Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 22 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


Zaproszenie do składania wniosków
o udzielenie dotacji
w ramach programu Phare 2002 Spójność Społeczno-Gospodarcza

"Integracja społeczna i zawodowa
grup zagrożonych wykluczeniem"
dla osób prawnych nie działających dla osiągnięcia zysku

Nr referencyjny: EuropeAid/117553/M/G/PL

Uwaga! Zmiana w wytycznych dla wnioskodawców
- dotyczy Pkt. 2.1.4 "Wymagania dotyczące kosztów kwalifikowanych projektu"
poz.6. Koszty zakupu sprzętu oraz poz.7. Koszty adaptacji, remontu i modernizacji pomieszczeń biurowych i innych pomieszczeń, przeznaczonych na potrzeby projektu.

Z przykrością informujemy, że składanie wniosków do programu
"Integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem"
dla osób prawnych nie działających dla osiągnięcia zysku
zostało zakończone z powodu wyczerpania środków.


PYTANIA I ODPOWIEDZI


* * *

LISTA PROJEKTÓW, KTÓRE OTRZYMAŁY DOTACJĘ W RAMACH II EDYCJI PROGRAMU
LISTA PROJEKTÓW, KTÓRE OTRZYMAŁY DOTACJĘ W RAMACH I EDYCJI PROGRAMU


1. Program i źródło finansowania

Memorandum finansowe 2002 Program Krajowy, część II, Krajowy Program Rozwoju Zasobów Ludzkich, PL2002/000-580.06.01-04-02

2. Rodzaj działań, priorytety na lata 2004-2005 i oczekiwane rezultaty

Celem programu jest zwiększenie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na integrację społeczną i zawodową poprzez:

1) pomoc psychologiczną
2) edukację społeczną i zawodową
3) aktywizację zawodową.

Oczekuje się, że około 20% uczestników projektu znajdzie zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub rozpocznie własną działalność gospodarczą.

3. Kryteria kwalifikacyjne

Do ubiegania się o dotację uprawnieni są osoby prawne spełniające poniższe warunki:

 • zgodnie ze statutem nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe;
 • działają na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • nie uzależniają świadczenia usług od członkostwa w jakiejkolwiek organizacji, przestrzegania reguł jakiejkolwiek ideologii, doktryny lub religii;
 • są zarejestrowane w Polsce;
 • są bezpośrednio odpowiedzialne za przygotowanie i zarządzanie projektem;
 • zatrudniają pracowników posiadających kwalifikacje niezbędne do świadczenia usług w zakresie zwalczania zjawiska wykluczenia społecznego,
 • posiadają niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie realizacji programów zwalczania zjawiska wykluczenia społecznego,
 • posiadają stabilne i wystarczające źródła finansowania zapewniające ciągłość istnienia

4. Kryteria selekcji i oceny

Ocena projektu prowadzona będzie zgodnie z procedurami określonymi w Praktycznym Przewodniku dla umów dotacji Wspólnot Europejskich zawartych w ramach pomocy zewnętrznej.

5. Maksymalna i minimalna kwota dotacji

Kwoty dotacji muszą mieścić się w następującym przedziale:

 • kwota minimalna:  20 000,00 EUR
 • kwota maksymalna:  100 000,00 EUR
Dotacja nie może przekraczać 90% kwalifikowanych kosztów netto projektu.

6. Terminy składania wniosków

Wnioski muszą być składane w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Aleje Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa) w następujących terminach:

 • do 5 stycznia 2004 do godz. 16.00,
 • do 15 marca 2004 do godz. 16.00,
 • do 17 maja 2004 do godz. 16.00,
 • do 12 lipca 2004 do godz. 16.00,
 • do 13 września 2004 do godz. 16.00 (ostatni termin).

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

7. Budżet programu:

Budżet funduszu dotacji w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków wynosi 2 mln euro pochodzących ze środków Unii Europejskiej.

8. Informacje szczegółowe

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego Zaproszenia do składania wniosków o udzielenie dotacji znajdują się w Wytycznych dla wnioskodawców.
Wszelkie pytania dotyczące niniejszego zaproszenia do składania wniosków należy kierować pod następującym adresem:   is@parp.gov.pl,  fax: 0-22 432 86 20 nie później niż 21 dni przed upływem terminu składania wniosków. PARP opublikuje odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania nie później niż 11 dni przed wyznaczonym terminem składania wniosków.Uwaga:
Zmiana zapisu w Wytycznych dla Wnioskodawców.

Zapis dotyczący Wnioskodawców, którzy nie są uprawnieni do ubiegania się o dotację (pkt. 2.1.1 (1) Wymagania wobec Wnioskodawców – kto może ubiegać się o dotację powinien brzmieć

"Potencjalni Wnioskodawcy nie są uprawnieni do ubiegania się o dotację, jeżeli:

 • są krajowymi lub regionalnymi władzami publicznymi (ministerstwa, administracja rządowa lub samorządowa, państwowe lub komunalne osoby prawne)
 • są jednostkami podległymi organizacyjne samorządowi terytorialnemu,(...)"

Pliki do pobrania:

Wytyczne dla Wnioskodawców
wraz z załącznikami:
word ( 665,6 kb ),    pdf ( 295,6 kb )
 • Wzór wniosku o udzielnie dotacji
 • word ( 423,4 kb ),    pdf ( 53,1 kb )
 • Wzór budżetu projektu
 • word ( 33,5 kb ),
 • Wzór umowy o udzielenie dotacji wraz z załącznikami:
 • word ( 82,8 kb ),    pdf ( 16,6 kb )
  - Warunki ogólne stosowane dla dotacji finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zdecentralizowanych programów pomocy zagranicznej
  word ( 267,7 kb ),    pdf ( 51,5 kb )
  - Procedury zawierania kontraktów
  word ( 47,4 kb ),    pdf ( 17,0 kb )
  - Wzór wniosku o dokonanie płatności
  word ( 12,5 kb ),    pdf ( 57,2 kb )
  - Wzór formularza identyfikacji finansowej
  word ( 77,0 kb ),
  - Wzór certyfikatu audytorskiego
  word ( 11,1 kb ),    pdf ( 7,5 kb )
  - Wzór raportu finansowego
  word ( 51,9 kb ),    pdf ( 9,8 kb )
  - Wzór raportu merytorycznego
  word ( 98,9 kb ),    pdf ( 22,1 kb )
  - Wzór deklaracji wekslowej
  word ( 7,8 kb ),    pdf ( 6,9 kb )

  Wszystkie dokumenty w archiwum zip : 

  pliki rtf ( 185,9 kb )
  pliki pdf ( 481,1 kb )

  PYTANIA I ODPOWIEDZI