Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 22 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


Rozmiar: 813 bajtów

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI
do Programu pomocowego Unii Europejskiej
Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza (Phare 2001 SSG)
Rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW
ogłoszone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Uwaga: Uzupełnienia w "Wytycznych dla Wnioskodawców"
dotyczące wymagań formalnych.

1. Oznaczenia referencyjne

EURAPEAID/116593/M/G/PL

2. Program i źródła finansowania

Program Rozwoju Przedsiębiorstw - Linia budżetowa PL01.06.09.02-2.1w ramach Linii budżetowej programu Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza (Phare 2001 SSG) oraz polskie środki publiczne.

3. Rodzaj działań, obszar geograficzny i czas trwania projektu

(a) Celem programu Phare 2001 SSG jest stworzenie warunków dla osiągnięcia większej spójności społecznej i gospodarczej województw Polski. Wszystkie województwa objęte są pomocą Programu Rozwoju Przedsiębiorstw poprzez rozwój małych i średnich przedsiębiorstw i tworzenie nowych miejsc pracy. Program Rozwoju Przedsiębiorstw ukierunkowany jest na pomoc przedsiębiorstwom w zwiększeniu ich konkurencyjności i efektywności na rynku.

(b) Obszar geograficzny: terytorium Polski, na którym wnioskujące Małe i Średnie Przedsiębiorstwa aplikujące do programu muszą mieć siedzibę (MSP muszą aplikować do programu w województwie odpowiednim do ich siedziby).

(c) Maksymalny czas trwania projektu: nie dłużej niż 8 miesięcy oraz niż do 15 sierpnia 2004r. Szczegółowe informacje znajdują się w pkt 1.2 Wytycznych dla Wnioskodawców.


Listy akredytowanych wykonawców:

Wykonawcami usług konsultacyjnych w ramach Programu będą konsultanci i organizacje akredytowane przez PARP. Listy akredytowanych wykonawców w poszczególnych zakresach działań dostępne do obejrzenia tutaj:

1) Ocena konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa, w tym:

a) analizy rynku,
b) określenie czynników konkurencyjności firmy,

2) Rozwój strategii przedsiębiorstwa;

3) Planowanie inwestycyjne:

a) wniosek o finansowanie zewnętrzne,
b) business plan dla inwestycji,
c) studium wykonalności inwestycji,
d) ocena wpływu inwestycji na środowisko,
e) dokumentacja techniczna związana z inwestycją;

4. Budżet Programu

Budżet Programu Rozwoju Przedsiębiorstw dla 16 województw:

Całkowity budżet Programu (po realokacji):2 401 566,41EUR
W tym:
    - środki Unii Europejskiej1 801 174,82 EUR
    - polskie środki publiczne600 391,59 EUR

Alokacja środków w poszczególnych województwach przedstawia się następująco (po realokacji):

Województwo Phare budżet państwa Łącznie
dolnośląskie 138 316,16 46 105,39 184 421,55
kujawsko-pomorskie 95 534,76 31 844,92 127 379,68
lubelskie 51 625,16 17 208,38 68 833,54
lubuskie 40 179,02 13 393,00 53 572,02
łódzkie 82 359,99 27 453,33 109 813,32
małopolskie 226 000,00 75 333,33 301 333,33
mazowieckie 263 000,00 87 666,67 350 666,67
opolskie 43 513,09 14 504,36 58 017,45
podkarpackie 132 843,78 44 281,26 177 125,04
podlaskie 36 897,51 12 299,17 49 196,68
pomorskie 208 000,00 69 333,34 277 333,34
śląskie 265 000,00 88 333,33 353 333,33
świętokrzyskie 31 391,59 10 463,86 41 855,45
warmińsko-mazurskie 17 674,96 5 891,65 23 566,61
wielkopolskie 110 550,00 36 850,00 147 400,00
zachodniopomorskie 58 288,8 19 429,6 77 718,4
łącznie 1 801 174,82 600 391,59 2 401 566,41

Zakończenie okresu zawierania umów (termin zawierania umów dotacji pomiędzy Jednostką Kontraktującą oraz MŚP) -15 czerwiec 2004

Zakończenie okresu wydatkowania środków (termin otrzymania wniosku o wypłatę dotacji, sprawdzenia pod względem administracyjnym oraz dokonania płatności na rzecz beneficjenta) -15 listopad 2004

5. Maksymalna i minimalna kwota dotacji

(a) Minimalna kwota dotacji: 500 EUR
(b) Maksymalna kwota dotacji: 5 000 EUR
(c) Maksymalne dofinansowanie kosztów projektu z budżetu Programu: 60 %

6. Maksymalna liczba dotacji, które mogą być przyznane

Podział na maksymalną liczbę dotacji na województwo:

Województwo

Maksymalna ilość dotacji

dolnośląskie

632

kujawsko-pomorskie

572

lubelskie

572

lubuskie

490

łódzkie

624

małopolskie

602

mazowieckie

702

opolskie

510

podkarpackie

584

podlaskie

496

pomorskie

556

śląskie

708

świętokrzyskie

526

warmińsko-mazurskie

606

wielkopolskie

616

zachodniopomorskie

544

Ogółem

9340

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

7. Kryteria kwalifikacyjne: kto może być wnioskodawcą

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP) z siedzibą na terenie Polski.

