Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 22 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


Rozmiar: 813 bajtów

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI
Do programu pomocowego Unii Europejskiej
Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza (Phare 2001 SSG)
Rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw

FUNDUSZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH
Polska Agencja Rozwoju PrzedsiębiorczościUwaga: Uzupełnienia w "Wytycznych dla Wnioskodawców"
dotyczące wymagań formalnych.

1. Oznaczenie referencyjne

EUROPEAID/116595/M/G/PL

2. Program: oznaczenia referencyjne i źródła finansowania

Fundusz Dotacji Inwestycyjnych - linie budżetowe:

PL01.06.09.02-1/1

Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw - woj. dolnośląskie

PL01.06.09.02-1/2

Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw - woj. kujawsko-pomorskie

PL01.06.09.02-1/3

Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw - woj. lubelskie

PL01.06.09.02-1/4

Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw - woj. lubuskie

PL01.06.09.02-1/5

Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw - woj. łódzkie

PL01.06.09.02-1/6

Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw - woj. małopolskie

PL01.06.09.02-1/7

Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw - woj. mazowieckie

PL01.06.09.02-1/8

Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw - woj. opolskie

PL01.06.09.02-1/9

Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw - woj. podkarpackie

PL01.06.09.02-1/10

Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw - woj. podlaskie

PL01.06.09.02-1/11

Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw - woj. pomorskie

PL01.06.09.02-1/12

Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw - woj. śląskie

PL01.06.09.02-1/13

Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw - woj. świętokrzyskie

PL01.06.09.02-1/14

Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw - woj. warmińsko-mazurskie

PL01.06.09.02-1/15

Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw - woj. wielkopolskie

PL01.06.09.02-1/16

Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw - woj. zachodniopomorskie

W ramach Linii budżetowej programu Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza (Phare 2001 SSG) oraz polskie środki publiczne.

2. Rodzaj działań, obszar geograficzny i czas trwania projektu

(a) Celem programu Phare 2001 SSG jest stworzenie warunków dla osiągnięcia większej spójności społecznej i gospodarczej Polski, na terenie wszystkich 16 województw objętych pomocą Funduszu Dotacji Inwestycyjnych, poprzez rozwój małych i średnich przedsiębiorstw i tworzenie nowych miejsc pracy. Fundusz Dotacji Inwestycyjnych ukierunkowany jest na pomoc przedsiębiorstwom w zwiększeniu ich konkurencyjności i efektywności na rynku poprzez współfinansowanie projektów inwestycyjnych.

(b)Obszar geograficzny: Polska - 16 województw, na terenie których wnioskujące małe i średnie przedsiębiorstwa będą realizować projekty inwestycyjne dofinansowane ze środków funduszu.

(c) Maksymalny czas trwania projektu: do 15 sierpnia 2004 r.

Dla uzyskania szczegółowych informacji proszę przejść do pkt. 12 zaproszenia

4. Budżet Programu

Całkowity budżet Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dla wszystkich 16 województw wynosi:
64 227 899,55 EUR,
w tym:

z środków Unii Europejskiej - 48 170 924,61EUR
z polskich środków publicznych - 16 056 974,94 EUR

Budżet programu w rozbiciu na 16 województw:

Linia budżetowa

Województwo

Całkowity budżet Funduszu Dotacji Inwestycyjnych
EUR

w tym

środki Unii Europejskiej
EUR

polskie środki publiczne
EUR

PL01.06.09.02-1/1

dolnośląskie

4 432 966,60

3 324 724,95

1 108 241,65

PL01.06.09.02-1/2

kujawsko-pomorskie

4 121 514,45

3 091 135,84

1 030 378,61

PL01.06.09.02-1/3

lubelskie

3 962 822,56

2 972 116,91

990 705,65

PL01.06.09.02-1/4

lubuskie

2 819 621,35

2 114 716,01

704 905,34

PL01.06.09.02-1/5

łódzkie

3 489 652,05

2 617 239,03

872 413,02

PL01.06.09.02-1/6

małopolskie

4 938 658,54

3 703 993,90

1 234 664,64

PL01.06.09.02-1/7

mazowieckie

4 821 000,00

3 615 750,00

1 205 250,00

PL01.06.09.02-1/8

opolskie

3 205 751,28

2 404 313,45

801 437,83

PL01.06.09.02-1/9

podkarpackie

4 245 515,86

3 184 136,89

1 061 378,97

PL01.06.09.02-1/10

podlaskie

3 580 785,49

2 685 589,11

895 196,38

PL01.06.09.02-1/11

pomorskie

3 760 778,31

2 820 583,73

940 194,58

PL01.06.09.02-1/12

śląskie

6 239 921,76

4 679 941,32

1 559 980,44

PL01.06.09.02-1/13

świętokrzyskie

3 197 776,29

2 398 332,22

799 444,07

PL01.06.09.02-1/14

warmińsko-mazurskie

4 077 971,54

3 058 478,65

1 019 492,89

PL01.06.09.02-1/15

wielkopolskie

4 522 500,00

3 391 875,00

1 130 625,00

PL01.06.09.02-1/16

zachodniopomorskie

2 810 663,47

2 107 997,60

702 665,87

Zakończenie okresu kontraktowania (podpisanie umów dotacji z beneficjentami):   15 czerwca 2004

Ostateczny termin dla przyjmowania wniosków o wypłatę, kontroli, przekazywania dotacji oraz końcowego rozliczenia płatności:   15 listopada 2004

5. Maksymalna i minimalna kwota dotacji

(a) Minimalna kwota dotacji: 2.000 EURO
(b) Maksymalna kwota dotacji: 50.000 EURO
(c) Maksymalne dofinansowanie kosztów projektu z budżetu Programu: 25%

6. Maksymalna liczba dotacji, które mogą być przyznane

14 592 we wszystkich województwach objętych programem.

