Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 22 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


Rozmiar: 813 bajtów

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI
do Programu pomocowego Unii Europejskiej
Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza (Phare 2001 SSG)
Rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW EKSPORTOWYCH
ogłoszone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości


Uwaga: Uzupełnienia w "Wytycznych dla Wnioskodawców"
dotyczące wymagań formalnych.


1. Oznaczenia referencyjne

EUROPEAID/116594/M/G/PL

2. Program i źródła finansowania

Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych - Linia budżetowa PL01.06.09.02-2.2w ramach Linii budżetowej programu Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza (Phare 2001 SSG) oraz polskie środki publiczne.

3. Rodzaj działań, obszar geograficzny i czas trwania projektu

(a) Celem programu Phare 2001 SSG jest wzrost eksportu małych i średnich przedsiębiorstw. Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych ustanowił Fundusz Dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) na współfinansowanie działań realizowanych w związku z rozwojem eksportu przedsiębiorstw. Dotacje przyznawane będą przedsiębiorstwom w celu zwiększenia ich konkurencyjności i efektywności na rynkach eksportowych poprzez współfinansowanie projektów wdrażających Plany Rozwoju Eksportu Przedsiębiorstw oraz wybrane działania ukierunkowane na rozwój rynków eksportowych.

(b) Obszar geograficzny: 16 województw, MSP muszą aplikować do programu w województwie odpowiednim do ich siedziby.

(c) Maksymalny czas trwania projektu: okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 8 miesięcy i nie może przekroczyć 15 sierpnia 2004 r. Szczegółowe informacje znajdują się w pkt 1.2 Wytycznych dla Wnioskodawców

Listy akredytowanych wykonawców będzie przedstawiona najpóźniej 30 dni przed pierwszym terminem składania wniosków

Wykonawcami usług doradczych w ramach Programu będą konsultanci i organizacje akredytowane przez PARP. Listy akredytowanych wykonawców w poszczególnych zakresach działań dostępne do obejrzenia tutaj:


Listy akredytowanych wykonawców:

Wykonawcami usług konsultacyjnych w ramach Programu będą konsultanci i organizacje akredytowane przez PARP. Listy akredytowanych wykonawców w poszczególnych zakresach działań dostępne do obejrzenia tutaj:

1) Ocena konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa na wybranych rynkach eksportowych, w tym:

a) analizy rynku,
b) określenie czynników konkurencyjności firmy,

2) Rozwój strategii eksportowej przedsiębiorstwa;

4) Rozwój rynków eksportowych, w tym:

a) badanie rynku,
b) kojarzenie partnerów,
c) wyjazd studialny,
d) promocja produktu,
e) uczestnictwo w zagranicznych targach i wystawach.


4. Budżet Programu

Budżet Programu Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych w 16 województwach:

Całkowity budżet Programu (po realokacji):5 013 830,80 EUR
W tym:
    - środki Unii Europejskiej3 760 373,11 EUR
    - polskie środki publiczne1 253 457,69 EUR

Alokacja środków w poszczególnych województwach przedstawia się następująco (po realokacji):

Linia budżetowa

Województwo

Całkowity budżet Programu Rozwoju Przedsiębiorstw Eskortowych

(w EUR)

w tym

środki
Unii
Europejskiej

Polskie środki publiczne

PL01.06.09.02-2.2/1

dolnoślaskie

394 919,07

296 189,31

98 729,76

PL01.06.09.02-2.2/2

kujawsko-pomorskie

320 674,76

240 506,07

80 168,69

PL01.06.09.02-2.2/3

lubelskie

54 034,75

40 526,06

13 508,69

PL01.06.09.02-2.2/4

lubuskie

175 222,78

131 417,08

43 805,70

PL01.06.09.02-2.2/5

łódzkie

534 696,33

401 022,25

133 674,08

PL01.06.09.02-2.2/6

małopolskie

466 186,40

349 639,80

116 546,60

PL01.06.09.02-2.2/7

mazowieckie

690 333,33

517 750,00

172 583,33

PL01.06.09.02-2.2/8

opolskie

96 529,91

72 397,44

24 132,47

PL01.06.09.02-2.2/9

podkarpackie

305 607,36

229 205,52

76 401,84

PL01.06.09.02-2.2/10

podlaskie

90 045,54

67 534,16

22 511,38

PL01.06.09.02-2.2/11

pomorskie

367 220,48

275 415,36

91 805,12

PL01.06.09.02-2.2/12

śląskie

596 913,74

447 685,30

149 228,44

PL01.06.09.02-2.2/13

świętokrzyskie

120 501,39

90 376,04

30 125,35

PL01.06.09.02-2.2/14

warmińsko-mazurskie

121 128,52

90 846,39

30 282,13

PL01.06.09.02-2.2/15

wielkopolskie

510 233,00

382 674,75

127 558,25

PL01.06.09.02-2.2/16

zachodniopomorskie

169 583,44

127 187,58

42 395,86

Łącznie

5 013 830,80

3 760 373,11

1 253 457,69

Zakończenie okresu zawierania umów (termin na podpisywanie umów dotacji pomiędzy Jednostką Kontraktującą a beneficjentami programu) -15 czerwiec 2004

Termin na przyjęcie i zatwierdzenie wniosku o wypłatę oraz dokonanie płatności na rzecz beneficjenta -15 listopad 2004

5. Maksymalna i minimalna kwota dotacji

(a) Minimalna kwota dotacji: 1,500 EUR
(b) Maksymalna kwota dotacji: 10,000 EUR
(c) Maksymalne dofinansowanie kosztów projektu z budżetu Programu: 60 %

