Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 22 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


Rozmiar: 813 bajtów

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI
do Programu pomocowego Unii Europejskiej
Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza (Phare 2001 SSG)
Rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW INTERNETOWYCH
ogłoszone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Uwaga: Uzupełnienia w "Wytycznych dla Wnioskodawców"
dotyczące wymagań formalnych.
1. Oznaczenia referencyjne

EUROPEAID/116596/M/G/PL

2. Program i źródła finansowania

Program Rozwoju Przedsiębiorstw Internetowych - Linia budżetowa PL01.06.09.02-2.3 w ramach linii budżetowej programu Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza (Phare 2001 SSG) oraz polskie środki publiczne.

3. Rodzaj działań, obszar geograficzny i czas trwania projektu

(a) Celem strategicznym programu Promocja Rozwoju MSP jest zmniejszenie stopy bezrobocia w regionach, ich wsparcie w celu lepszego osiągnięcia celów generowania zatrudnienia, a także ułatwienie wzmacniania społecznej i gospodarczej spójności regionów, pod warunkiem restrukturyzacji gospodarki.

Program Rozwoju Przedsiębiorstw Internetowych ustanowił Fundusz Dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) na współfinansowanie kosztów realizacji działań związanych z utworzeniem nowych przedsiębiorstw lub podjęciem nowych działań opartych na komercyjnym wykorzystaniu internetu.

Celem Programu Rozwoju Przedsiębiorstw Internetowych jest zwiększenie potencjału zatrudnienia oraz możliwości MSP w kierunku tworzenia miejsc pracy w regionach, poprzez wsparcie rozwoju nowych przedsiębiorstw w dziedzinach opartych na komercyjnym wykorzystaniu internetu.

Realizowane będą dwa rodzaje dotacji - dotacje na usługi doradcze (w jaki sposób przygotować firmę do nowej działalności opartej na internecie - biznes plan) oraz dotacje na rozwój działalności (pomoc w fazie uruchomienia nowej działalności).

(b) Obszar geograficzny: terytorium całego kraju.

(c) Maksymalny czas trwania projektu:
dla dotacji na usługi doradcze - bez ograniczeń,
dla dotacji na rozwój działalności - 6 miesięcy,
- w obu przypadkach jednak nie dłużej niż do 15 sierpnia 2004.

Szczegółowe informacje znajdują się w Wytycznych dla Wnioskodawców określonych w punkcie 12 zaproszenia.


Listy akredytowanych wykonawców
Ocena możliwości komercyjnego wykorzystania internetu
Przygotowanie biznes planu
Pomoc w przygotowaniu do wdrożenia biznes planu

4. Budżet Programu

Całkowity budżet Programu (po realokacji): 1 376 579,20 EUR
W tym:
- środki Unii Europejskiej  1 032 434,43 EUR
- polskie środki publiczne  344 144,77 EUR

Alokacja środków w poszczególnych województwach przedstawia się następująco (po realokacji):

Województwo
Phare
budżet państwa
Łącznie
dolnośląskie
102 969,58
34 323,20
137 292,78
kujawsko-pomorskie
35 123,33
11 707,78
46 831,11
lubelskie
39 731,87
13 243,95
52 975,82
lubuskie
50 687,89
16 895,96
67 583,85
łódzkie
58 678,73
19 559,57
78 238,30
małopolskie
133 216,30
44 405,43
177 621,73
mazowieckie
141 750,00
47 250,00
189 000,00
opolskie
39 976,02
13 325,34
53 301,36
podkarpackie
96 813,81
32 271,26
129 085,07
podlaskie
6 979,22
2 326,40
9 305,62
pomorskie
71 600,91
23 866,96
95 467,87
śląskie
104 480,35
34 826,78
139 307,13
świętokrzyskie
9 900,15
3 300,05
13 200,20
warmińsko-mazurskie
9 000,00
3 000,00
12 000,00
wielkopolskie
59 900,25
19 966,75
79 867,00
zachodniopomorskie
71 626,02
23 875,34
95 501,36
łącznie
1 032 434,43
344 144,77
1 376 579,20

Zakończenie okresu zawierania umów: (termin zawierania umów dotacji pomiędzy Jednostką Kontraktującą oraz MSP) -15 czerwiec 2004

Zakończenie okresu wydatkowania środków: (termin otrzymania wniosku o wypłatę dotacji, sprawdzenia pod względem administracyjnym oraz dokonania płatności na rzecz beneficjenta) -15 listopad 2004

5. Maksymalna i minimalna kwota dotacji

5.1. Dotacje na usługi doradcze

(a) Minimalna wysokość dotacji: bez limitu
(b) Maksymalna wysokość dotacji: 5,000 EUR
(c) Maksymalne dofinansowanie kosztów projektu z budżetu Programu: 60 %

5.2. Dotacje na rozwój działalności

(a) Minimalna wysokość dotacji: 3,000 EUR
((b) Maksymalna wysokość dotacji: 10,000 EUR
(c) Maksymalne dofinansowanie kosztów projektu z budżetu Programu: 25 %

6. Maksymalna liczba dotacji, które mogą być przyznane

Dotacje na usługi doradcze - do wyczerpania budżetu

Dotacje na rozwój działalności - 970

Zakładana ilość dotacji w poszczególnych województwach:

Województwo

Maksymalna liczba dotacji na rozwój działalności

Dolnośląskie

66

Kujawsko-Pomorskie

59

Lubelskie

59

Lubuskie

51

Łódzkie

65

Małopolskie

63

Mazowieckie

73

Opolskie

53

Podkarpackie

61

Podlaskie

52

Pomorskie

57

Śląskie

73

Świętokrzyskie

55

Warmińsko-Mazurskie

63

Wielkopolskie

64

Zachodniopomorskie

56

Razem

970

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

7. Kryteria kwalifikacyjne: kto może być wnioskodawcą

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP) z siedzibą na terenie Polski.

