Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 22 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


Zaproszenie do składania wniosków
o udzielenie dotacji
w ramach programu Phare 2002 Spójność Społeczno-Gospodarcza

"Integracja społeczna i zawodowa
grup zagrożonych wykluczeniem"
dla powiatów i gmin

Nr referencyjny: EuropeAid/117554/M/G/PL

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie informuje, iż na podstawie zgody udzielonej przez Reprezentację Komisji Europejskiej działania realizowane w ramach projektów (okres realizacji) mogą być realizowane najpóźniej do dnia 31 lipca 2005 r.

UWAGA! Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie w dniu 1 czerwca br. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99. poz.1001), wszelkie odwołania do ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu w tekście Wytycznych dla Wnioskodawców należy rozumieć jako odwołania do zapisów obowiązującej ustawy.


PYTANIA I ODPOWIEDZI


* * *

LISTA PROJEKTÓW, KTÓRE OTRZYMAŁY DOTACJĘ W RAMACH I EDYCJI PROGRAMU

LISTA PROJEKTÓW, KTÓRE OTRZYMAŁY DOTACJĘ W RAMACH II EDYCJI PROGRAMU

LISTA PROJEKTÓW, KTÓRE OTRZYMAŁY DOTACJĘ W RAMACH III EDYCJI PROGRAMU


1. Program i źródło finansowania

Memorandum finansowe 2002 Program Krajowy, część II, Krajowy Program Rozwoju Zasobów Ludzkich, PL2002/000-580.06.01-04-02

2. Rodzaj działań, priorytety na lata 2004-2005 i oczekiwane rezultaty

Celem programu jest zwiększenie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na integrację społeczną i zawodową poprzez:

1) pomoc psychologiczną
2) edukację społeczną i zawodową
3) aktywizację zawodową.

Oczekuje się, że około 20% uczestników projektu znajdzie zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub rozpocznie własną działalność gospodarczą.

3. Kryteria kwalifikacyjne

Do ubiegania się o dotację są uprawnione powiaty i gminy z terenu całej Polski, spełniające poniższe warunki:

 • będące bezpośrednio odpowiedzialne za przygotowanie i zarządzanie projektem,
 • mające odpowiednio wykwalifikowany personel zdolny do realizacji projektu,
 • mające zagwarantowane uchwałą rady powiatu/rady gminy odpowiednie środki finansowe na dany rok budżetowy zapewniające płynną i terminową realizację działań, a w przypadku projektów, których realizacja przewidziana jest na więcej niż jeden rok kalendarzowy również uchwałę dotyczącą budżetu na następny rok realizacji projektu.

4. Kryteria selekcji i oceny

Ocena projektu prowadzona będzie zgodnie z procedurami określonymi w Praktycznym Przewodniku dla umów dotacji Wspólnot Europejskich zawartych w ramach pomocy zewnętrznej.

5. Maksymalna i minimalna kwota dotacji

Kwoty dotacji muszą mieścić się w następującym przedziale:

 1. kwota minimalna:  20 000,00 EUR
 2. kwota maksymalna: 100 000,00 EUR

Dotacja nie może przekraczać 60% kwalifikowanych kosztów netto projektu.

6. Terminy składania wniosków

Wnioski muszą być składane w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Aleje Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa) w następujących terminach:

 • do 5 stycznia 2004 do godz. 16.00
 • do 15 marca 2004 do godz. 16.00
 • do 17 maja 2004 do godz. 16.00
 • do 12 lipca 2004 do godz. 16.00
 • do 13 września 2004 do godz. 16.00 (ostatni termin).

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

7. Budżet programu:

Budżet funduszu dotacji w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków wynosi 1 mln euro pochodzących ze środków Unii Europejskiej.

8. Informacje szczegółowe

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego Zaproszenia do składania wniosków o udzielenie dotacji znajdują się w Wytycznych dla wnioskodawców. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego zaproszenia do składania wniosków należy kierować pod następującym adresem:

is@parp.gov.pl
fax: 0-22 432 84 41
nie później niż 21 dni przed upływem terminu składania wniosków.

PARP opublikuje odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania nie później niż 11 dni przed wyznaczonym terminem składania wniosków."


Pliki do pobrania:

Wytyczne dla Wnioskodawców
wraz z załącznikami:
word ( 665,9 kb ),    pdf ( 70,1 kb )
 • Wzór wniosku o udzielnie dotacji
 • word ( 418,4 kb ),    pdf ( 52,6 kb )
 • Wzór budżetu projektu
 • word ( 34,5 kb ),
 • Wzór umowy o udzielenie dotacji wraz z załącznikami:
 • word ( 82,7 kb ),    pdf ( 16,5 kb )
  - Warunki ogólne stosowane dla dotacji finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zdecentralizowanych programów pomocy zagranicznej
  word ( 267,7 kb ),    pdf ( 45,4 kb )
  - Procedury zawierania kontraktów
  word ( 46,0 kb ),    pdf ( 16,7 kb )
  - Wzór wniosku o dokonanie płatności
  word ( 12,5 kb ),    pdf ( 57,2 kb )
  - Wzór formularza identyfikacji finansowej
  word ( 77,0 kb ),
  - Wzór certyfikatu audytorskiego
  word ( 11,5 kb ),    pdf ( 7,5 kb )
  - Wzór raportu finansowego
  word ( 51,9 kb ),    pdf ( 9,8 kb )
  - Wzór raportu merytorycznego
  word ( 98,9 kb ),    pdf ( 22,0 kb )
  - Wzór deklaracji wekslowej
  word ( 7,8 kb ),    pdf ( 6,9 kb )

  Wszystkie dokumenty w archiwum zip : 

  pliki rtf ( 185,7 kb )
  pliki pdf ( 252,5 kb )

  PYTANIA I ODPOWIEDZI