HARMONOGRAM

8. Przewidywany termin ogłoszenia wyników oceny wniosków

Termin powiadomienia o wynikach oceny: nie później niż po 41 dniach kalendarzowych od wyznaczonego terminu przyjmowania wniosków.

KRYTERIA OCENY

9. Kryteria oceny

Kryteria oceny wniosków są określone w Wytycznych dla wnioskodawców. Złożone wnioski będą oceniane przez Komisję Oceniającą na podstawie kryteriów kwalifikacyjnych i jakościowych.

ZASADY DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

10. Format składanego wniosku i wymagane informacje

Wnioski muszą być złożone w standardowym formacie załączonym do Wytycznych dla wnioskodawców, o których mowa w pkt 12. Każdy wniosek musi być dostarczony w dwóch egzemplarzach (jeden podpisany oryginał i jedna potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia) wraz z elektroniczna wersją wniosku na dyskietce.

11. Termin składania wniosków

Pierwsze posiedzenie Komisji Oceniającej odbędzie się nie wcześniej niż 60 dni po dacie opublikowania niniejszego Zaproszenia do składania wniosków o udzielenie dotacji.

Wnioski muszą być składane w siedzibie Regionalnej Instytucji Finansującej właściwej dla siedziby Wnioskodawcy w następujących terminach:

dla województw: dolnośląskiego, lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podkarpackiego, pomorskiego, świętokrzyskiego oraz wielkopolskiego wnioski mogą być składane nie później niż do 28 lipca 2003r. do godz. 15.00, 11 sierpnia 2003r. do godz. 15.00, 06 października 2003r. do godz. 15.00, 08 grudnia 2003r. do godz. 15.00, 09 lutego 2004r. do godz. 15.00, 15 marca 2004r. do godz. 15.00 (ostatni termin);

dla województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, opolskiego, podlaskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego oraz zachodniopomorskiego wnioski mogą być składane nie później niż do 28 lipca 2003r. do godz. 15.00, 08 września 2003r. do godz. 15.00, 12 listopada 2003r. do godz. 15.00, 12 stycznia 2004r. do godz. 15.00, 08 marca 2004r. do godz. 15.00, 15 marca 2004r. do godz. 15.00 (ostatni termin).

Wnioski, które wpłyną do Regionalnej Instytucji Finansującej po ostatnim terminie nie będą rozpatrywane.

12. Informacje szczegółowe

Szczegółowe informacje dotyczące Zaproszenia do składania wniosków o udzielenie dotacji znajdują się w Wytycznych dla wnioskodawców.

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego Zaproszenia do składania wniosków o udzielenie dotacji będą dostępne w siedzibach Regionalnych Instytucji Finansujących właściwych dla siedziby Wnioskodawcy oraz na ich stronach internetowych. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego Zaproszenia do składania wniosków o udzielenie dotacji powinny być kierowane do siedziby Regionalnej Instytucji Finansującej właściwej dla lokalizacji projektu:

Lista Regionalnych Instytucji Finansujących

Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami będą publikowane na stroanch internetowych PARP nie później niż 11 dni przed wyznaczonym terminem składania wniosków.

Pliki do pobrania:

Wytyczne dla Wnioskodawców
wraz z załącznikami:
word ( 369,2 kb ),    pdf ( 269,2 kb )
 • Formularz wniosku o udzielenie dotacji
 • word ( 600,8 kb ),    pdf ( 79,9 kb )
 • Lista sprawdzajaca dotycząca sprawdzenia zgodności administracyjnej i spełnienia kryteriów kwalifikacyjnych
 • word ( 89,4 kb ),    pdf ( 27,3 kb )
 • Lista Regionalnych Instytucji Finansujących
 • word ( 474,6 kb ),    pdf ( 7,9 kb )
 • Wzór umowy o udzielenie dotacji - warunki szczeg.
  wraz z załącznikami:
 • word ( 528,8 kb ),    pdf ( 31,5 kb )
  - Warunki ogólne
  word ( 62,7 kb ),    pdf ( 77,6 kb )
  - Wzór wniosku o wypłatę dotacji
  word ( 40,2 kb ),    pdf ( 68,3 kb )
  - Wzory raportów technicznych
  word ( 504,6 kb ),    pdf ( 47,2 kb )
  - Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco
  word ( 8,1 kb ),    pdf ( 15,3 kb )

  Wszystkie dokumenty w archiwum zip : 

  pliki word ( 236,5 kb )
  pliki pdf ( 391,9 kb )