HARMONOGRAM

8. Przewidywany termin ogłoszenia wyników oceny wniosków

Termin powiadomienia o wynikach oceny: nie później niż po 41 dniach kalendarzowych od wyznaczonego terminu przyjmowania wniosków.

KRYTERIA OCENY

9. Kryteria oceny

Kryteria oceny wniosków są określone w Wytycznych dla wnioskodawców. Złożone wnioski będą oceniane przez Komisję Oceniającą na podstawie kryteriów kwalifikacyjnych i jakościowych.

ZASADY DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

10. Format składanego wniosku i wymagane informacje

Wnioski muszą być złożone na standardowym formularzu wniosku załączonym do Wytycznych dla Wnioskodawców, o których mowa w pkt. 12. Każdy wniosek musi być złożony w dwóch egzemplarzach (jeden podpisany oryginał i jedna kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) wraz z wersją elektroniczną dołączoną na dyskietce lub przesłaną pocztą elektroniczną.

11. Termin składania wniosków

Pierwsze posiedzenie Komisji Oceniającej odbędzie się nie wcześniej niż 60 dni po dacie opublikowania niniejszego Zaproszenia do składania wniosków o udzielenie dotacji.

Wnioski mogą być składane w siedzibie Regionalnej Instytucji Finansującej właściwej dla siedziby Wnioskodawcy w następujących terminach:

w województwach: dolnośląskim, lubelskim, łódzkim, mazowieckim, podkarpackim, pomorskim, świętokrzyskim i wielkopolskim nie później niż 28 lipca 2003, 11 sierpnia 2003, 6 października 2003, 8 grudnia 2003, 9 lutego 2004* i 15 marca 2004* do godz. 15.00;

w województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, opolskim, podlaskim, śląskim, warmińsko-mazurskim oraz zachodniopomorskim 28 lipca 2003, 8 września 2003, 12 listopada 2003, 12 stycznia 2004, 8 marca 2004* i 15 marca 2004* do godz. 15.00.

* w przypadku wniosków o dotację na rozwój działalności złożonych w zaznaczonych terminach okres realizacji projektu będzie krótszy niż 6 miesięcy

Wnioski, które wpłyną do Jednostki Kontraktującej po ostatnim terminie nie będą rozpatrywane.

12. Informacje szczegółowe

Szczegółowe informacje dotyczące Zaproszenia do składania wniosków o udzielenie dotacji znajdują się w Wytycznych dla Wnioskodawców.

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego Zaproszenia do składania wniosków o udzielenie dotacji będą dostępne w siedzibie Regionalnej Instytucji Finansującej właściwej dla siedziby Wnioskodawcy oraz na jej stronach internetowych. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego Zaproszenia do składania wniosków o udzielenie dotacji powinny być kierowane do siedziby Regionalnej Instytucji Finansującej właściwej dla lokalizacji projektu:

Lista Regionalnych Instytucji Finansujących

PARP opublikuje odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na swoich stronach internetowych nie później niż 11 dni przed wyznaczonym terminem składania wniosków.

Pliki do pobrania:

Wytyczne dla Wnioskodawców
wraz z załącznikami:
word ( 701,3 kb ),   pdf ( 304,7 kb )
 • Wzór wniosku o udzielenie dotacji na usługi doradcze
 • word ( 213,1 kb ),   pdf ( 81,7 kb )
 • Lista sprawdzajaca dotycząca sprawdzenia zgodności administracyjnej i spełnienia kryteriów kwalifikacyjnych
 • word ( 87,3 kb ),   pdf ( 27,3 kb )
 • Wzór wniosku o udzielenie dotacji na rozwój działalności
 • word ( 211,4 kb ),   pdf ( 81,0 kb )
 • Format biznes planu
 • word ( 164,8 kb ),   pdf ( 45,7 kb )
 • Lista Regionalnych Instytucji Finansujących
 • word ( 474,6 kb ),   pdf ( 7,9 kb )
 • Wzór umowy o udzielenie dotacji
  wraz z załącznikami:
 • word ( 112,7 kb ),   pdf ( 19,5 kb )
  - Warunki ogólne
  word ( 121,7 kb ),   pdf ( 32,5 kb )
  - Wzór wniosku o wypłatę dotacji na usługi doradcze
  word ( 23,2 kb ),   pdf ( 59,5 kb )
  - Wzór wniosku o wypłatę dotacji na rozwój działalności
  word ( 23,3 kb ),   pdf ( 59,5 kb )
  - Wzór raportu technicznego
  word ( 41,5 kb ),   pdf ( 15,1 kb )
  - Wzór raport finansowego
  word ( 28,6 kb ),   pdf ( 64,4 kb )
  - Wzór deklaracji weksla in blanco
  word ( 7,2 kb ),   pdf ( 8,0 kb )

  Wszystkie dokumenty w archiwum zip : 

  pliki word ( 201,9 kb )
  pliki pdf ( 719,1 kb )

  Wszelkie informacje na temat programu można uzyskać w Zespole Innowacji i Technologii PARP, tel. (0 22) 699 71 77, (0 22) 699 72 87, Punkcie Informacyjno - Doradczym tel. (022) 699 70 18, 699 70 01, 699 71 80, 699-71-88 oraz Regionalnych Instytucjach Finansujących.