Maksymalna liczba dotacji w rozbiciu na poszczególne województwa:

Województwo

Maksymalna liczba dotacji

dolnośląskie

991

kujawsko-pomorskie

890

lubelskie

890

lubuskie

767

łódzkie

974

małopolskie

945

mazowieckie

1 100

opolskie

794

podkarpackie

913

podlaskie

776

pomorskie

867

śląskie

1 106

świętokrzyskie

821

warmińsko-mazurskie

946

wielkopolskie

962

zachodniopomorskie

850

Razem

14 592

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

7. Kryteria kwalifikacyjne: kto może być wnioskodawcą

Mali i średni przedsiębiorcy (MSP) mający siedzibę oraz realizujący projekty inwestycyjne na terenie Polski.

HARMONOGRAM

8. Przewidywany termin ogłoszenia wyników oceny wniosków

Termin powiadomienia o wynikach oceny: nie później niż po 41 dniach kalendarzowych od wyznaczonego terminu przyjmowania wniosków.

KRYTERIA OCENY

9. Kryteria oceny

Kryteria oceny wniosków są określone w Wytycznych dla wnioskodawców. Złożone wnioski będą oceniane przez Komisję Oceniającą na podstawie kryteriów kwalifikacyjnych i jakościowych.

ZASADY DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

10. Format składanego wniosku i wymagane informacje

Wnioski muszą być złożone w standardowym formacie załączonym do Wytycznych dla wnioskodawców, o których mowa w pkt 12 poniżej. Każdy wniosek wraz z załącznikami musi być dostarczony w dwóch egzemplarzach (jeden podpisany oryginał i jedna potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia) oraz w wersji elektronicznej.

11. Termin składania wniosków

Posiedzenie pierwszej Komisji Oceniającej zostanie zwołane nie wcześniej niż na 60 dni po dacie publikacji niniejszego zaproszenia.

Wnioski mogą być składane w siedzibie Regionalnej Instytucji Finansującej właściwej dla lokalizacji projektu nie później niż w następujących terminach w 2003 roku: 28 lipca, 18 sierpnia, 13 października, 15 grudnia oraz w 2004 roku: 16 lutego, i 19 kwietnia do godziny 15:00. Wnioski, które wpłyną do Jednostki Kontraktującej po ostatnim terminie nie będą rozpatrywane. Listę Regionalnych Instytucji Finansujących stanowi Załącznik B do Wytycznych dla wnioskodawców.

12. Informacje szczegółowe

Szczegółowe informacje dotyczące Zaproszenia do składania wniosków o udzielenie dotacji znajdują się w Wytycznych dla wnioskodawców oraz na stronach internetowych. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego Zaproszenia do składania wniosków o udzielenie dotacji powinny być kierowane pocztą elektroniczną lub telefaksem: do siedziby Regionalnej Instytucji Finansującej właściwej dla lokalizacji projektu:

Lista Regionalnych Instytucji Finansujących

Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami będą publikowane na stroanch internetowych PARP nie później niż 11 dni przed wyznaczonym terminem składania wniosków.

Pliki do pobrania:

Wytyczne dla Wnioskodawców
wraz z załącznikami:
word ( 678,5 kb ),    pdf ( 278,7 kb )
 • Wzór wniosku o udzielnie dotacji
 • word ( 380,4 kb ),    pdf ( 49,5 kb )
 • Lista sprawdzajaca dotycząca sprawdzenia zgodności administracyjnej i spełnienia kryteriów kwalifikacyjnych
 • word ( 89,2 kb ),    pdf ( 18,5 kb )
 • Lista Regionalnych Instytucji Finansujących
 • word ( 474,6 kb ),    pdf ( 7,9 kb )
 • Wzór umowy o udzielenie dotacji - warunki szczeg.
  wraz z załącznikami:
 • word ( 114,8 kb ),    pdf ( 39,8 kb )
  - Warunki ogólne
  word ( 62,7 kb ),    pdf ( 77,6 kb )
  - Wzór wniosku o wypłatę dotacji
  word ( 19,8 kb ),    pdf ( 31,0 kb )
  - Wzór raportu technicznego
  word ( 42,7 kb ),    pdf ( 18,8 kb )
  - Wzór deklaracji wekslowej
  word ( 8,2 kb ),    pdf ( 14,7 kb )
 • Szablon studium wykonalności projektu
 • word ( 194,4 kb ),    pdf ( 47,7 kb )

  Wszystkie dokumenty w archiwum zip : 

  pliki rtf ( 164,1 kb )
  pliki pdf ( 420,8 kb )

  PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PROGRAMU