6. Maksymalna liczba dotacji, które mogą być przyznane

Podział na maksymalną liczbę dotacji na województwo:

WojewództwoMaksymalna liczba dotacji
Dolnośląskie284
Kujawsko-Pomorskie255
Lubelskie224
Lubuskie193
Łódzkie432
Małopolskie406
Mazowieckie626
Opolskie200
Podkarpackie232
Podlaskie197
Pomorskie292
Śląskie412
Świętokrzyskie207
Warmińsko-Mazurskie239
Wielkopolskie424
Zachodnopomorskie215
Łącznie4838

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

7. Kryteria kwalifikacyjne: kto może być wnioskodawcą

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MSP)

HARMONOGRAM

8. Przewidywany termin ogłoszenia wyników oceny wniosków

Termin powiadomienia o wynikach oceny: nie później niż po 41 dniach kalendarzowych od wyznaczonego terminu przyjmowania wniosków.

KRYTERIA OCENY

9. Kryteria oceny

Kryteria oceny wniosków są określone w Wytycznych dla Wnioskodawców. Złożone wnioski będą oceniane przez Komisję Oceniającą na podstawie kryteriów kwalifikacyjnych i jakościowych.

ZASADY DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

10. Format składanego wniosku i wymagane informacje

Wnioski muszą być złożone w standardowym formacie załączonym do Wytycznych dla Wnioskodawców, o których mowa w pkt 12. Wniosek musi być wypełniony komputerowo w języku polskim. Każdy wniosek musi być dostarczony w dwóch egzemplarzach (jeden podpisany oryginał i jedna kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

11. Termin składania wniosków

Pierwsze posiedzenie Komisji Oceniającej odbędzie się nie wcześniej niż 60 dni po dacie opublikowania niniejszego Zaproszenia do składania wniosków o udzielenie dotacji.

Wnioski musza być złożone w siedzibie Regionalnej Instytucji Finansującej właściwej dla siedziby wnioskodawcy.

W województwach: dolnośląskim, lubelskim, łódzkim, mazowieckim, podkarpackim, pomorskim, świętokrzyskim i wielkopolskim wyznaczono następujące terminy składania wniosków o udzielenie dotacji: 28 lipca 2003 do godz. 15.00, 18 sierpnia 2003 do godz. 15.00, 10 października 2003 do godz. 15.00, 12 grudnia 2003 do godz. 15.00, 13 lutego 2004 do godz. 15.00 i 15 marca 2004 do godz. 15.00 (ostateczny termin przyjmowania wniosków).

W województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, opolskim, podlaskim, śląskim, warmońsko-mazurskim i zachodniopomorskim wyznaczono następujące terminy składania wniosków o udzielenie dotacji: 28 lipca 2003 do godz. 15.00, 15 września 2003 do godz. 15.00, 17 listopada 2003 do godz. 15.00, 16 stycznia 2004 do godz. 15.00, 1 marca 2004 do godz. 15.00 i 15 marca 2004 do godz. 15.00 (ostateczny termin przyjmowania wniosków).

Wnioski, które wpłyną do Regionalnej Instytucji Finansującej po tym terminie nie będą rozpatrywane.

12. Informacje szczegółowe

Szczegółowe informacje dotyczące Zaproszenia do składania wniosków o udzielenie dotacji znajdują się w Wytycznych dla Wnioskodawców.

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego Zaproszenia do składania wniosków o udzielenie dotacji będą dostępne w siedzibie Regionalnej Instytucji Finansującej właściwej dla siedziby Wnioskodawcy oraz na jej stronach internetowych. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego Zaproszenia do składania wniosków o udzielenie dotacji powinny być kierowane do siedziby Regionalnej Instytucji Finansującej właściwej dla lokalizacji projektu:

Lista Regionalnych Instytucji Finansujących

Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami będą publikowane na stroanch internetowych PARP nie później niż 11 dni przed wyznaczonym terminem składania wniosków.

Pliki do pobrania:

Wytyczne dla Wnioskodawców
wraz z załącznikami:
word ( 373,6 kb ),   pdf ( 283,1 kb )
 • Wzór wniosku o udzielnie dotacji
 • word ( 208,3 kb ),   pdf ( 99,8 kb )
 • Lista sprawdzajaca dotycząca sprawdzenia zgodności administracyjnej i spełnienia kryteriów kwalifikacyjnych
 • word ( 87,3 kb ),   pdf ( 27,3 kb )
 • Lista Regionalnych Instytucji Finansujących
 • word ( 474,6 kb ),   pdf ( 7,9 kb )
 • Wzór umowy o udzielenie dotacji
  wraz z załącznikami:
 • word ( 685,2 kb ),   pdf ( 16,5 kb )
  - Wzór zatwierdzonego planu działań, harmonogramu i kosztorysu
  word ( 132,5 kb ),   pdf ( 7,9 kb )
  - Warunki ogólne
  word ( 62,7 kb ),    pdf ( 77,6 kb )
  - Wzór wniosku o wypłatę dotacji
  word ( 36,7 kb ),   pdf ( 22,5 kb )
  - Wzór raportu finansowego
  word ( 72,2 kb ),   pdf ( 27,1 kb )
  - Wzór raportu technicznego
  word ( 14,5 kb ),   pdf ( 17,5 kb )
 • Wzór deklaracji wekslowej
 • word ( 9,7 kb ),   pdf ( 10,2 kb )

  Wszystkie dokumenty w archiwum zip : 

  pliki word ( 193,7 kb )
  pliki pdf ( 385,5 kb )

  PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PROGRAMU