez limitu
 2. Maksymalna kwota dotacji: 100 000 EURO
 3. Maksymalne dofinansowanie kosztów kwalifikowanych projektu ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu państwa: 75 %

6. Maksymalna liczba dotacji, które mogą być przyznane

20-25 grantów

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

7. Kryteria kwalifikacyjne: kto może ubiegać się o dotację

Aby móc ubiegać się o przyznanie dotacji Wnioskodawca musi spełniać następujące warunki:

 1. być jednostką samorządu terytorialnego lub osobą prawną (posiadającą siedzibę w Polsce), która zgodnie ze statutem nie działa w celu osiągnięcia zysku lub zysk przeznacza na cele statutowe,


 2. posiadać udokumentowane doświadczenie w udzielaniu osobom bezrobotnym i zagrożonym bezrobociem pomocy w zakresie:


  1. informacji o rynku pracy
  2. pośrednictwa pracy,
  3. poradnictwa zawodowego lub informacji zawodowej,
  4. wsparcia psychologicznego mającego na celu ułatwienie powrotu do życia zawodowego,
  5. doradztwa w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,
  6. organizowania krótkookresowego zatrudnienia,
  7. prowadzenia zajęć z zakresu poszukiwania pracy.


  Wnioskodawca musi posiadać udokumentowane doświadczenie w jednej lub kilku ww. dziedzinach.

 3. zatrudniać pracowników posiadających kwalifikacje niezbędne do świadczenia usług związanych z rynkiem pracy,


 4. posiadać niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie realizacji programów "aktywizacji zawodowej",


 5. nie może działać na zasadzie wyłączności (tzn. nie może być to organizacja, której poparcie lub działania uzależnione są od przestrzegania reguł jakiejkolwiek ideologii, doktryny lub religii),


 6. bezpośrednio odpowiadać za przygotowanie i zarządzanie projektem,


 7. posiadać stabilne i wystarczające źródła finansowania zapewniające ciągłość istnienia organizacji przez cały okres realizacji projektu oraz zapewniające zadeklarowane finansowanie projektu,


 8. posiadać doświadczenie i wykazywać zdolności do prowadzenia działalności na skalę odpowiednią do wielkości projektu,


 9. wykonać zobowiązania wynikające z poprzednich umów z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości lub Komisją Europejską (o ile takie miały miejsce).


HARMONOGRAM

8. Przewidywany termin ogłoszenia wyników oceny wniosków

15 marca 2004 r.

KRYTERIA OCENY

9. Kryteria oceny

Kryteria oceny wniosków są określone w pkt 2.3 Wytycznych dla wnioskodawców.

ZASADY DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

10. Format składanego wniosku i wymagane informacje

Wnioski muszą być złożone w standardowym formacie załączonym do Wytycznych dla wnioskodawców, o których mowa w pkt 12. Każdy wniosek musi być dostarczony w jednym oryginale oraz dwóch kopiach).

11. Termin składania wniosków

Wnioski muszą być składane w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Aleje Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa) w terminie do 28 stycznia 2004 r.

Wnioski, które wpłyną do Jednostki Kontraktującej po tym terminie nie będą rozpatrywane.

12. Informacje szczegółowe

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego Zaproszenia do składania wniosków o udzielenie dotacji znajdują się w Wytycznych dla wnioskodawców.

Wszelkie pytania dotyczące niniejszego zaproszenia do składania wniosków należy kierować pod następującym adresem:

is@parp.gov.pl ,
fax: (22) 432 86 20

nie później niż 21 dni przed upływem terminu składania wniosków. PARP opublikuje odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania nie później niż 11 dni przed wyznaczonym terminem składania wniosków.

Pliki do pobrania:

Uwaga! Zmiana w wytycznych dla Wnioskodawców

 • Wytyczne dla Wnioskodawców
 • word ( 1 045,0 kb ),    pdf ( 67,5 kb )
 • Zał. A - Formularz wniosku o udzielenie dotacji
 • word ( 246,8 kb ),    pdf ( 40,4 kb )
 • Zał. B - Wzór budżetu
 • word ( 32,5 kb ),
 • Zał. C - Matryca logiczna projketu
 • word ( 20,4 kb ),    pdf ( 12,4 kb )
 • Zał. D - Karta oceny formalnej
 • word ( 94,4 kb ),    pdf ( 15,8 kb )
 • Zał. E - Wzór umowy
  wraz z załącznikami:
 • word ( 133,7 kb ),    pdf ( 23,4 kb )
  -Załącznik II: Warunki ogólne word ( 267,7 kb ),    pdf ( 49,5 kb )
  -Załącznik IV: Procedury zawierania kontraktów word ( 45,5 kb ),    pdf ( 16,8 kb )
  -Załącznik V: Formularz wniosku o wypłatę dotacji wraz ze wzorem raportu finansowego word ( 76,9 kb ),    pdf ( 25,0 kb )
  -Załącznik V: Formularz identyfikacji finansowej word ( 77,0 kb ),,
  -Załącznik VI: Wzór raportu merytorycznego word ( 110,4 kb ),    pdf ( 23,1 kb )
  -Załącznik VII: Wzór deklaracji wekslowej word ( 7,8 kb ),    pdf ( 6,9 kb )
  -Załącznik VII: Wzór certyfikatu audytora word ( 11,1 kb ),    pdf ( 7,5 kb )
  Pytania i odpowiedzi word ( 229,8 kb ),    pdf ( 223,5 kb )

  Wszystkie dokumenty w archiwum zip : 

  pliki rtf ( 334,6 kb )
  pliki pdf ( 450,1 kb )