Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 22 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


Rozmiar: 1987 bajtów

INFORMACJA O DOTACJI
w ramach
Programu Promocji Eksportu

PROGRAM ZAKOŃCZONY

Rozmiar: 813 bajtów

ogłoszone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Sprawozdanie z realizacji programu

1. Oznaczenia referencyjne

PL 0003.12.02-2 Program Promocji Eksportu

2. Program i źródła finansowania

Nazwa programu: Program Promocji Eksportu
Linia budżetowa: PL0003.12.02-2 Krajowe Instrumenty Rozwoju Eksportu - Program Promocji Eksportu
Źródła finansowania: środki Unii Europejskiej w ramach programu Phare, budżet Państwa.

3. Rodzaj działań, obszar geograficzny i czas trwania projektu

  1. W ramach Programu udzielane były dotacje na współfinansowanie kosztów realizacji projektów eksportowych obejmujących następujące działania: badania rynkowe, kojarzenie partnerów, promocja produktu, wyjazdy studialne, uczestnictwo w zagranicznych targach i wystawach.
  2. Działania objęte projektem mogą być realizowane we wszystkich krajach świata.
  3. Okres realizacji projektów eksportowych nie może być dłuższy niż 8 miesięcy.

Szczegółowe informacje znajdują się w p. 2.1.3 i 2.1.4 Wytycznych dla Wnioskodawców.


Wykonawcami usług konsultacyjnych dla MSP w ramach Programu są konsultanci i organizacje akredytowane przez PARP.

Listy akredytowanych wykonawców i oferta ich usług
do obejrzenia tutaj:
Badanie rynku
zagranicznego
Kojarzenie
partnerów
Wyjazdy
studialne
Promocja
produktu
Uczestnictwo w targach i wystawach zagranicznych

W przypadku specyficznych usług koszty mogą być zafakturowane przez wykonawców spoza akredytowanej listy. Szczegółowe informacje znajdują się w p. 2.1.4 Wytycznych dla Wnioskodawców.

4. Budżet Programu

3.250.000 EUR.

5. Maksymalna i minimalna kwota dotacji

(a) Minimalna wysokość dotacji: 1.500 EUR.
(b) Maksymalna wysokość dotacji: 10.000 EUR
(c) Maksymalne dofinansowanie kosztów projektu z budżetu Programu: 60%

6. Maksymalna liczba dotacji, które mogą być przyznane

Nie było ograniczeń co do liczby przyznanych dotacji na jedno przedsiębiorstwo, jednak suma wszystkich dotacji nie mogła przekroczyć 10.000 EUR.

WARUNKI UCZESTNICTWA

7. Kryteria kwalifikacyjne: kto może być wnioskodawcą

Wnioskodawcą mogło być małe lub średnie przedsiębiorstwo, będące eksporterem towarów pochodzenia krajowego lub usług, mające siedzibę na terenie Polski. Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne określa p. 2.1.1. Wytycznych dla Wnioskodawców.

HARMONOGRAM

8. Przewidywany termin ogłoszenia wyników oceny wniosków

Proces rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji trwał 38 dni kalendarzowych od daty wyznaczonego terminu przyjmowania wniosków.

KRYTERIA OCENY

9. Kryteria oceny

Kryteria oceny wniosków są określone w punkcie 2.3 Wytycznych dla Wnioskodawców.

ZASADY DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

10. Format składanego wniosku i wymagane informacje

Wniosek musiał być dostarczony w dwóch egzemplarzach na standardowym formularzu zgłoszeniowym, który stanowi załącznik do Wytycznych dla Wnioskodawców. Wnioski musiały być złożone w Regionalnej Instytucji Finansującej właściwej dla siedziby wnioskodawcy.

Lista Regionalnych Instytucji Finansujących (RIF)
do obejrzenia tutaj

11. Termin składania wniosków

Wyznaczonych jest 8 terminów składania wniosków w 2002 r.: 8 lutego do godz. 16.00, 8 marca do godz. 16.00, 8 kwietnia do godz. 16.00, 8 maja do godz. 16.00, 7 czerwca do godz. 16.00, 8 lipca do godz. 16.00, 8 sierpnia do godz. 16.00 i 16 września do godz. 16.00. Wnioski otrzymane po pierwszym terminie lub po następnych terminach były dołączone do następnej grupy wniosków. Wnioski otrzymane po upływie ostatniego terminu zostały odrzucone.

12. Informacje szczegółowe

Szczegółowe informacje dotyczące Zaproszenia do składania wniosków o udzielenie dotacji znajdują się w Wytycznych dla Wnioskodawców, które opublikowane są razem z Zaproszeniem.